โครงการบัตรคิวสำหรับผู้ป่วยเจาะเลือด

โปรแกรมเรียกคิวผู้ป่วย อย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบเรียกคิวผู้ป่วยเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 26 ส.ค. 63
ระบบบริการเอกสารดิจิทัล กรมแพทย์ทหารบก (DocCenter)

ระบบบริการเอกสารดิจิทัล กรมแพทย์ทหารบก (DocCenter) เป็นแอปพลิเคชันกลาง ที่รองรับการออกใบรับรองแพทย์หรือเอกสารทางแพทย์ผ่านระบบดิจิทัลตามมาตรฐาน สำหรับ รพ.ทบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน : พบ. วันที่ : 5 ก.ค. 64
โครงการวิจัยยาหม่องสมุนไพร โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

?โครงการวิจัยยาหม่องสมุนไพร? เป็นโครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับการใช้สมุนไพรในชุมชน จากศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรวัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำสมุนไพรว่านม้าเหลืองและไพลมาพัฒนาเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ยาหม่องในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย บริการให้กับผู้ป่วยและประชาชนในงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสา พัฒนาไปสู่กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตยาหม่องสมุนไพรของชุมชนเพื่อชุมชนต่อไป

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 ม.ค. 64
โปรแกรมการวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจร่างกายประจำปี NAH Smart Health

โปรแกรม NAH Smart Health พัฒนาขึ้นเพื่อให้ระบบการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลสุขภาพของกำลังพลในเขตกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก(Big Data)และสามารถนำมาเป็นสารสนเทศสู่การตัดสินใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกำลังพลและผู้ป่วยได้ชัดเจนมากขึ้นได้แก่ ระบบการเข้าถึงการบริการในกลุ่มเสี่ยง หรือโรคเรื้อรัง ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของกำลังพล ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้ใช้การออกแบบวางแผนการดูแลรักษา การให้คำปรึกษา และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 11 ส.ค. 63
ชุดปฐมพยาบาลแบบสะพายหลัง BRT (Basket Reduces Temperature)

ชุดปฐมพยาบาลแบบสะพายหลัง เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นความคล่องตัว เหมาะสมกับการฝึกทหารใหม่ ที่อาจเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนเกิดขึ้นในทุกสถานที่ จึงสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลงานชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม OHOP : One Heat Stroke Unit One Product ประจำปี 2562 จัดโดย กสวป.พบ.

หน่วยงาน : พัน.สร.8 วันที่ : 7 ส.ค. 63
หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 18 ส.ค. 63
ถุงห่อเก็บความร้อนจากการรักษาด้วยพาราฟิน

เป็นแนวคิดจัดทำนวัตกรรม จากทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบจากการทบทวนความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 17 ส.ค. 63
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีออนไลน์

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่จัดทำขื้นเพื่อรองการตรวจร่างการประจำปี ปรับเปลี่ยนจากระบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกซ์ สามารถเปิดเข้าใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์หรือ smartphone ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้มารับบริการสามารถนำข้อมูลการตรวจไปใช้ในการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงทำให้ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และยังสามารถรายงานผลการตรวจประจำหน่วย ทำให้ ผบ.หน่วยทราบผลการตรวจสุขภาพของกำลังพล ทำให้ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่และลดงบประมาณในด้านอุปกรณ์สิ้นเปลือง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 23 เม.ย. 64
ถังลายพราง ต้านภัยโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ขยายตัวเป็นวงกว้างในปัจจุบัน กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงการควบคุม พิทักษ์ ปกป้องกำลังพล และครอบครัวของกองทัพบก รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิตมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวิภาวดีรังสิต ได้มีแนวคิดในการพัฒนาอ่างล้างมือสนามเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถเข้าถึงการล้างมือได้สะดวกขึ้น ส่งเสริมให้มีการล้างมือ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 31 ส.ค. 63
เพลง ?Tooth Love Love Tooth?

กองทันตกรรม รพ.ค่ายสุรนารี ได้จัดทำเพลง Tooth Love Love Tooth เพื่อใช้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้รับบริการ และผู้ร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ โดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 ประเภทสื่อและนวัตกรรม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 11 ส.ค. 63
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 21 ก.ย. 63
ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน HATACS (Humidity And Temperature Alert Control System) ปี 2564

ระบบการแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน( Heat Index)  HATACS  ( Humidity And Temperature Alert Control System ) เป็นเครื่องมือช่วยเหลือเสนารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการส่งสัญลักษณ์การขึ้นธงสี เพื่อกำหนดระยะเวลาการฝึกหรือการพัก 

หน่วยงาน : ค่ายวชิรปราการ วันที่ : 22 มี.ค 64
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบสะเดาในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย (Larvicidal activity od leaf extract from azadirachta indica against Aedes aegypti mosquito.)

?สะเดา? เป็นพืชที่พบมากที่สุดในโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับพืชสมุนไพรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาหาความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโรคไข้เลือดออก เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสะเดาในการกำจัดลูกน้ำยุงลายจากสารสกัดจากธรรมชาติต่อไป

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 ม.ค. 64
Bird Respirator Mobile

ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะใช้ Ventilator mobile เป็นส่วนใหญ่ แต่ Bird Respirator Mobile ที่ใช้งานได้กับถังออกซิเจนโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ยังคงทำให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา (22 เครื่อง) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ หรือ โรคระบาด ฯลฯ

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 9 ธ.ค. 64
การจัดหมู่ปฐมพยาบาลโรคลมร้อน ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

การอบรมให้ความรู้ในหน่วยฝึกทหารใหม่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ปฐมพยาบาลได้จริง เนื่องจากหน่วยฝึกทหารใหม่เกือบทุกหน่วยไม่ใช่หน่วยสายแพทย์ จึงอาจทำให้มีการตีความที่แตกต่างกัน พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ร่วมกับ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จึงได้พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นแบบฝึกหมู่ปฐมพยาบาลโรคลมร้อน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จดจำง่าย เพิ่มความคล่องแคล่ว ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เหมาะสมกับบริบทของหน่วยฝึกทหารใหม่ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันด้วย

หน่วยงาน : พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 วันที่ : 25 พ.ค. 64
Document Tracking

เป็นระบบติดตามเอกสารออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาในการโทรตามเอกสาร ในกรณีผู้รับบริการยื่นคำร้องขอคัดสำเนาประวัติการรักษา หรือการเคลมประกัน โดยผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานะเอกสารได้ง่าย

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 17 มี.ค 64
ธงลู่ลม

ธงลู่ลม เป็นนวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธงปลาคาร์ฟประเทศญี่ปุ่น ประยุกต์ดัดแปลงร่วมกับธงบอกทิศทางลมของสนามบิน อาศัยหลักการของการไหลของลมทิศทางลมที่เหมาะสม ความเร็วลมมาใช้ในการกำหนดสถานที่ฝึกหรือปรับสถานที่ฝึกให้เหมาะสม และได้รับรางวัลการประกวดผลงานในโครงการ OHOP ประจำปี 2563 จาก พบ.

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 8 เม.ย. 64
ถุงบรรเทาทุกข์

แผนกซักรีด รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ได้เล็งเห็นว่า รพ. มีผ้าที่ยกเลิกใช้เป็นจำนวนมาก ประกอบกับ รพ. มี cold pack จากการสั่งซื้อยาเป็นจำนวนมาก จึงได้คิดนวัตกรรมถุงใส่ cold pack ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ไม่ต้องคอยประคองหรือจับเวลาประคบ ป้องกันการเลื่อนหลุดจากตำแหน่ง อีกทั้งยังมีหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกนักเรียนพลเสนารักษ์ ที่มักเกิดการบาดเจ็บขณะฝึก การประคบร้อน/เย็น จึงเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สำคัญ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 ม.ค. 64
COVID BOX

?COVID BOX? ตู้ป้องกันการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ โดยดัดแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นการลดการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment ; PPE) ที่มีปริมาณจำกัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 7 ส.ค. 63
CarbiNet

เป็นแอปพลิเคชันจัดการหนังสือราชการของ สยศ.พบ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับส่ง และสืบค้นหนังสือราชการ โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2561

หน่วยงาน : พบ. วันที่ : 14 มี.ค 65
โปรแกรมระบบคลังอาวุธอัจฉริยะ

เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการรักษาความปลอดภัยของอาวุธในคลังอาวุธ แบ่งเป็นระบบบริหารจัดการอาวุธในคลัง การเบิกอาวุธ การยืมอาวุธ การส่งซ่อมอาวุธ และการจำหน่ายอาวุธ โดยวิธีการสแกน QR-Code ผ่านบัตรประจำอาวุธ เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม ป้องกันอาวุธสูญหาย และสามารถรายงานผลการยืมคืนผ่านระบบ Line Alert โดยใช้สัญลักษณ์บ่งชี้สถานะอาวุธในคลัง ให้สามารถติดตามอาวุธในคลังได้แบบ Real-time สะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 19 มี.ค 64
“Rx Mobile” นวัตกรรมกล่องยาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดกองทัพบก เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการสร้างคุณประโยชน์เพื่อ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ดำเนินการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลและจัดชุดแพทย์เผชิญเหตุ (M-MERT) ออกปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และประชาชนในชุมชนที่อาศัยห่างไกลสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาและและชุดแพทย์เผชิญเหตุมีความคล่องตัว ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 29 มี.ค 65
กระเป๋าใส่น้ำดื่ม

การบาดเจ็บจากความร้อน หรือ Heat Injury เป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยโรคที่เกิดจากความร้อนที่มีระดับความรุนแรงต่างกันไป ซึ่งโรคที่มีความรุนแรงสูงสุด ได้แก่ Heat Stroke ซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากความร้อนประเภทหนึ่งมีอันตรายสูงมาก ผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิแกนกายสูงกว่า 40 องศา และมีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น พูดจาสับสน ชัก หรือถึงขั้นหมดสติ น้ำเป็นเรื่องที่จำเป็นกับชีวิตเรากับร่างกายของเราอย่างมาก เพราะน้ำเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 8 เม.ย. 64
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพกำลังพลทหารและครอบครัว KPF 101 SMART HEALTH

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง ให้บริการตรวจรักษาแก่ กำลังพลทหาร ครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป เดิมโรงพยาบาลได้คิดค้นนวัตกรรม ระบบรายงานสุขภาพอัจฉริยะกำลังพลกองทัพบกขึ้น เมื่อปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลทหาร ทั้งที่อยู่ ณ ที่ตั้งและอยู่ในสนาม ทำให้กำลังพลทหารรับทราบเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกาย ภาวะสุขภาพที่จำเป็นเร่งด่วนต้องพบแพทย์ สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถึงแม้ว่าต้องออกปฏิบัติราชการสนาม โดยสามาร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 8 มี.ค 66
lce Cushion

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มีผ้าเก่า/ชารุด ยกเลิกการใช้เป็นจานวนมาก ประกอบกับโรงพยาบาลมี cold pack เหลือใช้จานวนมากจากการสั่งซื้อยา จึงมีแนวคิดในการนาผ้าเหลือใช้กับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการนิเทศการฝึกฯ รพ.ค่ายพิชัยดาบหักพบปัญหาที่สาคัญในการปฐมพยาบาลโรคบาดเจ้บจากความร้อน คือ การใช้งาน ice sheet ซึ่งผ้าที่ใช้อาจมีขนาดเล็กไม่ครอบคลุมทั้งตัว การไม่ได้ห่อศีรษะ , การวาง cold pack ที่มีการเลื่อนหลุด และ การลืมพลิกตะแคงตัวเพื่อเช็ดถูหลัง รพ.ค่ายพิชัยดาบหักจึงคิดค้นนวัตกรรม lce cushion

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 19 ม.ค. 64
วชิราวุธเวชยานต้านโควิด ( Wachirawut Covid Fighting Robot “Wachi-Bot” )

วชิราวุธเวชยานต้านโควิด เป็นหุ่นยนต์บังคับวิทยุ เพื่อใช้ในการลำเลียง อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้าและเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ป่วย โดยบุคลากรทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ป่วย ทำให้ลดโอกาสการติดเชื้อ และลดการใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะติดเชื้อจากชุดPPE ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564 ของศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 2 ธ.ค. 64
เครื่องประมวลผลดัชนีความร้อนในการฝึก

การจัดทำนวัตกรรมเครื่องประมวลผลดัชนีความร้อนในการฝึก ช่วยลดขั้นตอนในการปฎิบัติเพื่อสื่อสารให้กับผู้รับการฝึกทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน : วันที่ : 20 พ.ค. 65
หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 29 ก.พ. 67
แอปพลิเคชัน SMART CSSD

เป็นแอปพลิเคชันจัดการกระบวนการในแผนกจ่ายกลาง เพื่อให้การเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ ช่วยลดภาระงานและค่าใช้จ่าย เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดนวัตกรรมประเภท สิ่งประดิษฐ์ ของรพ.พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2564

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 1 ธ.ค. 64
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 27 ต.ค. 65
โปรแกรมระบบติดตามรักษาผู้ป่วย COVID-19

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการติดตามและการแจ้งเตือนในการดูแลผู้ป่วยโควิด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมประเภท สิ่งประดิษฐ์ ของ รพ.พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2564

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 1 ธ.ค. 64
เว็บแอพพลิเคชั่นช่วยเกณฑ์ทหาร (Web Application)

