โปรแกรมการวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจร่างกายประจำปี NAH Smart Health

โปรแกรม NAH Smart Health พัฒนาขึ้นเพื่อให้ระบบการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลสุขภาพของกำลังพลในเขตกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก(Big Data)และสามารถนำมาเป็นสารสนเทศสู่การตัดสินใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกำลังพลและผู้ป่วยได้ชัดเจนมากขึ้นได้แก่ ระบบการเข้าถึงการบริการในกลุ่มเสี่ยง หรือโรคเรื้อรัง ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของกำลังพล ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้ใช้การออกแบบวางแผนการดูแลรักษา การให้คำปรึกษา และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 11 ส.ค. 63