+
ผลงานล่าสุด
เครื่องประมวลผลดัชนีความร้อนในการฝึก

การจัดทำนวัตกรรมเครื่องประมวลผลดัชนีความร้อนในการฝึก ช่วยลดขั้นตอนในการปฎิบัติเพื่อสื่อสารให้กับผู้รับการฝึกทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

วันที่ : 20 พ.ค. 65
การพัฒนารูปแบบการประเมินและเฝ้าระวังดัชนีความร้อนในพื้นที่การฝึกทหารใหม่โดยใช้ระบบเครือข่ายเซ็นเซิอร์ไร้สาย

ได้เครื่องต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการฝึก ทหารใหม่ที่ถูกต้อง แม่นยำ สะดวกในการใช้ เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพแวดล้อมในการฝึก ทหารใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อนด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวิจัยต่อไป ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถเผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการได้

วันที่ : 20 พ.ค. 65
ชุดแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อัตโนมัติ

สามารถใช้ในการติดตามการฝึกทหารใหม่ ทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และธงสี ในขณะที่ทำการฝึก ทหารใหม่ ใช้สำหรับติดตาม กำกับดูแล การฝึกโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผู้บังคับบัญชาระดับสูง รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวของ เช่น พบ.และยศ.ทบ. เพื่อป้องกันการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ลดการสูญเสียจาก การฝึก ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการตามนโยบายการป้องกันการสูญเสียจากการฝึกของกองทัพบก เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่ : 20 พ.ค. 65
Monitoring Program of COVID-19 Patients on FAVIPIRAVIR

โปรแกรมติดตามการรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก สามารถช่วยลดอุบัติการณ์การรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ผิดพลาดในผู้ป่วย COVID-19 ลดภาระงานของทีมรักษาในการบันทึกข้อมูลการรับประทานยา เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามและให้ข้อมูลด้านยาโดยเภสัชกร ตลอด 24 ชั่วโมง

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 30 มี.ค 65
FPCDH COVID-๑๙ System (ระบบตรวจคัดกรองโควิด ๑๙ และติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน แผนกพยาธิวิทยา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ซึ่งในกระบวนการรายงานผลการตรวจมีขั้นตอนซ้ำซ้อนและล่าช้า กระบวนการคัดกรองผู้ป่วยจำเป็นต้องบันทึกแบบสอบสวนโรค (Novelcorona2) ทุกราย ทำให้เป็นการเพิ่มระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คัดกรองมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย ตลอดจนการตรวจคัดกรองโควิด ๑๙ เชิงรุก มีระยะเวลาในการบริการนาน อีกทั้งการติดตามนัดตรวจซ้ำในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัว สามาร

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 29 มี.ค 65
ผลงานแนะนำ