เว็บแอพพลิเคชั่นช่วยเกณฑ์ทหาร พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์สามารถค้นหาโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร รวมถึงรายละเอียดกฎกระทรวง และประเภทจำพวกต่างๆ ได้โดยง่าย รวดเร็วและถูกต้อง ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสำหรับการเกณฑ์ทหาร และสร้างโปรแกรมคำนวณอายุที่จะต้องเข้ารับราชการทหาร เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 2 ธ.ค. 64
สื่อการสอนการตรวจวิเคราะห์ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เข้าใจกระบวนการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน และสามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ได้ โดยการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงาน สามารถใส่รายละเอียดที่สำคัญเป็นคำบรรยายประกอบลงไปในสื่อได้ และเมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจะทำให้เข้าใจกระบวนการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 2 ธ.ค. 64
กระดานเก็บสาย EKG

ช่วยในการเก็บสายและจัดเรียงสาย EKG ให้เกิดความเป็นระเบียบและเกิดสะดวกมากขึ้นในการใช้งานมากขึ้นและลดความ ผิดพลาดในการท างานเนื่องจากมีการระบุแยกต าแหน่งสายที่ชัดเจนท าให้ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังท าให้ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและยังเป็นการยืดอายุการ ใช้งานของอุปกรณ์เครื่อง EKG อีกด้วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
แบบบันทึกการคัดกรองอุณหภูมิกายทหารใหม่

การเจ็บป่วยจากความร้อน (Heat-related illness) เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ การคัดกรองอุณหภูมิกายเป็นหนึ่งในขั้นตอนคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนของทหารใหม่ การพัฒนาแบบบันทึกการคัดกรองอุณหภูมิกายที่ใช้งานได้ง่าย ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร วันที่ : 3 ส.ค. 65
ชุดแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อัตโนมัติ

สามารถใช้ในการติดตามการฝึกทหารใหม่ ทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และธงสี ในขณะที่ทำการฝึก ทหารใหม่ ใช้สำหรับติดตาม กำกับดูแล การฝึกโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผู้บังคับบัญชาระดับสูง รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวของ เช่น พบ.และยศ.ทบ. เพื่อป้องกันการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ลดการสูญเสียจาก การฝึก ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการตามนโยบายการป้องกันการสูญเสียจากการฝึกของกองทัพบก เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : วันที่ : 20 พ.ค. 65
หูฟังช่วยวินิจฉัยโรคชนิดไร้สาย (Wireless or Distancing Stethoscope)

ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสิ่่งประดิษฐ์: เป็นการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงของเซนเซอร์จับฟังเสียงและขยายคลื่นเสียง ที่ครบความถี่เสียงที่จำเป็น ต่อการตรวจวิเคราะห์ ร่วมกับ Bluetooth wireless technology เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการอันจะเพิ่มความปลอดภัย ให้เป็นตามมาตรการ social distancing

หน่วยงาน : วันที่ : 29 พ.ย. 64
เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคลมร้อน SMART

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคลมร้อน เป็นกล่องวัดอุณหภูมิ และ Web Application ใช้กับพลทหารใหม่ทีเป็นโรคลมร้อน Heat stroke

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 30 พ.ย. 65
FPCDH COVID-๑๙ System (ระบบตรวจคัดกรองโควิด ๑๙ และติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน แผนกพยาธิวิทยา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ซึ่งในกระบวนการรายงานผลการตรวจมีขั้นตอนซ้ำซ้อนและล่าช้า กระบวนการคัดกรองผู้ป่วยจำเป็นต้องบันทึกแบบสอบสวนโรค (Novelcorona2) ทุกราย ทำให้เป็นการเพิ่มระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คัดกรองมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย ตลอดจนการตรวจคัดกรองโควิด ๑๙ เชิงรุก มีระยะเวลาในการบริการนาน อีกทั้งการติดตามนัดตรวจซ้ำในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัว สามาร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 29 มี.ค 65
COVID-19 Monitoring

ระบบ COVID-19 Monitoring เป็นระบบสำหรับเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ทหาร จ.ลพบุรี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 18 มี.ค 64
โครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจและโรคทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อให้การบริการรักษาแก่ผู้ป่วยภายในจังหวัดลพบุรีและผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 4 รวมถึงจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนบน

เป็นโครงการที่ต่อยอด และพัฒนาขีดความสามารถของโครงการศูนย์โรคหัวใจ โดยเป็นการร่วมมือของโรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือที่ต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการทางสาธารณสุขกลุ่มโรคหลักในเขตสุขภาพที่ 4 รวมถึงพื้นที่ภาคกลางตอนบน

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 23 มี.ค 64
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 7 มี.ค 66
ANAN Smart Q Care

ระบบแจ้งคิวรอพบแพทย์ แสดงข้อมูล online ผ่านจอ TV บริเวณหน้าห้องตรวจโรคอายุรกรรม และผู้รับบริการสามารถเช็คคิวผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยเชื่อมโยงกับระบบ Line official OPD MED ANAN โดยประยุกต์ใช้ Looker Studio (Google data studio) ในการสร้าง

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 9 ธ.ค. 64
พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการทรุดลงขณะรอตรวจ ( Visual Eye Zone )

การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการทรุดลงขณะรอตรวจ ( Visual Eye Zone ) การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการทรุดลงขณะรอตรวจและขณะนอน สังเกตุอาการในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( Visual Eye Zone ) โดยใช้หลักการคัดแยกความเร่งด่วนฉุกเฉิน จากการประเมิน Triage ตามหลัก ESI ซึ่งแบ่งการคัดแยกตามระดับความฉุกเฉิน Emergency Severity Index 5 ระดับ ได้แก่ผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยวิกฤต (Resuscitation) ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) ผู้ป่วย ฉุกเฉินเร่งด่วน ( Urgency ) ผู้ป่วยป่วยฉุกเฉิน ไม่รุนแรง (Semi Urgent ) และผู้ป่วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
2T Safety in ER

Safety, ER, Triage, Identification

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 25 ก.ย. 66
อากาศยานไร้คนขับสำหรับลำเลียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่

มีขนาดใหญ่และรูปร่างที่เหมาะสม ทำให้ยกวัตถุที่มีน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม

หน่วยงาน : กยข.พบ. วันที่ : 3 พ.ย. 66
การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่ากายบริหารประจำวันเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายแก่ทหารกองประจำการ

การบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยโปรแกรม 5 ท่า สามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหารให้ดีขึ้น ในด้านการดึงข้อ, ดันพื้น,ลุกนั่ง และการวิ่ง

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 23 มี.ค 64
การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในการบรรเทาภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของกองทัพบก

จากสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อการเกิด ภัย ธรรมชาติที่มีความถี่เพิ่มขึ้นและทวีความ รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับประเทศไทย ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม บทบาทของกองทัพกับการบรรเทาสาธารณภัย ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ศักยภาพ ที่สามารถระดมกำลังพลได้จำนวนมากในระยะเวลารวดเร็ว กำลังพลมีทั

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 มี.ค 64
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 9 มี.ค 66
Surasi Smart Service

สมุดสุขภาพกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 20 ก.ย. 66
Monitoring Program of COVID-19 Patients on FAVIPIRAVIR

โปรแกรมติดตามการรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก สามารถช่วยลดอุบัติการณ์การรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ผิดพลาดในผู้ป่วย COVID-19 ลดภาระงานของทีมรักษาในการบันทึกข้อมูลการรับประทานยา เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามและให้ข้อมูลด้านยาโดยเภสัชกร ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 30 มี.ค 65
พัฒนาเครือข่ายเฮลิคอปเตอร์พยาบาลกองทัพภาคที่ ๔

การพัฒนาการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิต/อวัยวะของการเจ็บป่วยฉุกเฉินและในกลุ่มโรคที่ระยะเวลามีความสำคัญต่อผลการรักษา เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เดินทางลำบาก ใช้ระยะเวลาเดินทางนาน ห่างไกลรพ.ตติยภูมิ หากผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้รับการลำเลียงโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ที่มีความเป็นเลิศได้ทันเวลา สามารถลดอัตราการสูญเสียและปัญหาที่ตามมาได้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 2 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 27 มี.ค 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 27 ต.ค. 65
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 27 ต.ค. 65
การพัฒนารูปแบบการประเมินและเฝ้าระวังดัชนีความร้อนในพื้นที่การฝึกทหารใหม่โดยใช้ระบบเครือข่ายเซ็นเซิอร์ไร้สาย

ได้เครื่องต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการฝึก ทหารใหม่ที่ถูกต้อง แม่นยำ สะดวกในการใช้ เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพแวดล้อมในการฝึก ทหารใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อนด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวิจัยต่อไป ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถเผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการได้

หน่วยงาน : วันที่ : 20 พ.ค. 65
การพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ติดสารเสพติด : KSVR Model ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มทบ.29

ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับผิดชอบงานยาเสพติด ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มทบ.29 ได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก Fast Model มาเป็น KSVR Model เพื่อให้เข้ากับบริบทของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เนื่องจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวช ประเด็นสำคัญคือในเดือนแรกที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยังไม่ผ่านการถอน พิษยาเสพติดมาก่อน เราต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลชุมชน ในการช่วยให้คำแนะนำในการบำบัดรักษา ทำให้ครูฝึกมีความ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 24 เม.ย. 67
QR code refer ว่องไว เจ้าหน้าที่มั่นใจเมื่อใช้ ventilator

การเตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจก่อนการเดินทางอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไม่พึงประสงค์หรือ ภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อล่าช้าได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ต้องไปส่งต่อผู้ป่วย เร่งรีบและต้องใช้ความชำนาญใน การต่อเครื่องช่วยหายใจ บุคลากรที่เป็นเวรส่งป่วยทั้งพยาบาลและนายสิบส่งป่วยซึ่งปฏิบัติงานจากหลายแผนกซึ่ง อาจจะไม่ได้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในสถานการณ์ที่จะต้องส่งป่วยจึงอาจทำให้เกิด ความล่าช้าหรือความผิดพลาดใน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 27 มี.ค 66
RT-Smart Heart KSVR

เป็นโปรแกรมการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแบบบูรณาการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ครอบคลุม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 21 ส.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 27 มี.ค 66
สื่อสารโดนใจผ่าน LINEOA

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่าง กันได้ แผนกกกายภาพบ าบัดจึงได้สร้าง LINE OFFICIAL ACCOUNT ( LINE OA ) ชื่อ “ กายภาพบ าบัด รพ.ค่าย ฯ ” โดยมีช่อง ริชเมนูเปรียบเสมือนปุ่มกดทางลัดเพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึงบริการที่แผนกให้กับผู้ป่วยได้ โดยข้อดีของ การน า LINE OA คือ 1. สามารถติดต่อผู้ป่วยได้โดยตรงผ่านทางไลน์ของแผนกท าให้มั่นใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลติดต่อเข้ามาจริง ๆ 2. ผู้ป่วยสามารถพิมพ์แจ้งเลื่อน/จองนัดใหม่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ต้องรอแจ้งใน เวลาราชการ 3. ผู

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

หอผู้ป่วยในจึงคำนึงถึงความสำคัญในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเดิม หอผู้ป่วยในใช้เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวด้วย CPG Heart failure discharge checklist ร่วมกับแบบประเมิน Minnesota ทางหอผู้ป่วยในจึงอยากดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อน-หลังจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดูแลและให้การพยาบาลอย่

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
เสื้อไฮคูล

เสื้อไฮคูล เพื่อการนำส่งผู้ป่วยบาดเจ็บจากความร้อนอย่างปลอดภัย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายภาณุรังษี วันที่ : 29 มี.ค 66
QR Code COVID-19 ห่างไกล ไม่ห่างกัน

การระบาดของ COVID-19 ทำให้การตรวจรักษาโรคเป็นไปอย่างยากลำบาก บุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จากการปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ งบประมาณและจำนวนบุคลากรที่ให้บริการ ทำให้การจัดตั้งห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสัมผัส หรือแม้กระทั่งผู้ป่วย COVID-19 เองเป็นไปได้อย่างจำกัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 8 มี.ค 66
เจ็บปวดแค่ไหน ขอให้บอกมา

ความเจ็บปวดที่บอกใครไม่ได้ ประเมินได้ลำบาก แต่ที่นี่มีแนวทางให้ค่ะ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายภาณุรังษี วันที่ : 29 มี.ค 66
การสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบอากาศยาน ฮ.ท.145

วิดีทัศน์สื่อการสอน การสาธิต การติดตั้งและการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ประกอบอากาศยาน ฮ.ท.145

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 11 ก.ค. 66
โดนัทยังมีรู หมอนตัวยูมีแต่ให้ (นม)

“โดนัทยังมีรู หมอนตัวยูมีแต่ให้ (นม)”แบบใหม่ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดและส่งเสริมกระตุ้นการให้นมบุตรแก่มารดา ลดความวิตกกังวล/ไม่พึงพอใจของญาติ และเพิ่มคุณภาพการดูแลมารดาหลังคลอดและบุตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
คู่มือเตรียมหัตถการ

คู่มือเตรียมหัตถการขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกในการจัดเตรียมหัตถการ ลดระยะเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 8 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 20 ก.ย. 66
สื่อสารทันใจ ใส่ใจเรื่อง VAP

