ผลงานล่าสุด
lce Cushion

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มีผ้าเก่า/ชารุด ยกเลิกการใช้เป็นจานวนมาก ประกอบกับโรงพยาบาลมี cold pack เหลือใช้จานวนมากจากการสั่งซื้อยา จึงมีแนวคิดในการนาผ้าเหลือใช้กับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการนิเทศการฝึกฯ รพ.ค่ายพิชัยดาบหักพบปัญหาที่สาคัญในการปฐมพยาบาลโรคบาดเจ้บจากความร้อน คือ การใช้งาน ice sheet ซึ่งผ้าที่ใช้อาจมีขนาดเล็กไม่ครอบคลุมทั้งตัว การไม่ได้ห่อศีรษะ , การวาง cold pack ที่มีการเลื่อนหลุด และ การลืมพลิกตะแคงตัวเพื่อเช็ดถูหลัง รพ.ค่ายพิชัยดาบหักจึงคิดค้นนวัตกรรม lce cushion

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 19 ม.ค. 64
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบสะเดาในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย (Larvicidal activity od leaf extract from azadirachta indica against Aedes aegypti mosquito.)

“สะเดา” เป็นพืชที่พบมากที่สุดในโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับพืชสมุนไพรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาหาความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโรคไข้เลือดออก เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสะเดาในการกำจัดลูกน้ำยุงลายจากสารสกัดจากธรรมชาติต่อไป

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 ม.ค. 64
โครงการวิจัยยาหม่องสมุนไพร โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

“โครงการวิจัยยาหม่องสมุนไพร” เป็นโครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับการใช้สมุนไพรในชุมชน จากศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรวัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำสมุนไพรว่านม้าเหลืองและไพลมาพัฒนาเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ยาหม่องในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย บริการให้กับผู้ป่วยและประชาชนในงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสา พัฒนาไปสู่กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตยาหม่องสมุนไพรของชุมชนเพื่อชุมชนต่อไป

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 ม.ค. 64
ถุงบรรเทาทุกข์

แผนกซักรีด รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ได้เล็งเห็นว่า รพ. มีผ้าที่ยกเลิกใช้เป็นจำนวนมาก ประกอบกับ รพ. มี cold pack จากการสั่งซื้อยาเป็นจำนวนมาก จึงได้คิดนวัตกรรมถุงใส่ cold pack ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ไม่ต้องคอยประคองหรือจับเวลาประคบ ป้องกันการเลื่อนหลุดจากตำแหน่ง อีกทั้งยังมีหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกนักเรียนพลเสนารักษ์ ที่มักเกิดการบาดเจ็บขณะฝึก การประคบร้อน/เย็น จึงเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สำคัญ

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 ม.ค. 64
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 21 ก.ย. 63
ผลงานแนะนำำ