Bird Respirator Mobile

ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะใช้ Ventilator mobile เป็นส่วนใหญ่ แต่ Bird Respirator Mobile ที่ใช้งานได้กับถังออกซิเจนโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ยังคงทำให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา (22 เครื่อง) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ หรือ โรคระบาด ฯลฯ

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 9 ธ.ค. 64
CarbiNet

เป็นแอปพลิเคชันจัดการหนังสือราชการของ สยศ.พบ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับส่ง และสืบค้นหนังสือราชการ โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2561

หน่วยงาน : พบ. วันที่ : 14 มี.ค 65
โปรแกรมระบบคลังอาวุธอัจฉริยะ

เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการรักษาความปลอดภัยของอาวุธในคลังอาวุธ แบ่งเป็นระบบบริหารจัดการอาวุธในคลัง การเบิกอาวุธ การยืมอาวุธ การส่งซ่อมอาวุธ และการจำหน่ายอาวุธ โดยวิธีการสแกน QR-Code ผ่านบัตรประจำอาวุธ เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม ป้องกันอาวุธสูญหาย และสามารถรายงานผลการยืมคืนผ่านระบบ Line Alert โดยใช้สัญลักษณ์บ่งชี้สถานะอาวุธในคลัง ให้สามารถติดตามอาวุธในคลังได้แบบ Real-time สะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 19 มี.ค 64
แอปพลิเคชัน SMART CSSD

เป็นแอปพลิเคชันจัดการกระบวนการในแผนกจ่ายกลาง เพื่อให้การเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ ช่วยลดภาระงานและค่าใช้จ่าย เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดนวัตกรรมประเภท สิ่งประดิษฐ์ ของรพ.พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2564

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 1 ธ.ค. 64
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 27 ต.ค. 65
เว็บแอพพลิเคชั่นช่วยเกณฑ์ทหาร (Web Application)

เว็บแอพพลิเคชั่นช่วยเกณฑ์ทหาร พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์สามารถค้นหาโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร รวมถึงรายละเอียดกฎกระทรวง และประเภทจำพวกต่างๆ ได้โดยง่าย รวดเร็วและถูกต้อง ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสำหรับการเกณฑ์ทหาร และสร้างโปรแกรมคำนวณอายุที่จะต้องเข้ารับราชการทหาร เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 2 ธ.ค. 64
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 27 ต.ค. 65
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 27 มี.ค 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 27 ต.ค. 65
พัฒนาเครือข่ายเฮลิคอปเตอร์พยาบาลกองทัพภาคที่ ๔

การพัฒนาการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิต/อวัยวะของการเจ็บป่วยฉุกเฉินและในกลุ่มโรคที่ระยะเวลามีความสำคัญต่อผลการรักษา เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เดินทางลำบาก ใช้ระยะเวลาเดินทางนาน ห่างไกลรพ.ตติยภูมิ หากผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้รับการลำเลียงโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ที่มีความเป็นเลิศได้ทันเวลา สามารถลดอัตราการสูญเสียและปัญหาที่ตามมาได้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 2 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 27 มี.ค 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 27 มี.ค 66
สื่อสารโดนใจผ่าน LINEOA

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่าง กันได้ แผนกกกายภาพบ าบัดจึงได้สร้าง LINE OFFICIAL ACCOUNT ( LINE OA ) ชื่อ “ กายภาพบ าบัด รพ.ค่าย ฯ ” โดยมีช่อง ริชเมนูเปรียบเสมือนปุ่มกดทางลัดเพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึงบริการที่แผนกให้กับผู้ป่วยได้ โดยข้อดีของ การน า LINE OA คือ 1. สามารถติดต่อผู้ป่วยได้โดยตรงผ่านทางไลน์ของแผนกท าให้มั่นใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลติดต่อเข้ามาจริง ๆ 2. ผู้ป่วยสามารถพิมพ์แจ้งเลื่อน/จองนัดใหม่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ต้องรอแจ้งใน เวลาราชการ 3. ผู

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
การสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบอากาศยาน ฮ.ท.145

วิดีทัศน์สื่อการสอน การสาธิต การติดตั้งและการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ประกอบอากาศยาน ฮ.ท.145

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 11 ก.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 20 ก.ย. 66
การพัฒนาระบบกระทบยอดลูกหนี้รายตัว ( Developed individual debtors reconciliation program )