CQI แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการเกิดโรค ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP)

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 21 มิ.ย. 66
การพัฒนาระบบกระทบยอดลูกหนี้รายตัว ( Developed individual debtors reconciliation program )

ใบนำส่งเงิน: รายการนำส่งเงินรายได้ส่งให้แผนกการเงิน , ลูกหนี้รายตัว : รายละเอียดลูกหนี้ระบุเป็นรายตัว รวมถึงรายการค่าบริการผู้ป่วย, รายงานผลการตอบกลับข้อมูลเบื้องต้น: REP (Reply) หมายถึง ข้อมูลที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทำการตรวจสอบ และประมวลผลแล้ว และตอบกลับผลการตรวจสอบให้หน่วยบริการเพื่อดาวโหลดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 9 มี.ค 66
การจัดการเก็บส่งตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งส่งตรวจอื่นๆในห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัดโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ให้บริการทางการผ่าตัดแก่ผู้ป่วย โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดจำนวน 800-1,000 เคสต่อปี (ปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565) ให้บริการในสาขาต่างๆ เช่น สาขาศัลยกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขาจักษุกรรม และสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร เป็นต้น ทำให้มีหัตถการที่หลากหลายสาขา และมีการส่งตรวจชิ้นเนื้อหรือสารคัดหลั่งต่างๆที่ถูกตัดและนำออกจากผู้ป่วย เป็นจำนวนมาก (ในปี 2565 มีผู้ป่วยจำนวน 220 เคส ทำการส่งชิ้นเนื้อและสิ่งส่งตรวจอื่นๆรวม 384 specimens) เพื่อการว

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
นวัตกรรม “SMS รู้ตัวเรา เข้าถึงใจ (SMS: Stay with me Mental health Self-care)”

นวัตกรรม “SMS รู้ตัวเรา เข้าถึงใจ (SMS: Stay with me Mental health Self-care)” เป็นสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบออนไลน์ ขยายผลจากการวิจัยของ วพบ. เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ สำหรับกำลังพลทหารผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วท.กห. (สก.สว.) ปีงบประมาณ 2564 มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้ประเมินของกรมสุขภาพจิต เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและประสานส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับประชาชน นวั

หน่วยงาน : วพบ. วันที่ : 5 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 18 ก.ย. 66
การเยี่ยมผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ ICU NOW U SEE ME

การดูแลผู้ป่วยอาการหนักในหอผู้ป่วยวิกฤต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 พบว่าผู้ป่วยต้องอยู่ห่างจากครอบครัว สภาพแวดล้อมในหอผู้ป่วยส่งผลกระทบต่อ กำลังใจในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกโดดเดี่ยว วิตกกังวล ถึงแม้ว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์ คอยพูดคุยให้กำลังใจ แต่ก็ยังไม่สามารถปรับสภาพต่อความเครียดและความวิตกกังวลได้ หอผู้ป่วยวิกฤตจึงได้ทำการออกแบบการเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ ในกลุ่มผู้ป่วยที่รู้สึกตัว และอาการดีขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวม เพื่อจะทำให้เกิดการตอบสนองต่อ การรักษ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
สานฝันกันพลาด

การอบไอน้ำอุปกรณ์ของมีคม ทั้งรูปทรงแบบยาว แบบกลม หลังจากอบแล้วไม่ทะลุPackที่ห่อ สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ใช้งาน พบว่าถ้านำกระดาษแข็งที่ตัดเป็นเส้นๆมาสานกับ Non-Woven(ผ้าที่ผลิตขึ้นโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการถักทอ) เป็นรูปตาราง แล้วสอดอุปกรณ์เข้าไปเกี่ยวในตารางอุปกรณ์รูปทรงใดก็จะไม่ลื่นหลุด ถ้าเป็นกรรไกรแหลมยาวสามารถพับกระดาษปิดได้ป้องกันการลื่นหลุดได้ดี จัดทำได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
e - Saraban บันทึกรับ - ส่ง electronics

ระบบรับ - ส่งเอกสาร electronics ที่บันทึกหนังสือราชการจากระบบการเขียนให้เป็นระบบ electronics ตามมาตรฐานสำหรับ รพ.ค่ายสุรสีห์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 19 ก.ย. 66
ถุงน ้าดี (Gall Endobag)

ถุงสำหรับใส่ถุงน ำ้ดีในท้องตลาดมีราคาที่สูง ทาง ศัลยแพทย์ร่วมกับทีมห้องผ่าตัดจึงได้คิดค้น และจัดท้านวัตกรรมถุงน ้าดี (Gall Endobag) โดยเริ่มต้นผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่ ก้าลังจะเป็นขยะ น้ากลับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์(Recycle) และใช้วิธีการท้าให้ปลอดเชื อ(sterile) โดยวิธีการอบไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์(Plasma) ซึ่งทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์มีเครื่องอยู่แล้วส่งผลให้เครื่องได้ท้างานแบบคุ้มทุนเพิ่มขึ น แต่กระนั นแล้วทางทีม ผู้จัดท้ายังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการใช้งาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ป่ว

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
สุขาภิบาล Online

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและมีความสำคัญต่อสุขภาพ โดยอาหารที่รับประทานนั้นต้อง สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ปราศจากการปนเปื้อน แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีภารกิจที่ต้องตรวจดูแลสุขาภิบาลอาหารให้กับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 17 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ากำลังพลทหารกองประจำการ จะได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย แต่เนื่องจากพื้นที่รับผิดแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล การส่งกลับข้อมูลผลการตรวจประเมินเกิดความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถแก้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 23 ส.ค. 66
มองปั๊บ เข้าใจปุ๊บ Dashboard วัณโรค

สามารถเห็นข้อมูลตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน สามารเปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน และได้รับยาอย่างต่อเนื่องไม่เกิดภาวะดื้อยา ซึ่ง Dashboard เป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่แสดงข้อมูลของผู้ป่วย ที่สำคัญประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้อย่างทันท่วงเวลา ช่วยในการวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
ระบบการออกทะเบียนหนังสือส่ง ที่วิทยุ ที่คำสั่ง ผ่านระบบออนไลน์ 

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดิจิทัลของกรมแพทย์ทหารบก ให้หน่วยต่างๆดำเนินการออกที่หนังสือผ่านระบบออนไลน์

หน่วยงาน : พัน.สร.2 วันที่ : 18 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 9 มี.ค 66
สื่อประกอบการสอน Basic Life Support สำหรับประชาชน

การมีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในภาคประชาชน ซึ่งสถานการณ์เกิดเหตุฉุกเฉินส่วนใหญ่เกิดนอกโรงพยาบาล หากประชาชนมีความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้น จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงทีจะทำให้มีโอกาสรอดกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 9 มี.ค 66
การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุสุรสีห์แบบองค์รวมสู่ความเตรียมพร้อมระดับประเทศ

การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุสุรสีห์แบบองค์รวมสู่ความเตรียมพร้อมระดับประเทศ เกิดจากภารกิจของกองทัพบกที่ต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่มีภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยใช้การออกแบบชุดแบบแพทย์เผชิญเหตุของสาธารณสุขรวมกับการจัดการทางด้านทหารที่มีความเฉพาะตัว การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุทางทหาร (M-MERT – Military Medical Emergency Response Team) มีลักษณะเฉพาะตัวคือสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ค้นหาผู้เจ็บป่วยที่ระบบสาธารณสุขเข้าไม่ถึง เช่น เส้นทางคมนาคมตัดขาด ตึกถล่ม เป็นต้น นอกจากน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 18 ก.ย. 66
NAH Surviving Sepsis

NAH, Surviving, Sepsis

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 1 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 19 มิ.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 19 มิ.ย. 66
สื่อการสอน การใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

การใช้เครื่อง AED , จุดติดตั้งเครื่องมือ , การทำความสะอาด

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 11 ก.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 15 ก.ย. 66
การตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อน ความชื้น ด้วยเครื่องมือและแสดงผลreal time

GROUNDHOG เป็นเครื่องมือที่ใช้อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ให้สามารถส่งค่าจากการตรวจวัดแบบ real-time มายังศูนย์กลางเพื่อบันทึกข้อมูล และแจ้งเตือนจุดตรวจวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนผิดปกติทางแอปพลิเคชั่น Line ใช้ในการmonitor อุณหภูมิ ความชื้น ในพื้นที่หน่วยฝึกให้แสดงข้อมูลแบบ real-time บนแผนที่ และแสดงสีธงการแจ้งเตือนตามค่าที่อ่านได้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 14 ต.ค. 66
โปรแกรม Suranari Data Health

ข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในระบบ Health Data ผ่าน Web application สุรนารี ๑,๐๐๐ ล้านก้าว” เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลสุขภาพ (Health Data ) รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ผลการตรวจสุขภาพและประวัติด้านสุขภาพต่างๆ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 25 ก.ย. 66
ปลั๊กไฟเซฟตี้

เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายประเภทซึ่งมี ราคาค่อนข้างสูง และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทที่มีระบบไฟฟ้าและกลไกที่ซับซ้อน เมื่อมีการซ่อมบำรุงเสร็จจึงต้องทำการทดลองเครื่องก่อนนำไปใช้งานต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันระบบไฟฟ้าซ็อตจากการซ่อมบำรุง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 22 ก.ย. 66
ถังปั่นเพิ่มกำลัง

เนื่องด้วยส่วนงานกายภาพบำบัดมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มาเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นผู้ป่วยจะมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก กล้ามเนื้อแขนและขาที่มีอาการอ่อนแรง จะนำไปสู่ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนงานกายภาพบำบัดยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ช่วยในการเพิ่มกำลังแขนและขา ส่วนงานกายภาพบำบัดจึงประดิษฐ์นวัตกรรม ถังปั่นสำหรับเพิ่มความแข็งแรงแขนและขาใช้ร่วมการรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพชองกำลังกล้ามเนื้อแขนขาและป้องกัน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 19 ก.ย. 66
ยกสูง 15 cm ปลอดภัยจาก CAUTI

นวัตกรรมวัดระยะห่างถุงรองรับปัสสาวะห่างจากพื้น 15 เซนติเมตร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 20 พ.ย. 66
โครงการ การพัฒนาแนวทางการป้องกันและดูแลมารดาตกเลือด ด้วยระบบDetected ไว.ห่างไกล PPH

การตกเลือดหลังคลอด หมายถึง การเสียเลือดผ่านทางช่องคลอดภายหลังทารกคลอด หรือจากการผ่าตัดคลอด ในปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร รวมถึงการวินิจฉัยจากความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงที่ลดลง มากกว่าร้อยละ10 จากก่อนคลอด และจากอาการแสดงถึงการช็อกจากการเสียเลือด แผนกสูติ-นรีเวชกรรมได้เห็นแนวโน้มการเกิดอุบัติการณ์ตกเลือดหลังคลอด จึงเล็งเห็นปัญหาจึงได้พัฒนาการป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 23 มิ.ย. 66
ชุดรัดตรึง SEASON3

ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด Covid และทาให้พบผู้ป่วยที่ต้องX-ray ปอดเป็นจานวนมากขึ้น และหนึ่งในผู้ป่วยที่พบมากคือในผู้ป่วยเด็กเล็กปัญหาที่พบในการให้บริการผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถจัดท่าทาง (position) ได้ด้วยตนเองในการฉายรังสี ซึ่งหน่วยได้ทานวัตกรรมที่รัดตรึงช่วยแก้ไขปัญหา และลดการรับรังสีโดยไม่จาเป็น ดังนั้นจึงได้จัดทานวัตกรรมต่อยอดสาหรับกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 8 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 9 ต.ค. 66
อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีท่า Lateral cross-table และ Decubitus

อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีท่า Lateral cross-table และ Decubitus

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 15 ก.ย. 66
สื่อการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีแบบพิเศษ ( Electronic Note for Advanced Positioning in Radiography )

สื่อการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีแบบพิเศษ ( Electronic Note for Advanced Positioning in Radiography )

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 15 ก.ย. 66
ภาระงานออนไลน์

ค่า productivity เป็นข้อมูลสำคัญใช้ประกอบการตัดสินใจเพิ่มหรือลดอัตรากำลังของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล รวมถึงการวางแผนการจัดอัตรากำลังโดยอ้างอิงจากสถิติการให้บริการในปีที่ผ่านๆมา การบันทึกข้อมูลการให้บริการในรูปแบบเอกสารมีความยุ่งยากในการเก็บรักษา ข้อมูลสถิติต่างๆไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีที่ต้องการ อาจเกิดการสูญหายได้เมื่อเวลาผ่านไป จึงนำมาสู่การพัฒนาการเก็บข้อมูลด้วยกลูเกิ้ลชีตในชื่อ ภาระงานออนไลน์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายศรีพัชรินทร วันที่ : 22 ส.ค. 66
SCAN to reduce

นวัตกรรมเพื่อลดการใช้กระดาษ พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลในหน่วยงาน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 21 มิ.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 25 ก.ย. 66
“ HAD Alert ❤️” (High Alert Drug Alert Jai)

ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) คือ ยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษา และก่อให้เกิดอันตราย อาจถึงแก่ชีวิตหากเกิดความผิดพลาดในการใช้ยา หรือบริหารยา จึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันในขั้นตอนการสั่งใช้ยา การจ่ายยา การบริหารยาหรือให้ยาแก่ผู้ป่วย โดยอาศัยความร่วมมือกันของสหสาขาวิชาชีพ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยานั้น แผนกหอผู้ป่วยใน ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และผู้ป่วยบางรายได้รับยา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 29 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 18 ส.ค. 66
สมุดหลอดเลือดดี

สมุดหลอดเลือดดี เพื่อให้ผู้ป่วยนำกลับไปบันทึกระดับ ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลที่บ้าน ผู้ป่วยจะได้รับรู้และ ตระหนักถึงความส าคัญ และควบคุมพฤติกรรมของตนเองไปด้วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 8 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง วันที่ : 27 ก.ย. 66
จักรยานมือพาเพลิน

ปัจจุบันหน่วยงานกายภาพบำบัด รพ.ค่ายนวมินทราชินี มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัดที่หลากหลาย ได้แก่ เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษา เครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้า เครื่องแช่เก็บแผ่นความร้อน เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เตียงหมุนตั้งให้ตรง และถังแช่พาราฟิน เพื่อความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการทบทวนปัญหา และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ จากการทบทวนความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัดพบปัญหาคือขาดอุปกรณ์ในกา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
“เข็มทิศพิชิตลมร้อน” (Heatstroke Compass)

นวัตกรรม “เข็มทิศพิชิตลมร้อน” ( Heatstroke Compass ) นำหลักการของวงล้อคำนวณอายุครรภ์มาปรับใช้กับปัจจัยในการคำนวณการดื่มน้ำ 2 ปัจจัย คือ สีปัสสาวะและสีธงการฝึก เป็นตัวช่วยทหารใหม่และหน่วยฝึกทหารใหม่ ในการคำนวณการดื่มน้ำให้เหมาะสมตามคำแนะนำ ในห้วงการฝึก 6 สัปดาห์ เพื่อป้องกันสาเหตุที่อาจทำให้เกิดโรคลมร้อนจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 12 ต.ค. 66
LINE LIKE เริ่ด !!!

