+
ผลงานล่าสุด
ระบบบริการเอกสารดิจิทัล กรมแพทย์ทหารบก (DocCenter)

ระบบบริการเอกสารดิจิทัล กรมแพทย์ทหารบก (DocCenter) เป็นแอปพลิเคชันกลาง ที่รองรับการออกใบรับรองแพทย์หรือเอกสารทางแพทย์ผ่านระบบดิจิทัลตามมาตรฐาน สำหรับ รพ.ทบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พบ. วันที่ : 5 ก.ค. 64
การจัดหมู่ปฐมพยาบาลโรคลมร้อน ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

การอบรมให้ความรู้ในหน่วยฝึกทหารใหม่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ปฐมพยาบาลได้จริง เนื่องจากหน่วยฝึกทหารใหม่เกือบทุกหน่วยไม่ใช่หน่วยสายแพทย์ จึงอาจทำให้มีการตีความที่แตกต่างกัน พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ร่วมกับ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จึงได้พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นแบบฝึกหมู่ปฐมพยาบาลโรคลมร้อน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จดจำง่าย เพิ่มความคล่องแคล่ว ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เหมาะสมกับบริบทของหน่วยฝึกทหารใหม่ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันด้วย

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 วันที่ : 25 พ.ค. 64
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีออนไลน์

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่จัดทำขื้นเพื่อรองการตรวจร่างการประจำปี ปรับเปลี่ยนจากระบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกซ์ สามารถเปิดเข้าใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์หรือ smartphone ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้มารับบริการสามารถนำข้อมูลการตรวจไปใช้ในการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงทำให้ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และยังสามารถรายงานผลการตรวจประจำหน่วย ทำให้ ผบ.หน่วยทราบผลการตรวจสุขภาพของกำลังพล ทำให้ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่และลดงบประมาณในด้านอุปกรณ์สิ้นเปลือง

รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 23 เม.ย. 64
กระเป๋าใส่น้ำดื่ม

การบาดเจ็บจากความร้อน หรือ Heat Injury เป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยโรคที่เกิดจากความร้อนที่มีระดับความรุนแรงต่างกันไป ซึ่งโรคที่มีความรุนแรงสูงสุด ได้แก่ Heat Stroke ซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากความร้อนประเภทหนึ่งมีอันตรายสูงมาก ผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิแกนกายสูงกว่า 40 องศา และมีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น พูดจาสับสน ชัก หรือถึงขั้นหมดสติ น้ำเป็นเรื่องที่จำเป็นกับชีวิตเรากับร่างกายของเราอย่างมาก เพราะน้ำเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประก

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 8 เม.ย. 64
ธงลู่ลม

ธงลู่ลม เป็นนวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธงปลาคาร์ฟประเทศญี่ปุ่น ประยุกต์ดัดแปลงร่วมกับธงบอกทิศทางลมของสนามบิน อาศัยหลักการของการไหลของลมทิศทางลมที่เหมาะสม ความเร็วลมมาใช้ในการกำหนดสถานที่ฝึกหรือปรับสถานที่ฝึกให้เหมาะสม และได้รับรางวัลการประกวดผลงานในโครงการ OHOP ประจำปี 2563 จาก พบ.

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 8 เม.ย. 64
ผลงานแนะนำ