+
ผลงานล่าสุด
Bird Respirator Mobile

ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะใช้ Ventilator mobile เป็นส่วนใหญ่ แต่ Bird Respirator Mobile ที่ใช้งานได้กับถังออกซิเจนโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ยังคงทำให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา (22 เครื่อง) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ หรือ โรคระบาด ฯลฯ

รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 9 ธ.ค. 64
ANAN Smart Q Care

สร้างระบบแจ้งคิวตรวจโดยประยุกต์ใช้ Google data studio แสดงข้อมูล online ผ่านจอ TV บริเวณหน้าห้องตรวจโรคอายุรกรรม และผู้รับบริการสามารถเช็คคิวผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยเชื่อมโยงกับระบบ line official OPD MED ANAN

รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 9 ธ.ค. 64
วชิราวุธเวชยานต้านโควิด ( Wachirawut Covid Fighting Robot “Wachi-Bot” )

วชิราวุธเวชยานต้านโควิด เป็นหุ่นยนต์บังคับวิทยุ เพื่อใช้ในการลำเลียง อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้าและเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ป่วย โดยบุคลากรทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ป่วย ทำให้ลดโอกาสการติดเชื้อ และลดการใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะติดเชื้อจากชุดPPE ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564 ของศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก

รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 2 ธ.ค. 64
เว็บแอพพลิเคชั่นช่วยเกณฑ์ทหาร (Web Application)

เว็บแอพพลิเคชั่นช่วยเกณฑ์ทหาร พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์สามารถค้นหาโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร รวมถึงรายละเอียดกฎกระทรวง และประเภทจำพวกต่างๆ ได้โดยง่าย รวดเร็วและถูกต้อง ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสำหรับการเกณฑ์ทหาร และสร้างโปรแกรมคำนวณอายุที่จะต้องเข้ารับราชการทหาร เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 2 ธ.ค. 64
สื่อการสอนการตรวจวิเคราะห์ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เข้าใจกระบวนการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน และสามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ได้ โดยการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงาน สามารถใส่รายละเอียดที่สำคัญเป็นคำบรรยายประกอบลงไปในสื่อได้ และเมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจะทำให้เข้าใจกระบวนการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 2 ธ.ค. 64
ผลงานแนะนำ