การทำบัตรใหม่ ผู้ที่มารับบริการที่ไม่เคยมีประวัติที่รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช หรือผู้รับบริการที่เคยมารับบริการเกิน 5 ปี ประวัติการรักษาพยาบาลจะถูกทำลาย ผู้รับบริการจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ทะเบียนจัดทำไว้ให้ ปัญหา 1. บัตรใหม่ออกช้า 2. ข้อมูลผู้รับบริการคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง สาเหตุ 1. ลายมืออ่านยาก 2. ผู้รับบริการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 3. ผู้รับบริการใช้เวลานานในการกรอกข้อมูล เป้าหมาย 1. ระยะเวลาการรอคอยบัตรใหม่ < 5 นาที

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 12 ก.พ. 67
Cooling Strecher

จากการทบทวนการปฏิบัติภายหลังการซักซ้อมและปฐมพยาบาลในโรคลมร้อนแต่ละหน่วยฝึกทหารใหม่ พบปัญหาทหารได้รับบาดเจ็บจากความร้อนที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงและเมื่อทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช็ดตัวระบายความร้อน ยังพบปัญหาการลดอุณหภูมิไม่ได้ตามเป้าหมาย และเมื่อส่งต่อการดูแลรักษาไปยัง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักยังพบปัญหาการเข้าแทรกในบางหัตถการ เช่น การเจาะเลือด เปิดเส้นให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา ทําให้การเช็ดตัวระบายความร้อนหยุดชั่วคราว และเมื่อทําการเช็ดตัวผู้ป่วยก็พบปัญหาน้ําจากบนเตียงหัตถการปบเปื้อน เปียกชื้น ไป

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 19 ส.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 19 มิ.ย. 66
ที่คั่นสมุด Recheck วัคซีนเด็ก

สมุดประจาตัวสีชมพูที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ทeให้การเปิดใช้งานสมุดบันทึกในแต่ละครั้งใช้เวลานานและเกิดความสับสนได้ ทำให้บุคคลากรดูไม่มีความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการแต่ละครั้งต้องอาศัยบุคลกรแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายลงทะเบียนบันทึกข้อมูล 2. ฝ่ายให้บริการฉีดวัคซีน ในแต่ละครั้ง เด็กบางคนได้รับวัคซีนมากกว่า 1 ชนิด ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดได้จึงจัดทำที่คั่นสมุด Recheck วัคซีนเด็ก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 8 ก.ย. 66
ขวดพิเศษเก็บสาย

เนื่องจากหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษมีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาหลากหลายไม่เฉพาะทางศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ ชึ่งส่วนมากผู้ป่วยมักได้รับการรักษาด้วยยาปฎิชีวนะเข้าทางเส้นเลือด ตามแผนการรักษาทางแพทย์ และต้องใช้สายน้ำเกลือเป็นอุปกรณ์ในการให้ยา การให้ยาแต่ละครั้งใช้เวลา ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมง แล้วจะถอดสายน้ำเกลือออก เอาแขวนไว้ที่เสาน้ำเกลือข้างเตียงผู้ป่วยในรายที่มีการให้ยาต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการให้ยาในครั้งถัดไป

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 8 ก.ย. 66
Patient Seeking Tag ด่วนหรอ หรือ รอได้?

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่แผนกห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเข้ารับบริการจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและให้ความ ช่วยเหลือโดยทีมล่าช้าในกรณีที่มีการคัดแยกต่ำกว่าความเป็นจริง (under- triage) หรือการคัดแยกผู้ป่วยเกินความจริง (over triage) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วย คุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล รวมถึง วางแผนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกประเภทของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อการ รักษาที่รวดเร็ว จึงได้เกิดแนวคิดกา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 17 ก.ย. 66
สายช่วยประคองตัวสำหรับ X-ray

เนื่องจากมีผู้ป่วยสูงอายุเคลื่อนไหวตัวลำบากและขึ้นเตียงได้ยาก ญาติผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ต้องคอยมาช่วยประคองตัวทำให้เสี่ยงต่อการได้รับรังสีมากเกินความจำเป็น ผู้ป่วยไม่มีญาติคอยช่วยประคองตัวขณะถ่ายภาพเอกซเรย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลามีจำนวนน้อย การจัดท่าผู้ป่วยค้อนข้างยาก ผู้ป่วยอยู่ไม่นิ่ง มีการขยับตัวขณะเอกซเรย์ ทำให้ภาพถ่ายเอกซเรย์ไม่ชัดเจน จึงมีการคิดค้นนวัตกรรม สายช่วยประคอมตัวสำหรับ X-ray ขึ้นมา เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาสามารถจัดท่าผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวตัวลำบากให้ทำงานได้สะดวกข

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 22 ก.ย. 66
Smart Soldier Smart Health Smart Hospital

เดิมโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่ข้าราชการกำลังพลค่ายวิภาวดีรังสิต โดยเป็นการตรวจแบบเชิงรุก ณ หน่วยที่ตั้ง เป็นการตรวจครั้งละจำนวนมาก จึงส่งผลให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของข้าราชการกำลังพลล่าช้า จะออกผลการตรวจในวันถัดไป ทำให้ข้าราชการกำลังพลไม่ได้พบแพทย์เพื่อฟังผลทันที และต้องนัดเวลาเพิ่มเพื่อมาพบแพทย์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 27 ก.ย. 66
ระบาย(ความใน)ใจ

อยากประเมินความพึงพอใจในการบริการของรพ. แต่ก็เกรงใจถ้าจะให้ข้อมูลบางอย่าง เรามีวิธีแก้เขินให้ค่ะ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายภาณุรังษี วันที่ : 29 มี.ค 66
การพัฒนา NAH Check up center (ถูกใจ และดี มีมาตรฐาน)

Check up center ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 18 ก.ย. 66
Trigger tools for safety every moment

Adverse Drug Reaction,ADR

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
คลิปสอนผ่านสื่อออนไลน์ (ห้องยา)

ปัจจุบัน การใช้ยา มีหลายรูปแบบ และมีการพัฒนารูปแบบยาให้สามารถใช้งานได้ง่าย พกพาสะดวก และเพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการใช้ จึงมีการทำคลิปสอนใช้อุปกรณืที่ได้รับจากห้องยา เพื่อให้สามารถใช้ยาได้ถูกต้อง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 22 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 19 มิ.ย. 66
ห้องตรวจสายลม

ปี2563 เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในปี2564 ส่งผลให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีการเตรียมขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถขยายการให้บริการได้ทันกับสถานการณ์ และเกิดผลกระทบต่อการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไปจนต้องมีการหยุดหรือปรับรูปแบบการให้บริการตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัย บุคลากรเกิดความกังวลเรื่องการติดเชื้อที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ประชาชน ผู้รับบริการเกิดความกังวลในการเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลขนาดเล็กไม่สามารถจัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายศรีพัชรินทร วันที่ : 22 ส.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 18 ก.ย. 66
ยกดื่ม ปลอดภัย ไร้ลมร้อน

เนื่องจากปัจจุบัน ในหน่วยฝึกทหารใหม่มีการฝึกทหารกองประจำการ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ การบาดเจ็บจากความร้อน ซึ่งการบาดเจ็บจากความร้อนเกิดจากปัจจัยหลายๆด้าน รวมถึงการดื่มน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายขาดน้ำจากการฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๕ รวมกับ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต มีความห่วงใยทหาร กองประจำการ จึงคิดนวัตกรรม ยกดื่ม ปลอดภัย ไร้ลมร้อน ในการจัดการน้ำดื่มให้เพียงพอเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้ทหารมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสังเกต สีปัสสาวะ และนำไปปฏิบัติในการดื่มน้ำ ได้ อย่างถูกต้อง ทำให้ปลอดภัยจากโร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 29 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
Application KSVR ACS FAST TRACK

เข้าถึงเร็ว รอด ปลอดภัย หัวใจแข็งแกร่ง โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 21 ส.ค. 66
นวัตกรรม MedicArmy E-learning

เป็นนวัตกรรม Web Application  ที่ผลิตขึ้นใหม่โดย รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการฝึกศึกษา ของทหารใหม่ และได้เริ่มนำมาใช้กับการฝึกทหารใหม่ เฉพาะหน้าที่ หลักสูตรเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 21 ส.ค. 66
คู่มืออิเล็คทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาคุณภาพ มีความตั้งใจที่จะทำการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลด้านเอกสาร เพื่อให้บุคลากรของหน่วย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน จึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ช่วยประหยัดการใช้กระดาษในการทำคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้แต่ละแผนกที่ต้องการใช้งาน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา ในการค้นหา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 22 ก.ย. 66
QR Code ประโยชน์ช่วยหน่วยฝึก

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการการฝึกทหารใหม่แบบ Bubble and seal ทำให้การนิเทศให้ความรู้ทางทหารใหม่มีข้อจำกัด เพราะไม่สามารถเข้าไปนิเทศในหน่วยฝึกได้ และอาจเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ หากมีการเข้านิเทศในหน่วยฝึก ทางแผนกเวชกรรม ขอโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงได้จัดทำนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการนิเทศหน่วยฝึก เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ ที่หน่วยฝึกสามารถเข้าถึงได้และไม่เกิดความเสี่ยงเรื่องการแพร่กระจายเชื้อโรคระบาดโควิด-19

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 22 ส.ค. 66
Block back pain

จากสถิติผู้ป่วยโรคปวดหลังที่เข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี 2565 ถึง เดือนตุลาคม ปี 2565 พบว่าผู้ปวดมีอาการปวดหลัง ร้อยละ 41.40 ซึ่งอาการปวดหลัง หมายถึง อาการปวดหลังโดยกล้ามเนื้อหลังตึง หรือมีอาการหลังแข็งในตําแหน่งตั้งแต่ขอบล่างของซี่โครง (Costal Margin) ไปถึงขอบล่างของแก้มก้น (Inferior Gluteal Fold) บางรายจะมีอาการร่วมกับอาการปวดร้าวลงไปที่ขา (Sciatica) อาการปวดมักเป็นๆ หายๆ เกิดเป็นอาการปวดเรื้อรังและมักกลับมาเป็นซ้ำ เพราะหลังส่วนล่างจะเป็นบริเวณที่รับน้ำ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 18 ก.ย. 66
ICU Hand Safe : โครงการลดการเกิดอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำจากการใช้อินซูลินชนิดปากกาในหอผู้ป่วย ICU

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและต้องได้รับการฉีด insulin และแพทย์สั่งการรักษาแบบอินซูลินชนิดปากกา สำหรับให้ผู้ป่วยใช้กลับบ้าน ซึ่งหัวเข็มปลายแหลม, เล็ก และมีการใช้ซ้ำหลายครั้ง (เนื่องจากใช้เฉพาะผู้ป่วยรายเดียว) และปลอกเข็มยังมีลักษณะเล็ก ทำให้ไม่สามารถใช้หลักการ one hand technique ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำเกิดขึ้น

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 11 ก.ค. 66
มุม Difficult intubation

ในช่วงนอกเวลาบางเวรจะมีเจ้าหน้าที่วิสัญญีเพียง 2 คน เมื่อมีเหตุการณ์ใส่ท่อช่วยหายใจยากและต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น LMA, Video laryngoscope, Fiber optic ต้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดคนอื่นๆ ไปเอาอุปกรณ์ให้ พบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่วิสัญญีไม่ทราบที่เก็บอุปกรณ์สำหรับใช้กรณีใส่ท่อช่วยหายใจยาก ทำให้ไปเอาอุปกรณ์ช้า หยิบอุปกรณ์ไม่ถูก หรือหาอุปกรณ์ไม่เจอ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
เพลงโรคลมร้อน