ใบนำส่งเงิน: รายการนำส่งเงินรายได้ส่งให้แผนกการเงิน , ลูกหนี้รายตัว : รายละเอียดลูกหนี้ระบุเป็นรายตัว รวมถึงรายการค่าบริการผู้ป่วย, รายงานผลการตอบกลับข้อมูลเบื้องต้น: REP (Reply) หมายถึง ข้อมูลที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทำการตรวจสอบ และประมวลผลแล้ว และตอบกลับผลการตรวจสอบให้หน่วยบริการเพื่อดาวโหลดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 9 มี.ค 66
การจัดการเก็บส่งตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งส่งตรวจอื่นๆในห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัดโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ให้บริการทางการผ่าตัดแก่ผู้ป่วย โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดจำนวน 800-1,000 เคสต่อปี (ปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565) ให้บริการในสาขาต่างๆ เช่น สาขาศัลยกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขาจักษุกรรม และสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร เป็นต้น ทำให้มีหัตถการที่หลากหลายสาขา และมีการส่งตรวจชิ้นเนื้อหรือสารคัดหลั่งต่างๆที่ถูกตัดและนำออกจากผู้ป่วย เป็นจำนวนมาก (ในปี 2565 มีผู้ป่วยจำนวน 220 เคส ทำการส่งชิ้นเนื้อและสิ่งส่งตรวจอื่นๆรวม 384 specimens) เพื่อการว

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
e - Saraban บันทึกรับ - ส่ง electronics

ระบบรับ - ส่งเอกสาร electronics ที่บันทึกหนังสือราชการจากระบบการเขียนให้เป็นระบบ electronics ตามมาตรฐานสำหรับ รพ.ค่ายสุรสีห์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 19 ก.ย. 66
สื่อประกอบการสอน Basic Life Support สำหรับประชาชน

การมีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในภาคประชาชน ซึ่งสถานการณ์เกิดเหตุฉุกเฉินส่วนใหญ่เกิดนอกโรงพยาบาล หากประชาชนมีความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้น จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงทีจะทำให้มีโอกาสรอดกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
สานฝันกันพลาด

การอบไอน้ำอุปกรณ์ของมีคม ทั้งรูปทรงแบบยาว แบบกลม หลังจากอบแล้วไม่ทะลุPackที่ห่อ สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ใช้งาน พบว่าถ้านำกระดาษแข็งที่ตัดเป็นเส้นๆมาสานกับ Non-Woven(ผ้าที่ผลิตขึ้นโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการถักทอ) เป็นรูปตาราง แล้วสอดอุปกรณ์เข้าไปเกี่ยวในตารางอุปกรณ์รูปทรงใดก็จะไม่ลื่นหลุด ถ้าเป็นกรรไกรแหลมยาวสามารถพับกระดาษปิดได้ป้องกันการลื่นหลุดได้ดี จัดทำได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
การเยี่ยมผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ ICU NOW U SEE ME

การดูแลผู้ป่วยอาการหนักในหอผู้ป่วยวิกฤต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 พบว่าผู้ป่วยต้องอยู่ห่างจากครอบครัว สภาพแวดล้อมในหอผู้ป่วยส่งผลกระทบต่อ กำลังใจในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกโดดเดี่ยว วิตกกังวล ถึงแม้ว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์ คอยพูดคุยให้กำลังใจ แต่ก็ยังไม่สามารถปรับสภาพต่อความเครียดและความวิตกกังวลได้ หอผู้ป่วยวิกฤตจึงได้ทำการออกแบบการเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ ในกลุ่มผู้ป่วยที่รู้สึกตัว และอาการดีขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวม เพื่อจะทำให้เกิดการตอบสนองต่อ การรักษ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
ระบบการออกทะเบียนหนังสือส่ง ที่วิทยุ ที่คำสั่ง ผ่านระบบออนไลน์ 

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดิจิทัลของกรมแพทย์ทหารบก ให้หน่วยต่างๆดำเนินการออกที่หนังสือผ่านระบบออนไลน์

หน่วยงาน : พัน.สร.2 วันที่ : 18 ต.ค. 66
การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุสุรสีห์แบบองค์รวมสู่ความเตรียมพร้อมระดับประเทศ

การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุสุรสีห์แบบองค์รวมสู่ความเตรียมพร้อมระดับประเทศ เกิดจากภารกิจของกองทัพบกที่ต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่มีภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยใช้การออกแบบชุดแบบแพทย์เผชิญเหตุของสาธารณสุขรวมกับการจัดการทางด้านทหารที่มีความเฉพาะตัว การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุทางทหาร (M-MERT – Military Medical Emergency Response Team) มีลักษณะเฉพาะตัวคือสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ค้นหาผู้เจ็บป่วยที่ระบบสาธารณสุขเข้าไม่ถึง เช่น เส้นทางคมนาคมตัดขาด ตึกถล่ม เป็นต้น นอกจากน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 18 ก.ย. 66
ถุงน ้าดี (Gall Endobag)

