ถุงห่อเก็บความร้อนจากการรักษาด้วยพาราฟิน

เป็นแนวคิดจัดทำนวัตกรรม จากทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบจากการทบทวนความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 17 ส.ค. 63
เพลง “Tooth Love Love Tooth”

กองทันตกรรม รพ.ค่ายสุรนารี ได้จัดทำเพลง Tooth Love Love Tooth เพื่อใช้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้รับบริการ และผู้ร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ โดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 ประเภทสื่อและนวัตกรรม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 11 ส.ค. 63