การป้องกันและเฝ้าระวังโรคลมร้อนในหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้ครูฝึกและทหารใหม่ได้ เฝ้าระวังและสังเกตอาการโรคลมร้อน ในห้วงการฝึกรูปแบบเพลงโรคลมร้อน #Heatstroke

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 29 ก.ย. 66
ติดอกติดใจ แต่ไม่ผูกพัน

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการวินิจฉัยที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหัวใจจึงจำเป็นต้องทำด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
ทหารใหม่ฝึกปลอดภัยด้วย NAH Smart Tele Military Conscripts Clinic

จากการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ทำให้การฝึกทหารกองประจำการใหม่ตั้งแต่ ผลัด 1 ปี 2563 มีการปรับรูปแบบการฝึกใหม่ โดยการตรวจหาเชื้อ คัดแยกผู้ติดเชื้อหรือเสี่ยงสูงออกจากกลุ่มปกติตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการฝึก และจำกัดพื้นที่เข้า-ออก ของครูฝึกและทหารกองประจำการ เพื่อป้องกันการรับเชื้อจากบุคคลภายนอกเข้าสู่หน่วยฝึก ที่เรียกว่า “ระบบ Bubble and Seal” จากระบบดังกล่าว ทำให้มีการใช้ระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine) เข้ามาช่วยในการตรวจรักษาทหารกองประจำการใหม่ที่มีภาวะเจ็บป่วยและมีปัญหาสุขภาพ โดยไม่ต้องเดิ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 18 ก.ย. 66
ทาด้วยใจใช้ด้วยมือ (จับ)

จากการสารวจและทา 5ส. ในแผนกพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน คือ ถุงมือที่ใช้จับตะแกรงอุปกรณ์เข้าตู้นึ่งชารุดขาดเป็นรู สีซีด ผิวผ้าเป็นขุยยุ่ยเนื่องจากตู้นึ่งมีความร้อนสูง ถุงมือเดิมมีอันเดียว เก่าและขาดเป็นรูไม่มีอะไหล่ไว้เปลี่ยน ซึ่งแผนก CMS ต้องใช้งานตู้นึ่งบ่อยครั้ง ถุงมือขาดจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อความปลอดภัยในการนึ่งอุปกรณ์ - เพื่อความสะอาดของถุงมือจับตะแกรงตู้อบเนื่องจากสามารถผลิตทดแทนและส่งซักได้ - เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้ออันใหม่ซึ่งราคาแพง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
นวัตกรรมที่นอนเย็น ICE JEL BED

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต รับผิดชอบหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน ๒ หน่วยฝึก ได้แก่ หน่วยฝึก ทหารใหม่ มทบ.๔๕ และหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ร.๒๕ พัน ๓ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล สำหรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน ที่มีอุณหภูมิกายสูง การเช็ดตัวลดอุณหภูมิ กายสามารถทำได้เป็นอันดับแรก เป็นการนำความร้อนออกทางผิวหนังได้ทันที แต่การเช็ดตัวต้องใช้เวลาและจำนวน กำลังพลที่มาดูแล ทางโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่นอนเย็นลดอุณหภูมิกายทหาร (Ice Jel Bed)

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 29 ก.ย. 66
LAB Alert!

ปัจจุบันมีการนำระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (information technology: IT) เข้ามาอำนวยความสะดวก ประกอบกับผู้คนได้ให้ความสนใจเรื่องลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเน้นให้มีการลดการใช้กระดาษ (Paperless) และจากปัญหาที่เกิดจากกระบวนการรายงานผล ทางห้องปฏิบัติ โดยปกติการรายงานผลทั่วไปจะรายงานผลทางระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ผ่านไปยังระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HosXp) แต่ในบางกรณีแพทย์จำเป็นต้องดูรูปภาพผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบการวินิจฉัย เช่น Peripheral bloo

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 17 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
Pt. talk

ปัจจุบันการสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญมาก ยิ่งเป็นการสื่อสารกับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจำเป็นต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจ การใส่ท่อช่วยหายใจมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น แต่พบว่าหลังการใส่ท่อช่วยหายใจ ปัญหาที่เกิด คือ การสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจจะไม่สามารถสื่อสารได้ตามปกติ และประสบปัญหาในการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเอง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 19 ก.ย. 66
“Set Urine Bag 3 ล”ไม่หลุด ไม่เลอะ ไม่ลาก

เนื่องจากพบปัญหาผู้ป่วยที่ on condom ไม่สุขสบายเพราะใช้ fixumul ติดตรงข้อต่อของ condom และหลุดบ่อยครั้ง ขณะทาหัตถการต่างๆ เช่น ทากายภาพบาบัด รวมทั้งการพลิกตะแคงตัวของผู้ป่วยเอง และพบว่าจุกที่เทปัสสาวะไม่มีฝาปิด บางครั้งทาให้ปลายจุกลากพื้น เพราะผู้ป่วยสามารถกดปรับระดับเตียงขึ้น-ลงเองได้ (เตียงไฟฟ้า) เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในขณะที่แม่บ้านกวาด/ถูพื้น บางครั้งไม้ทาความสะอาดสัมผัสโดนจุกเทปัสสาวะโดยตรง อาจทาให้เกิดการนาเชื้ออื่นๆ ไปปนเปื้อนตรงปลายจุกที่เทปัสสาวะได้ และเวลาผู้ป่วยเดินเข้าห้องน้าหรือกิจกร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
โปรแกรมส่งป่วยทหารใหม่ประจำวัน

แบบเสนอผลงาน งานนวัตกรรม/วิจัยด้านการดูแลสุขภาพทหารกองประจำการใหม่ ในการฝึกทหารกองประจำการใหม่

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
CQI การพัฒนาระบบให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต " VIBHA-D Smart Wireless Queue Calling System "

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ได้นำแนวคิดระบบเรียกคิวไร้สาย Wireless Queue Calling System มาพัฒนาระบบการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก “VIBHA-D Smart Wireless Queue Calling System เพื่อลดความแออัดระหว่างรอรับยา ซึ่งระบบเรียกคิวไร้สายจะช่วยให้ผู้รับบริการไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลา รอรับยา ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วและเกิดความประทับใจ พึงพอใจ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน มีความสุขในการทำงานมากขึ้น

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 25 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก วันที่ : 3 ต.ค. 66
First case of intravenous temperature management ( IVTM) in Fort Wachirawut Hospital (Fourth Army area, Royal Thai Army)

การใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิของเลือดภายในหลอดเลือดดำ โดยใช้สารน้ำหรือน้ำ เป็นตัวปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของผู้ป่วยให้เพิ่มขึ้น หรือลดลง โดยนำมาใช้หลังการช่วยฟื้นคืนชีพสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยที่มีไข้สูงจนเข้าสู่ภาวะอันตราย / Heatstroke หรือ ผู้ป่วยผ่าตัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 5 ต.ค. 66
ก้านพร้าวลดร้าวตึง

เนื่องจากห้องนวดแผนไทยและสปามีผู้รับบริการที่มารับการรักษาด้วยอาการปวดตึงขาและมีอาการปวดร้าวไปถึงฝ่าเท้าด้วยเป็นจำนวนมาก ห้องนวดแผนไทยและสปาจึงได้จัดทำนวัตกรรมก้านพร้าวลดร้าวตึงขึ้น เป็นนวัตกรรมที่สามารถบรรเทาอาการปวดขาและบรรเทาอาการปวดฝ่าเท้าได้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 7 ก.ย. 66
Medication Reconciliation for safe surgery

Medication reconciliation

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
นวัตกรรม ดามแขน ดามใจ

"ดามแขน ดามใจ" เป็นนวัตกรรมที่ใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษลัง มาซ้อนทับกันเพื่อให้แข็งแรง และห่อหุ้มด้วยผ้านุ่ม กระชับด้วยตีนตุ๊กแก นำมาใช้ในการประคองข้อมือผู้ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยงอข้อมือ ภายหลังการทำหัตถการฉีดสีสวนหัวใจจากบริเวณข้อมือหรือการใส่สวนหลอดเลือดแดงเพื่อวัดความดันโลหิตบริเวณข้อมือได้ อีกทั้งช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในการปฏิบัติตน ช่วยลดอุบัติการหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ เช่น ภาวะเลือดออก ก้อนเลือดคั่ง หลังทำ CAG

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 14 ต.ค. 66
ตะกร้าลมร้อน...เรียนรู้แล้วทำตาม

การบาดเจ็บจากความร้อนเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงการฝึกทหารใหม่ เมื่อเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนในขณะฝึกทหาร จำเป็นต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยต้องรีบทำการลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายให้เร็วที่สุด ดังนั้นการเตรียมอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาล จึงมีความสำคัญ ควรเตรียมอุปกรณ์ให้ครบและพร้อมใช้ แต่จากการนิเทศให้ความรู้หน่วยฝึกทหาร พบว่า หน่วยฝึกยังจัดอุปกรณ์ในตะกร้าปฐมพยาบาล ไม่ครบถ้วน ทำให้การช่วยลดอุณห๓ุมิจากความร้อนเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิตจากโรคลมร้อน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 23 ส.ค. 66
หน่วยงาน : กกพ.พบ. วันที่ : 14 ก.ย. 66
No Phleb Save Kids

phlebitis

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร วันที่ : 15 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
โปรแกรมป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด าในผู้ป่วยผ่าตัด

พัฒนา“โปรแกรมป้องกันการเกิดภาวะ ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด า”ขึ้น โดยการน าโปรแกรมการปฏิบัติให้แก่ผู้ป่วยตั้งแต่ วันแรกที่Admitในรพ. รูปแบบ Home program และมีการติดตามการปฏิบัติกิจกรรม เมื่อผู้ป่วยกลับไปดูแลตนเองที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูล ได้อย่างครบถ้วนมีความรู้เกิดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นและไม่เกิดภาวะ DVT

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 25 ก.ย. 66
พัฒนาระบบจัดการข้อมูล สื่อสารถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้บาร์โค้ด (Development the system of data management using barcode to communicate with more accurate)

ถูกต้อง : ข้อมูลพื้นฐานถูกต้อง ระบุตัวถูกคน รวดเร็ว : วิเคราะห์ ประมวลผลส่งต่อข้อมูลให้ผู้รับผลงานได้รวดเร็ว ทันเวลา แบบ Real time ปลอดภัย : ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 5 ต.ค. 66
Early Bonding & Breastfeeding ด้วยนวัตกรรม สัมผัสนุ่ม ดูดเร็ว ด้วยเสื้อโอบรัก

Early Bonding ความผูกพันระหว่างมารดา-ทารกด้วยการช่วยให้แม่ลูกได้สัมผัสกันในลักษณะแนบเนื้อ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
ขวดน้ำยิ้มแฉ่ง

การบาดเจ็บจากความร้อนหรือ Heat Injury เป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของทหารใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยโรคที่เกิดจากความร้อนที่มีระดับความรุนแรงต่างกันไป ซึ่งโรคที่มีความรุนแรงสุด ได้แก่ Heat Stroke ซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากความร้อนประเภทหนึ่งที่มีอันตรายสูงมาก ผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิแกนกลางสูงกว่า 40 องศา และมีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น พูดจาสับสน ชัก หรือถึงขั้นหมดสติ น้ำเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตและร่างกายของเรา เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ที่ผ่านมาหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้มีการใช้กระต

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 2 ต.ค. 66
การพัฒนาระบบบริหารยาผ่านโปรแกรม SMILE-Smart Med admin in IPD and safe Life Evolution

MedError, Medication Safety, Med Admin, SMILE, การบริหารยา, ความคลาดเคลื่อนทางยา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 2 ต.ค. 66
พลาสติกครอบที่ดูดน้ำลาย (แผนทันตกรรม รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช)

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ได้ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานและไม่มีแนวโน้มที่จะจบลง ได้ส่งผลต่อวงการการแพทย์อย่างมาก และการรักษาทางทันตกรรมเป็นการรักษาที่มีการฟุ้งกระจายของละอองลอยและละอองฝอยจากการทำหัตถการ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 และเชื้ออื่นๆที่ติดต่อทางอากาศไปสู่บุคคลอื่นๆ โดยมีรายงานถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสู่ทันตแพทย์มากที่สุด ผู้วิจัยซึ่งเป็นทันตแพทย์จึงมีความตื่นตัวตัวเหตุการณ์นี้อย่างยิ่ง โดยได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อนำไปใช้ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมใ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 28 ก.ย. 66
นวัตกรรม Honey bag

นวัตกรรม Honey bag เป็นถุงใส่ชิ้นเนื้อสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง (Laparoscopy) เช่น LC, Lap Appendectomy, LOC เพื่อนำชิ้นเนื้อขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๑๕ mm.) ที่ตัดจากการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้อง (Laparoscopy) ออกจากร่างกายผู้ป่วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 11 ม.ค. 67
รู้เเม่นยำ จำที่สี

เเถบสีเเยกยาตามกลุ่มโรค เเละเป็นตารางช่วยคำนวนจำนวนยา

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
"ว่านม้าเหลือง" สมุนไพรบรรเทาอาการปวด

