นวัตกรรมทั้งหมด

arrow_upward302

การดาวน์โหลด

arrow_upward142

การเข้าชม

arrow_upward34,340

การขยายผล

arrow_upward7

จำนวนนวัตกรรมจำแนกตามประเภท

# ชื่อหน่วยงาน ผลงาน
ผลงานล่าสุด
Mag Box ให้ไว ทันใจ

ภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ โดยอาจทำให้สตรีตั้งครรภ์เกิดการชัก เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมองอย่างฉับพลัน และกลุ่มอาการ HELLP ในขณะที่ทารกอาจเกิดภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ ภาวะชัก ซึ่งเป็นภาวะที่เราสามารถป้องกันได้โดยการให้ยา MgSO4 โดยเร็ว เมื่อแพทย์วินิจฉัยเป็น Preeclampsia with severe-features ทางคณะผ

รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67 (ผู้ป่วยใน)
นวัตกรรม เรื่อง เส้นทางเดินที่ดี (Good walking path)

เนื่องด้วยห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีห้องตรวจโรคศัลยกรรมแยกไปออกตรวจด้านนอกแผนกตรวจโรค เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และรองรับผู้มารับบริการจำนวนมากจึงมีความจำเป็นดังกล่าวและผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอายุและไม่นำญาติมาโรงพยาบาล มีความจำเป็นต้องมาด้วยตัวเองทำให้ไม่เข้าใจเส้นทางที่ต้องติดต่อประสานงาน ซึ่งมีหลากหลายจุดที่ต้องไปทำการประสานและบางครั้งด้วยความไม่เข้าใจทำให้เกิดการผิดพลาดได้ ทางห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ห้องตรวจศัลยกรรมได้เล็งเห็นปัญหาตรงจุดนี้ จึงเริ่มดำเนินการแก้ไขและปรั

รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67 (ผู้ป่วยใน)
นวัตกรรมทางการพยาบาล แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เรื่องบนเตียง “Two in One”

ผ้าปูเตียงผ่าตัด คือหนึ่งในทรัพยากรห้องผ่าตัดที่ย่อมมีวันชำรุดและเสียหายไปตามการใช้งาน ทำให้มีการจัดซื้อจัดหาผ้าปูเตียงผ่าตัดใหม่เข้ามาเพิ่มจำนวนหนึ่ง และยังมีผ้าปูเตียงเก่าที่ยังคงอยู่ในสภาพดี ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมยังสามารถนำกลับไปใช้งานได้ ใช้หลักการ “3Rs = Reuse Reduce Recycle” นำผ้าปูเตียงผ่าตัดเก่ามาออกแบบทำผ้าปูเตียงผ่าตัด สำหรับการจัดท่าผ่าตัดตาโดยเฉพาะ 1. Reuse นำผ้าปูเตียงผ่าตัดเก่ากลับมาใช้ซ้ำ เกิดประโยชน์อีกครั้ง 2. Reduce ลดขนาดผ้าปูเตียงผ่าตัดลงให้เหลือใช้เท่าที่จำเป็น เพื

รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67 (ผู้ป่วยนอก)
Follow up online by ER

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการ พัฒนาแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังอาการทรุดลงของผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวที่ถูกจำหน่ายออกจากห้องอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤติ สามารถลดความรุนแรงของความเสียหายหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งผู้ป่วยยังได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัยรวดเร็วทันเวลา และลดความผิดพลาดในการ สื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก

รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67 (ผู้ป่วยนอก)
นวัตกรรมถุงเย็นใจคลายปวด ( HAPPY COLD BAG )

เนื่องด้วยห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันล่ะ 350 ราย และมีบริการรักษาหลากหลายสาขาและสาขาที่มีผู้ป่วยมารับบริการเป็นอันดับต้นๆได้แก โรคกระดูกและข้อ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 50 ราย/ต่อวัน สามารถเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ถึงศุกร์ มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถด้านการรักษาโรคกระดูกข้อ โดยมีการรักษาทั้งกายภาพบำบัด ให้ยา ฝังเข็ม ฉีดยาข้อเข่ารวมถึงการผ่าตัด และผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมาก ทำให้แพทย์ต

รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67 (ผู้ป่วยนอก)
ผลงานแนะนำ