ชุดปฐมพยาบาลแบบสะพายหลัง BRT (Basket Reduces Temperature)

ชุดปฐมพยาบาลแบบสะพายหลัง เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นความคล่องตัว เหมาะสมกับการฝึกทหารใหม่ ที่อาจเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนเกิดขึ้นในทุกสถานที่ จึงสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลงานชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม OHOP : One Heat Stroke Unit One Product ประจำปี 2562 จัดโดย กสวป.พบ.

หน่วยงาน : พัน.สร.8 วันที่ : 7 ส.ค. 63