ว่านม้าเหลือง, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านการอักเสบ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 8 มิ.ย. 67
อาหารปั่นทำอย่างไร ดูได้ผ่านวิดิโอเลยจ้า

การเรียนรู้การปั่นอาหารทางสายยาง ผ่านการสาธิตนอกพื้นที่ทั้งในรูปแบบปฏิบัติและทฤษฎีผ่านวิดิโอ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
“ระบบส่งยาไปรษณีย์ ดี๊ดี 3 in 1”

นำระบบการดูแล Telemedicine มาประยุกต์ในบริบทของ Tele-Pharmacy โดยวางแผน และออกแบบกระบวนการ ส่งยาทางไปรษณีย์ ในผู้ป่วยเรื้อรัง ที่รับยาเดิม เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 5 ต.ค. 66
Rack ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 พบว่า ห้องปฏิบัติการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก รุ่น Cobas Integra 400 plus โดยที่ สิ่งส่งตรวจที่ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกที่จะต้องเปิดฝาหลอดก่อนนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทุกครั้ง ทางห้องปฏิบัติการมีการแยกชนิดของฝาหลอดแต่ เมื่อทำการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว จะทำการนำฝาที่แยกไว้แต่ละชนิดมาปิดหลอดและเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ (QP-LAB-25) แต่เนื่องจากห้องปฏิ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
รุกเร็ว รักษาไว ชุมชน(ทหาร)ปลอดภัย ห่างไกลโควิด Fast Heal early Everybody SafetyFrom COVID-19

รุกเร็ว : การทำงานเชิงรุก การค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็ว รักษาไว : การค้นหาผู้ที่มีการติดเชื้อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว ห่างไกลโควิด: ลดการระบาดของโควิด-19 ในชุมชน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 4 ต.ค. 66
Incidence and risk factors of gonococcal urethritis reinfection among Thai male patients in Royal Thai Army hospitals, Retrospective cohort study

The prevalence of gonococcal urethritis is the second most common of sexual transmission disease and has been increasing both male and female, it affected to public health and economics worldwide. Understanding the current epidemiology of gonococcal urethritis in Thailand will facilitate more effective national sexual transmission disease (STD) programs. This study aimed to determine the incidence and risk factors for recurrent gonococcal urethritis among Thai men.

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 30 ต.ค. 66
ทหารใหม่ไร้วัณโรคปอดในค่ายวิภาวดีรังสิต

สถานการณ์ในหน่วยทหาร แต่ละปีกองทัพบกมีการบรรจุทหารกองประจ้าการในหน่วยต่างๆทั่วประเทศ ประมาณหนึ่งแสนราย ซึ่งมีการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคปอดในกลุ่มทหารกองประจ้าการค่ายกาวิละและค่ายอิงคยุทธ บริหาร ส้าหรับค่ายวิภาวดีรังสิตมีทหารกองประจ้าการประมาณ 800 รายต่อปี ไม่พบทหารกองประจ้าการป่วยเป็น วัณโรคปอดการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นการตรวจคัดกรองวัณโรคแบบเชิงรับของโรงพยาบาล ซึ่งจะให้บริการเอ็กซเรย์ ปอดและให้การรักษาในทหารกองประจ้าการที่ซักประวัติแล้วมีอาการไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ได้เล็ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 27 ก.ย. 66
การพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษาถูกต้อง

การส่งสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ แต่ยังพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน คือมีการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง โดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันในเรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ เมื่อได้รับการพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลแล้ว พบว่า อัตราการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 มีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับ แม้ว่

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 6 ต.ค. 66
ปฏิทิน กินยาเก่ง

จากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ภายในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.ค่ายนวมินทราชินี พบว่า ผู้ป่วยบางรายไม่มีผู้ดูแล ต้องจัดยารับประทานเอง และมีปัญหาด้านการมองเห็นเนื่องจากความชราภาพ พยาบาลได้พบปัญหาคือ ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และได้รับการรักษาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมปฏิทินกินยาเก่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ถูกต้องตามแผนการรักษาด้วยตนเองได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ถูกต้องตามแผนก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
โปรแกรมแจ้งเตือนอุณหภูมิคลังยา

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิคลังยา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 25 ก.ย. 66
กล่องยา Emergency box ของโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และในบางกรณีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน ทั้งนี้มียาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา ซึ่งการใช้ยานั้นหากเบิกจ่ายตามกระบวนการปกติต้องใช้เวลา อาจทำให้การรักษาไม่ทันท่วงที ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาการใช้กล่องยา Emergency box เพื่อให้แผนกฉุกเฉิน และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงการใช้ยาได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 28 ก.ย. 66
Data on cloud

มีฐานข้อมูลกลาง สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ หน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลสามารถดึงข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
หน่วยงาน : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 10 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
วงล้อจักรยานเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยไหล่ติด

Frozen shoulder เป็นกลุ่มโรคที่พบมากที่สุดของแผนกกายภาพบำบัด รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเข้ารับทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล และจำเป็นต้องออกกำลังกายเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวเองที่บ้านร่วมด้วย แต่เนื่องจากอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดมีราคาแพง แผนกกายภาพบำบัด จึงคิดค้นวงล้อจักรยานเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยไหล่ติด เพื่อนำมาวางให้ผู้ป่วยที่มารับบริการได้ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และขยายผลให้ผู้ป่วยนำไปประดิษฐ์ใช้เองที่บ้านได้ด้วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 12 ต.ค. 66
Office Syndrome ช่วยได้ด้วยนวดไทย และฤๅษีดัดตน

บำบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่าในผู้ป่วยโรค Office Syndrome

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
จิ๋วแสบติดเกาะ

ห้องผ่าตัดจักษุกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ คิดนวัตกรรม เพื่อช่วยลดอุบัติการ เข็มเย็บสูญหายและเจ้าหน้าที่ เกิด sharp injury จากเข็มเย็บ ในขณะทำการผ่าตัดด้านจักษุกรรม โดยการนำแผ่นแม่เหล็ก ขนาด5x5 cm มาทำให้ปราศจากเชื้อ และนำเข้าไปใน field ผ่าตัด ให้จักษุแพทย์ พยาบาล ใช้วาง เข็มเย็บ ป้องกันการสูญหาย และ Sharp injury

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 6 ต.ค. 66
Vax Box

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังถือว่าเป็นวัคซีนชนิดใหม่ อาจยังมีผลข้างเคียงเล็กน้อย จนถึงขั้นรุนแรงแก่ผู้รับวัคซีน การบริหารวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 นั้นจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และมีมาตรฐานในการบริหารวัคซีน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากบริหารวัคซีน ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนมีผลข้างเคียงหลังรับวัคซีน จะต้องให้ยารักษาตามอาการ และตรวจสอบความผิดปกติของการบริหารวัคซีน ตั้งแต่วัคซีน ตรวจสอบ lot การจำหน่าย วันหมดอายุ จนกระทั่งการบริหารวัคซีน จากที่กล่าวมาว่าวัคซีนป้องกันโรค

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตัวช่วยยึดจับคาสเซทฟิล์มเอกซเรย์

การทบทวนคุณภาพของกระบวนการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยAdmitted มักประสบปัญหาการถ่ายภาพเอกซเรย์ฟิล์มไม่ได้คุณภาพ เช่น แพทย์สั่งเอกซเรย์ Lateral Decubitus ในท่าทรวงอกหรือช่องท้อง และC-spine เคยใช้หมอนหนุนและเกิดปัญหาฟิล์มไม่ได้คุณภาพ เช่น ฟิล์มไม่ตั้งฉากกับหัวหลอด หรือต้องใช้ผู้ช่วยจับฟิล์ม ดังนั้นจึงมีแนวคิดทำอุปกรณ์ช่วยในการทำการเอกซเรย์ให้ได้ฟิล์มที่มีคุณภาพ ลดระยะเวลาในการจัดท่า ลดการเอกซเรย์ซ้ำและบุคลากรไม่ได้รับรังสีเพิ่ม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายเสนารณงค์ วันที่ : 25 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 29 ก.พ. 67
ปักธง ตรงไปได้ถูก

ด้วยรพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มีแนวโน้มผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นในทุกปีซึ่งผู้รับบริการมีทั้งกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปมทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยในผู้รับบริการรายใหม่มักจะยังไม่ทรายตำแหน่งอาคารสถานที่ การเปิดให้บริการของรพ.ให้แก่ผู้รับบริการได้ทราบอย่างถูกต้อง ดังนั้นการกำหนดสัญลักษณ์ให้แต่ละแผนกให้เห็นและเข้าใจชัดเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทางแผนกเวชระเบียนจึงได้จัดทำนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “ ปักธง ตรงไปได้ถูก “

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 2 ต.ค. 66
น้ำหมักชีวภาพ EM สูตรเข้มข้น

“น้ำหมักชีวภาพ EM สูตรเข้มข้น” เกิดจากการหมักผลไม้สุกและเศษผลไม้ซึ่งเป็นขยะจากร้านขายผลไม้ที่มาเช่าพื้นที่ขายสินค้าในโรงพยาบาล เพื่อนำมาใช้แทนสารเคมี ในการดูแลสวนหย่อม, ห้องน้ำ และโรงประกอบเลี้ยงในพื้นที่ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน รวมถึงนำไปใช้ในการกระบวนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหมวดพลเสนารักษ์ เป็นการลดปริมาณขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะให้คุ้มค่า ทั้งยังเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้แทนสารเคมี ตามนโยบาย Green & Clean Hospital ของ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 12 ต.ค. 66
ระบบบริการเวชระเบียนออนไลน์ (E-Medical)

ระบบการให้บริการเวชระเบียนออนไลน์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 2 มี.ค 67
การพัฒนาระบบฉลากยาและซองยากลุ่มยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug)

การพัฒนาระบบฉลากยาและซองยากลุ่มยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบการจ่ายยาและใช้ยาความเสี่ยงสูง เป็นไปในแนวทางเดียวกันของสหสาขาวิชาชีพ ลดความคลาดเคลื่อนในการหยิบและจ่ายยากลุ่มยาความเสี่ยงสูงโดยใช้ซองยาสีแดง เป็นสัญลักษณ์เฝ้าระวังในการจัด จ่าย และบริหารยาทุกครั้ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 12 ต.ค. 66
Army Private Care App by KPJH (นวัตกรรมการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก โดยรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)

นวัตกรรมการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก โดยรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
พัฒนาระบบการแจ้งผลการตรวจร่างกายประจำปีรพ.ค่ายวชิราวุธ ผ่าน Smartphone

แผนกเวชกรรมป้องกันฯร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัทRAX พัฒนาวิธีการแจ้งผลการตรวจร่างกายประจำปี 2566 ให้กำลังพลสามารถดูผลการตรวจร่างกายของตนเองผ่าน Smartphone ภายใน7วันหลังเข้ารับการตรวจ และแจ้งวันที่ต้องมาพบแพทย์กรณีผลการตรวจผิดปกติ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 5 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายเสนารณงค์ วันที่ : 24 ต.ค. 66
ถุงผ้าห่อพาราฟิน

นวัตกรรมเพื่อเก็บอุณหภูมิและลดระยะเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยหลังจากนำนวัตกรรมนี้มาใช้พบว่าสามารถเก็บอุณหภูมิได้เพิ่มขึ้น จาก 15 นาที เป็น 25 นาทีและระยะเวลาในการห่อ ลดลง และทำให้สะดวกต่อการเก็บ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 22 พ.ย. 66
ตรวจคลื่นหัวใจแบบไม่เปิดเผย

การทำ EKG เป็นหัตถการสำคัญหัตการหนึ่งของห้องฉุกเฉิน ทั้งในภาวะเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ซึ่งต้องมีการเปิดเผยร่างกายในส่วนที่สงวนของผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิการเปิดเผยร่างราย ผู้ทำหัตถการจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยให้น้อยที่สุด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 5 ก.พ. 67
รายงานอุบัติเหตุแบบ Real-time accident reports

การรายงานอุบัติเหตุแบบ Real-time accident reports ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่ประสบพบเจออุบัติเหตุได้มีการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อเตือนภัยและช่วยลดอุบัติเหตุดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน นวัตกรรมการรายงานอุบัติเหตุนี้สามารถใช้งานได้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากร รพ. ผู้มารับบริการ และบุคคลทั่วไปที่ประสบหรือพบเจออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน รพ. โดยการแสกนคิวอาร์โคด ที่ทางผู้จัดทำจะนำคิวอาร์โคดดังกล่าวแปะไว้ตามแผนกต่างๆและตามจุดเสี่ยงหรือสถาน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 24 เม.ย. 67
ขวดน้อย ลดบวม

ประคบเย็นหลังผ่าฟันคุด เพื่อลดอาการปวด บวม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
“ เลอค่ากว่าที่คิด ”

ที่มาของปัญหาและสาเหตุโดยย่อ เนื่องจากเกิดแนวคิดที่จะนำเอาวัสดุเหลือใช้ เป็นวัสดุใกล้ตัว ที่ยังทำประโยชน์ได้ กลับมาเข้ากระบวนการแปรรูป เพื่อดัดแปลงใช้ประโยชน์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิม วัสดุที่ถูกนำมาใช้มีตั้งแต่ ขวดน้ำพลาสติก ลังกระดาษที่ใช้แล้ว เศษผ้า เศษไม้ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดได้ การจัดระเบียบโต๊ะทำงานที่ดูเป็นเรื่องจุกจิก บนโต๊ะทำงานมีทั้งอุปกรณ์สำนักงาน และสิ่งอุปกรณ์ทั่วไปที่อยู่บนโต๊ะ ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น กระถางต้นไม้มงคล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ส่วนตัวต่างๆ การ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายเสนารณงค์ วันที่ : 20 ต.ค. 66
กรงดักเเมลงวัน

ใช้ดักจับเเมลงวัน

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
Lab Catalog App

แอปพลิเคชั่นสำหรับค้นหาข้อมูลการเก็บสิ่งส่งตรวจ การส่งตรวจและรายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเสนารณงค์ วันที่ : 25 ต.ค. 66
การป้องกันรายงานผลการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผิดพลาด

เพื่อลดอุบัติการณ์/ความเสี่ยง การรายงานผลการตรวจ COVID-19 ผิดพลาด (ด้วยวิธี ATK)

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 22 พ.ย. 66
OPD Navigator card

ผู้รับบริการนำใบสั่งยาที่แนบ OPD Navigator card เพื่อเครื่องมือช่วยเตือนให้ผู้รับบริการไปยื่นห้องชำระเงินเพื่อปิดสิทธิการรักษา ก่อนยื่นรับยาที่ห้องยา เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 24 เม.ย. 67
แผ่นประคบร้อนจากหินกรวดธรรมชาติ

เนื่องจากผู้รับบริการมีวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการประคบแผ่นร้อน เพื่อคลายกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่น ลดอาการปวดและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต โดยอาศัยหลักการของการถ่ายเทความร้อนจากแผ่นประคบร้อนเข้าสู่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ หากผู้รับบริการอยากจะนำไปรักษาต่อเนื่องที่บ้านก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากแผ่นร้อนที่มีต้องสั่งซื้อจากบริษัทซึ่งมีราคาแพงและต้องต้มไว้อยู่ตลอดเวลา จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรมแผ่นประคบร้อนจากหินกรวดธรรมชาติ เพื่อทดแทนแผ่นประคบร้อนชนิดดังเดิมที่ใช้ วัสดุที่นำมาทำหลั

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
ฉี่หยด อย่าหยดฉี่ปลอม

การประยุกต์ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากวัดอุณหภูมิตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งตรวจหาสารเสพติด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 24 เม.ย. 67
หน่วยงาน : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 10 ต.ค. 66
การลดระยะเวลารอคอยการรับยาผู้ปวนนอก

การนำระบบ LEAN มาช่วยในการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ ของขั้นตอนการรับยาผู้ป่วยห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกนั้น ทั้งลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงิน การเตรียมเจ้าหน้าที่และการเตรียมงานให้พร้อมก่อนถึงช่วงเร่งด่วน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน โดยสามารถลดระยะเวลารอคอยรับยาได้เหลือต่ำกว่า 10 นาที ต่อ 1 ใบสั่งยา และลดความคลาดเคลื่อนในการจัดยาได้เหลือน้อยกว่า 15 ครั้ง ต่อ 1000 ใบสั่งยา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 6 ธ.ค. 66
จุกปิดปลอดภัย กล้องใส ไม่แตก

กล้องส่องทางเดินอาหารที่มีความทันสมัย มีเทคโนโลยีระดับสูง และเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง บริเวณปลายกล้องส่องทางเดินอาหาร เป็นบริเวณที่มีความเปราะบาง เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย และมีความสำคัญในการใช้มองภาพ ในขั้นตอนของการเก็บกล้องหลังการล้างทำความสะอาด หรือ เตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ มีความเสี่ยงที่พบได้บ่อยครั้ง ที่จะเกิดการ ขีดข่วน ตก กระแทก ของปลายกล้องส่องทางเดินอาหาร กับ พื้นผิวสัมผัสต่างๆ จึงได้มีการนำสายยางซิลิโคนมาใช้สวมปิดบริเวณปลายกล้อง เพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ดังก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 5 ม.ค. 67
ระบบประเมินสุขภาพจิตกำลังพลทหารออนไลน์

ระบบประเมินสุขภาพจิตกำลังพลทหารออนไลน์ พัฒนาจากการคัดกรองสุขภาพจิตซึ่งเดิมใช้วิธีการตอบคำถามแบบ กระดาษ นำมาปรับวิธีการประเมินเป็นรูปแบบระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้กำลังพลทำแบบประเมินได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีให้ยอดกำลังพลที่เข้ารับการประเมินผลมากขึ้น สามารถประมวลผล ประเมินผลได้ทันที หากมีรายใดท่มี ีความเสี่ยงน้อยไปจนถึงความเสี่ยงสูง ระบบจะทำการแจ้งเตือน ผ่านทาง LINE ให้เจ้าหน้าที่ผ้เูกี่ยวข้องทราบทันที ทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลสุขภาพจิตของกำลังพล ได้อย่างเป็นระบบ นำข้อมูลมาใช้งานวิเคราะห์ประเมินได

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 24 เม.ย. 67
ดมยาสดใส ใส่ทิ้วปลอดภัย

เป็นกล้องวิดิโอไว้ดูขณะใส่ทิ้ว

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
หน่วยงาน : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 10 ต.ค. 66
“หมอนจิ๋วแต่แจ๋ว”

เนื่องด้วยห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรีพบว่า มีผู้มารับบริการล้างแผล เฉลี่ยประมาณวันละ 10-20 ราย จากการวิเคราะห์สถิติใบนัดทำแผลส่วนใหญ่พบแผลที่แขน ขา และเท้าของคนไข้ ซึ่งลักษณะของแผลแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดและสาเหตุของการเกิดแผล ยกตัวอย่างเช่น แผลถลอกที่ขาจากอุบัติเหตุจราจรหรือบางครั้งแผลเรื้อรังที่คนไข้ต้องมาทำแผลต่อเนื่อง ในการทำหัตถการผู้ป่วยจะต้องเอาขาวางบนตะแกรงเพื่อที่สะดวกและปลอดภัยในการล้างแผลให้คนไข้บริเวณแผลหรือผิวหนังอาจสัมผัสกับตะแกรงโดยตรงได้ และเวลาคนไข้ต้องหย่อ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
Get Away From Me …ช่วยไปจากฉันที

เนื่องด้วยห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี พบว่าปัญหาที่พบในห้องฉุกเฉินคือแมลงวัน หนึ่งในปัญหาหลักที่ในแผนกห้องฉุกเฉินต้องพบเจอในการทำหัตถการเฉลี่ยวันละ 20-30 ราย จากการวิเคราะห์สถิติการทำหัตถการในสมุดรายงานเวรแผนกพยาบาลประจำวันและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ พบว่าแมลงวันเป็นพาหะนำโรคและตัวแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งนำความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสู่ตัวผู้รับบริการเกิดการปนเปื้อนเชื้อในขณะทำหัตถการที่ต้องใช้หลัก Sterile และนำมาสู่ความเสี่ยงคุณภาพของโรงพยาบาลอีกด้วย ดังนั้นแผนกห้องฉุกเฉ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
CQI เครื่องมือการประเมินผู้ป่วย ลดอัตราเสียชีวิตโดยไม่คาดหวัง

หอผู้ป่วยวิกฤตพบสถิติการเสียชีวิตโดยไม่คาดหวัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับ 1.08 ,ในปี 2564 เท่ากับ 1.57 และในปี 2565 เท่ากับ 3.75 จากการทบทวนปัญหาพบว่า ปัจจัยหลักที่ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดหวังส่วนใหญ่เกิดจากการประเมินผู้ป่วยล่าช้า

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
Application Home Visit Care @ KPJH : แอปพลิเคชั่น เยี่ยมบ้าน

แอปพลิเคชั่น เยี่ยมบ้าน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
SMART NOTIFICATION CALENDAR (ปฏิทินแจ้งเตือนไลน์ ก่อนงานหลุด)

เพื่อเพิ่มอัตราการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด เจ้าหน้าที่ไม่ถูกร้องเรียน ด้วยการแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์อัตโนมัติ

หน่วยงาน : พัน.สร.4 วันที่ : 11 ธ.ค. 66
การป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล

โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital acquired pneumonia) เป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ พบบ่อย ผลกระทบต่อการติดเชื้อทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่ออัตราตายที่สูงขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ผู้ป่วยมีอัตราการครองเตียงยาวนานขึ้น บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนเป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและแนะนำวิธีการ ดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังนั้นหอผู้ป่วยในจึงจัดทำ CQI ขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนว ทางแก้ไขปัญหา และเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
โครงการ “ รู้ทัน กันลืม”

จากการบริหารยา ในหอผู้ป่วย ทั้งยารับประทานและยาฉีด ในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ได้พบอุบัติการณ์ การคลาดเคลื่อนทางยา คือ ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยา เป็นจานวน 2 ราย ซึ่งถือเป็นความคลาดเคลื่อน ระดับ B สาเหตุเนื่องจาก มีบางช่วงเวลาที่ผู้ป่วยต้องได้รับยา แต่มีสภาวะที่ยังไม่พร้อมจะรับยา เช่น ผู้ป่วยไม่อยู่ที่เตียง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ส่งผลทาให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยา และเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาขึ้น ทางหอผู้ป่วย ฉก.5ชาย จึงได้จัดตั้งโครงการ “ รู้ทัน กันลืม” ขึ้นมา เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งยารั

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 5 ก.พ. 67
ขาตั้งกล่องอะคริลิก

เป็นเครื่องมือช่วยลดการฟุ้งกระจายขณะทำฟัน

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
ห้องกายภาพบำบัดออนไลน์

เป็นเเอพพลิเคชั่นสำหรับข้อมูลเเละนัดหมาย

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
ลูกโป่งประคบเย็นลดบวม ปี 2566

ภายหลังรับการผ่าฟันคุด หรือศัลยกรรมในช่องปากอื่น ถ้าผู้ป่วยได้รับการประคบเย็นที่บริเวณใบหน้าด้านที่ทำหัตถการหลังทำทันที จะช่วยลดอาการบวมและปวดภายหลังการผ่าตัดได้อย่างดี แต่อุปกรณ์ Cold pack แบบสำเร็จรูปมีราคาแพง (ราคาประมาณ 80 บาทต่อชิ้น) ผู้ป่วยที่ผ่าฟันคุดมีจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนยิ่งสูง รวมทั้งการใช้งานเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่คุ้มค่า แผนกทันตกรรมจึงได้คิดประดิษฐ์ cold pack ขึ้นมาด้วยตัวเอง โดยใช้ลูกโป่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. วัตถุประสงค

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
QR code ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

QR (Quick Response) code หมายถึง สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนมาขอรับบริการที่โรงพยาบาล

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
ตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ

ด้วยสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดสัมมนา การบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความรู้ในมาตรฐาน HA It และ Smart Hospital ได้นำความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานมาพัฒนาการบริการในโรงพยาบาล จากการคับคั่งของการรอลงทะเบียน ผู้มารับบริการต้องยืนรอและต่อแถวยาว และการลงทะเบียนด้วยระบบคนทำให้ล่าช้าในการลงทะเบียนอาจใช้เวลา 2 -3 นาทีในการลงทะเบียน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 24 ม.ค. 67
โปรแกรมบันทึกงานของ ศกม. (SKM Tracking System)

จัดทำโปรแกรมบันทึกงานของศกม. เก็บสถิติ, บันทึกงานของทุกคนไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ประมวลผล และออกรายงานสรุปผลงานของหน่วยได้อย่างครบถ้วน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
Snow Box กล่องกรอกันฟุ้ง

ที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี มีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ (ทำฟันเทียม) เป็นจำนวนมาก ซึ่งในขั้นตอนการทำฟันเทียม จำเป็นจะต้องมีการกรอฟันเทียม ซึ่งจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุขนาดเล็กจำนวนมาก แต่เดิมใช้ High power suction ในการช่วยดูดเศษวัสดุเหล่านี้ไม่ให้ตกลงบนผู้ป่วย แต่ไม่เพียงพอ ยังพบว่ามีเศษวัสดุตกลงบนพื้นหรือติดตามตัวทันตแพทย์อยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมได้ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงต้องงดทำฟันเทียมเนื่อ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
Dental burs storage

การรักษาทางทันตกรรมนั้น มีการใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่นหัวกรอ (Dental burs) ประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การจัดเก็บเครื่องมือจึงเป็นปัญหาที่จัดการได้ยาก แต่เดิมหัวกรอชนิดต่าง ๆ หลังฆ่าเชื้อทำความสะอาดแล้วจะถูกจัดเก็บอยู่รวมกันในกล่อง และเมื่อจะใช้งานถูกเลือกหยิบออกมาด้วย sterile forceps

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
โครงเหล็กใส่ผ้าเปื้อนเข็นได้

เนื่องจากแผนกส่งกำลังและบริการได้ดำเนินการสำรวจ สป. สาย พ. ที่ชำรุดและส่งซ่อมเพื่อจำหน่าย ลดการสะสมของสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ ซึ่งในการนี้มีโครงเหล็กใส่ผ้ากันเปื้อนเข็นได้ที่ไม่ได้ใช้งาน วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตากผ้าเช็ดพื้นและผ้าเช็ดอุปกรณ์ต่างๆ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
การลงเวลาเข้า-ออกงานของกำลังพล ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

เป็นระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน โดยการสแกน QR Code และแจ้ง ยศ ชื่อ - สกุล และสถานะ มา ขออนุญาต ลา หรือภารกิจ ระบบจะบันทึกเวลาและสถานที่ในการบันทึกข้อมูล โดยอัตโนมัติ ไม่สามารถสแกนจากที่อื่นได้ และไม่สามารถฝากเพื่อนสแกนได้เนื่องจากใช้ได้เฉพาะสมาร์ทโฟนของใครของมัน ทำการบันทึกเวลามาทำงาน ในสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ธุรการและกำลังพลจะทำการรวบรวมข้อมูลสรุปเพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ

หน่วยงาน : พัน.สร.4 วันที่ : 11 ธ.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 28 ธ.ค. 66
นวตกรรมรถผ่าตัดสนามทางยุทธวิธี

รถผ่าตัดสนามทางยุทธวิธี ที่มาและความจาเป็น กองพันเสนารักษ์ กองพลทหารราบ มีภารกิจให้บริการเสนารักษ์ระดับกองพล มีขีดความสามารถจัดตั้งที่พยาบาลกองพลได้ถึง 4 แห่งพร้อมกัน โดยแต่ละแห่งสามารถเปิดห้องผ่าตัดรักษาชีวิตทหารได้แห่งละ 1 ห้อง แต่ในปัจจุบันยุทโธปกรณ์สาหรับจัดตั้งที่พยาบาลกองพลนั้น เก่าล้าสมัย การเปิดห้องผ่าตัดแต่ละครั้งใช้กาลังพลจานวนมาก ใช้เวลานานในการเตรียมการจนเปิดห้องผ่าตัดได้ (อย่างน้อย 6 ชั่วโมง) ทาให้ไม่คล่องตัว อุ้ยอ้าย ไม่สอดคล้องกับหน่วยดาเนินกลยุทธ์ที่มีความ

หน่วยงาน : พัน.สร.1 วันที่ : 10 ม.ค. 67
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน ( Heat stroke ) “ ชื่อโครงการ ตั้งรับลมร้อน”

งสภาพอากาศโดยทั่วไปของประเทศเป็นช่วงฤดูร้อนมีแนวโน้มอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์สูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทำให้กำลังพลทหารใหม่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค ลมร้อน ( Heat stroke ) ทางห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน ( Heat stroke ) โดยพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคลมร้อน ( Heat stroke ) “ตั้งรับลมร้อน” ที่ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้การดูแล รักษา ช่วยเหลือ ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลช่วยเห

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
หมวกลดความร้อน

หมวกลดความร้อนป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนเนื่องจากการฝึก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 28 ม.ค. 67
Smart ID Card

บัตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 28 ม.ค. 67
ที่กั้นกันตก ลดความเสี่ยง

ตามหลัก Supreme service ด้านบุคคลากร ระบบการบริการ และสถานที่ อดีตและปัจจุบันแผนกกายภาพบำบัด ได้นำหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติ และยังคงมีแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ เมื่อทบทวนปัญหาทางกระบวนการที่สำคัญ พบความเสี่ยงอันไม่พึงประสงค์ จากการรักษาทางกายภาพบำบัดบนเตียงที่ให้การรักษา พบว่า เตียงที่ทำการรักษามีลักษณะแคบ และเสี่ยงต่อการพลัดตกจากเตียง นอกจากนี้แนวทางการป้องกันการพลัดตกจากเตียง ยังไม่ครอบคลุมต่อปัญหาที่อาจเกิดตามมา ซึ่งปัญหานี้หากขาดการป้องกัน อาจเกิดการเพิ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
กระดานไม้บริหารข้อเข่า

ปัจจุบันหน่วยงานกายภาพบำบัด รพ.ค่ายนวมินทราชินี มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัดที่หลากหลาย ได้แก่ เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษา เครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้า เครื่องแช่เก็บแผ่นความร้อน เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เตียงหมุนตั้งให้ตรง และถังแช่พาราฟิน เพื่อความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการทบทวนปัญหา และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ จากการทบทวนความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัดพบปัญหาคือขาดอุปกรณ์ในกา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
Mom Club รับจบทุกปัญหา

Line Official Account ที่พัฒนาต่อยอดมาจากผลงานคลิปวีดีโอแนะนำห้องคลอด ปี 65 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้รับบริการ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 20 พ.ย. 66
ดูแลครอบคลุม คลายกลุ้มครรภ์เป็นพิษ

เนื่องด้วยหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมพบสถิติการรับผู้ป่วยในที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (preeclampsia)ในระยะคลอดและหลังคลอดซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย ในปี 2565 มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.03 และในปี 2566 มีจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.02 ต่อจ านวนผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ทั้งหมดที่รับการรักษา ในหอผู้ป่วยแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ซึ่งแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า ดังนั้นแผนกผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของแนวโน้มดังกล่าว จึงได้จัดท า CQI แนวทางใน การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ (pree

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
อุปกรณ์ทวนจำนวนเข็ม

ใช้นับจำนวนเข็มหลังฝังเข็ม

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 11 ม.ค. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 15 ม.ค. 67
การพัฒนาแบบฟอร์มรายงานการส่งต่อผู้ป่วยจากห้องผ่าตัด

ปัจจุบันพบว่าการส่งเวรระหว่างวิสัญญีพยาบาลและพยาบาล ประจำหอผู้ป่วยไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และด้วยภาระงานในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลประจำหอ ผู้ป่วย จึงอาจทำให้รับข้อมูลผู้ป่วยได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดไม่ได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องและเหมาะสม ทางผู้จัดทำจึงได้มีความคิดในการนำแบบฟอร์มรายงานการส่งต่อผู้ป่วยจากห้องผ่าตัด มาใช้ในการรับ -ส่งข้อมูล ผู้ป่วยระหว่างวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อให้การรับส่งเวรมีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รั

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
โปรแกรมนัดตรวจโควิดออนไลน์

โปรแกรมนัดตรวจโควิดออนไลน์ ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 28 ม.ค. 67
Application EyeDR Online : แอพพลิเคชั่นตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตา

แอปพลิเคชั่นตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
Application คู่ยา LASA

คู่ยารูปพ้องมองคล้าย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
โครงการ.พัฒนา: Bed Exercise

วัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์ bed exercise ครั้งนี้เพื่อ ลดภาวะแทรกซ้อนจากการที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพทางไขสันหลังและมีการจากัดการเคลื่อนไหว โดยจะใช้ในผู้ป่วยที่มี motor power ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 โดยการประเมิน grade ตั้งแต่แรกรับ และหลังผ่าตัด 48 ชั่วโมง โดยใช้ bed exercise ทาวันละ 3 เวลา เวลาละ 10 ครั้ง และประเมินผลทุก 1 สัปดาห์ โดยนักกายภาพบาบัดร่วมกับพยาบาลในด้าน 1.motor power 2. กล้ามเนื้อลีบ (วัดจากเส้นรอบวงกล้ามเนื้อน่อง) 3.ROM (วัดองศาการเคลื่อนไหว) 4.Bed sore (บริเวณส้นเท้า) และสิ่งที่ส่

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
ห่วงใยกัน ความดันโลหิตสูง

สถานการณ์การภาวะความดันโลหิตสูง กำลังพลทหาร ในความดูแลของโรงพยาบาลค่ายจักร พงษ์ จากการตรวจร่างกายประจำปี มีแนวโน้มลดลง ในปี 2563-2565 มีจำนวน 614,392 และ 395 นาย และสถิติผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่เข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ค่ายจักรพงษ์ อยู่ใน TOP5 ของทุกปี ระหว่าง 1000-1200 ราย ในปี 2565 มีจำนวน 1053 ราย จากสถานการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภาวะความดันโลหิตสูง ยังคงเป็นปัญหาสำคัญเร่งรัดใน การจัดการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดป่วย ลดการเกิดผลกระทบ และทำลายอวัยวะเป้าหมายสำคัญที่เกิดจา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
KPJ Connect & Military Telemedicine

แอพพลิเคชั่นข้อมูลสุขภาพทหารบนโทรศัพท์มือถือ และนัดปรึกษาแพทย์ออนไลน์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 28 ม.ค. 67
โครงการพัฒนา : Neck pillow no pain

Neck pillow no pain เป็นหมอนรองกระดูกส่วนคอสาหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับ C-Spine โดยหมอนที่จะทาขึ้นจะมีความนุ่มยืดหยุ่นและมีส่วนเว้าโค้ง ตามสรีระของกระดูกส่วนคอ ทาให้ผู้ป่วยเกิดความสุขสบาย ไม่มีอาการปวด บริเวณศีรษะและลาคอ และสามารถนอนท่าศีรษะสูงตามแพทย์กาหนดและไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
นัดทันใจ ไม่ต้องรอ

หลักการและเหตุผล โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย NCD ที่มาตรวจไม่ตรงนัด ขาดนัดขาดยา และจากสถิติจำนวนผู้รับบริการที่ลดลง จึงเพิ่มช่องทางการเลื่อนนัดออนไลน์ผ่าน Line OA ของ รพ.ค่ายจักรพงษ์ เพื่อการเข้าถึงการรับบริการ เพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการ และเปิดคลินิกนอกเวลาราชการโดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมให้บริการแก่กำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการ ทางห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก จึงจัดทำโครงการ “นัดทันใจ ไม่ต้องรอ” ผ่าน Line OA รพ.ค่ายจักรพงษ์ เพื่อตอบสนองความต้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
CQI เรื่อง แนวทางการแก้ไข lab ล่าช้า ของแผนกพยาธิวิทยา

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรค ทำให้ทราบถึงสาเหตุของโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆและเป็นการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยทำได้ให้การรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องทันเวลา ซึ่งแผนกพยาธิวิทยาฯ เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติการดูและผู้ป่วยจะต้องได้รับผลการตรวจที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทันเวลา ทุกรายเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนหรือพยาธิสภาพของโรค จากผลการดำเนินการของแผนกพยาธิวิทยาฯ ในปีงบประมาณ 2565 พบว่ามีอุบัติการณ์ผู้ป่ว

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
Smart Easy Queue : โปรแกรมสื่อสารลำดับคิว

โปรแกรมสื่อสารลำดับคิว

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
KPJ Soldier Food Menu (สำรับอาหาร ทหารเข้มแข็ง)

สำรับอาหาร ทหารเข้มแข็ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
โครงการพัฒนา : Safety bag Radivac drain

Safety bag Radivac drain เป็นกระเป๋าสาหรับใส่ขวด RD ในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดบริเวณไหล่, แขน และข้อมือ ที่แพทย์อนุญาตให้ ambulate โดยที่ยังมีสายระบายเลือดอยู่ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสะดวกในการเคลื่อนไหวหรือทากิจกรรม และป้องกันการเกิดสายระบายเลื่อนหลุด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
Paperless Admission

นวัตกรรม Paperless admission เป็นการนา application Treetime ซึ่งเป็น app ปฎิทินออนไลน์ มาใช้ลงข้อมูลนัดนอนผู้ป่วยของแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยมาแทนการนัดจองเตียงเพื่อนอน รพ. ซึ่งระบบเดิมคือพยาบาล OPD ortho โทรประสานหอผู้ป่วย 51 เพื่อลงสมุดนัดนอน รพ. ต้องดูว่าเตียงเพียงพอไหม มีนัดเท่าไรในแต่ละวันโดยการนับ manual แต่ application นี้ ใช้ระบบ paperless พยาบาล OPD สามารถลงข้อมูลผ่าน app ข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบดิจิตอล แสดงให้เห็นนัดหมายในแต่ละวัน รวมทั้งสามารถลงข้อมูลที่ครบถ้วน และจาเป็นสาหรับพยาบ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
Block Lock skin traction

หอผู้ป่วย 51 เป็นหอผู้ป่วยที่ ดูแลผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของโรคกระดูกและข้อโดยการรักษาของแพทย์ส่วนใหญ่เน้นการผ่าตัด เพื่อรักษาพยาธิสภาพของกระดูกและข้อที่ผิดปกติ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
ปรับลดขั้นตอนการเบิกยาจากแผนกเภสัชกรรม

1. คำสั่งการรักษา หมายถึง คำสั่งการรักษาของแพทย์ ที่สั่งการรักษาผู้ป่วยในแผ่นคำสั่ง การรักษาผู้ป่วย (Order Sheet) ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 2. ระบบการจัดยาแบบ One-day dose คือ การจัดยาให้ได้จำนวนเพียงพอต่อการใช้ยาของผู้ป่วยสำหรับ 1 วัน เป็นรายบุคคล

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
Mobile Application การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น

การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีความสำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค พยาบาลเป็นบุคลากรทาง การแพทย์ที่ให้การดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในทางคลินิก พยาบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะ และศักยภาพในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีหากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้น ผิดจังหวะ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น นอกจากนี้การสอนให้ความรู้ยังเป็นการ สนับสนุน ทางด้านจิตใจต่อความมั่นใจ ในการอ่านแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม หากขาดการ ทบทวนองค์ความรู้และท

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 28 ธ.ค. 66
พัฒนาระบบการให้บริการห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ

ระบบการให้บริการห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
โครงการพัฒนา : OKNA Program

OKNA เป็นโปรแกรมการปฐมนิเทศ ที่มีการใช้ Application มาใช้ปฐมนิเทศเพื่อให้พยาบาลใหม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการ Pillow no bedsore

ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก , ผ่าตัดกระดูกสันหลัง และผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67