ถุงสำหรับใส่ถุงน ำ้ดีในท้องตลาดมีราคาที่สูง ทาง ศัลยแพทย์ร่วมกับทีมห้องผ่าตัดจึงได้คิดค้น และจัดท้านวัตกรรมถุงน ้าดี (Gall Endobag) โดยเริ่มต้นผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่ ก้าลังจะเป็นขยะ น้ากลับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์(Recycle) และใช้วิธีการท้าให้ปลอดเชื อ(sterile) โดยวิธีการอบไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์(Plasma) ซึ่งทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์มีเครื่องอยู่แล้วส่งผลให้เครื่องได้ท้างานแบบคุ้มทุนเพิ่มขึ น แต่กระนั นแล้วทางทีม ผู้จัดท้ายังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการใช้งาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ป่ว

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
โดนัทยังมีรู หมอนตัวยูมีแต่ให้ (นม)

“โดนัทยังมีรู หมอนตัวยูมีแต่ให้ (นม)”แบบใหม่ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดและส่งเสริมกระตุ้นการให้นมบุตรแก่มารดา ลดความวิตกกังวล/ไม่พึงพอใจของญาติ และเพิ่มคุณภาพการดูแลมารดาหลังคลอดและบุตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
ชุดรัดตรึง SEASON3

ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด Covid และทาให้พบผู้ป่วยที่ต้องX-ray ปอดเป็นจานวนมากขึ้น และหนึ่งในผู้ป่วยที่พบมากคือในผู้ป่วยเด็กเล็กปัญหาที่พบในการให้บริการผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถจัดท่าทาง (position) ได้ด้วยตนเองในการฉายรังสี ซึ่งหน่วยได้ทานวัตกรรมที่รัดตรึงช่วยแก้ไขปัญหา และลดการรับรังสีโดยไม่จาเป็น ดังนั้นจึงได้จัดทานวัตกรรมต่อยอดสาหรับกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 8 ก.ย. 66
ปลั๊กไฟเซฟตี้

เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายประเภทซึ่งมี ราคาค่อนข้างสูง และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทที่มีระบบไฟฟ้าและกลไกที่ซับซ้อน เมื่อมีการซ่อมบำรุงเสร็จจึงต้องทำการทดลองเครื่องก่อนนำไปใช้งานต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันระบบไฟฟ้าซ็อตจากการซ่อมบำรุง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 22 ก.ย. 66
สื่อการสอน การใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

การใช้เครื่อง AED , จุดติดตั้งเครื่องมือ , การทำความสะอาด

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 11 ก.ค. 66
โครงการ การพัฒนาแนวทางการป้องกันและดูแลมารดาตกเลือด ด้วยระบบDetected ไว.ห่างไกล PPH

การตกเลือดหลังคลอด หมายถึง การเสียเลือดผ่านทางช่องคลอดภายหลังทารกคลอด หรือจากการผ่าตัดคลอด ในปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร รวมถึงการวินิจฉัยจากความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงที่ลดลง มากกว่าร้อยละ10 จากก่อนคลอด และจากอาการแสดงถึงการช็อกจากการเสียเลือด แผนกสูติ-นรีเวชกรรมได้เห็นแนวโน้มการเกิดอุบัติการณ์ตกเลือดหลังคลอด จึงเล็งเห็นปัญหาจึงได้พัฒนาการป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 23 มิ.ย. 66
จักรยานมือพาเพลิน

ปัจจุบันหน่วยงานกายภาพบำบัด รพ.ค่ายนวมินทราชินี มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัดที่หลากหลาย ได้แก่ เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษา เครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้า เครื่องแช่เก็บแผ่นความร้อน เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เตียงหมุนตั้งให้ตรง และถังแช่พาราฟิน เพื่อความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการทบทวนปัญหา และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ จากการทบทวนความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัดพบปัญหาคือขาดอุปกรณ์ในกา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
อากาศยานไร้คนขับสำหรับลำเลียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่

มีขนาดใหญ่และรูปร่างที่เหมาะสม ทำให้ยกวัตถุที่มีน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม

หน่วยงาน : กยข.พบ. วันที่ : 3 พ.ย. 66
ระบาย(ความใน)ใจ

อยากประเมินความพึงพอใจในการบริการของรพ. แต่ก็เกรงใจถ้าจะให้ข้อมูลบางอย่าง เรามีวิธีแก้เขินให้ค่ะ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายภาณุรังษี วันที่ : 29 มี.ค 66
อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีท่า Lateral cross-table และ Decubitus

อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีท่า Lateral cross-table และ Decubitus

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 15 ก.ย. 66
คลิปสอนผ่านสื่อออนไลน์ (ห้องยา)

ปัจจุบัน การใช้ยา มีหลายรูปแบบ และมีการพัฒนารูปแบบยาให้สามารถใช้งานได้ง่าย พกพาสะดวก และเพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการใช้ จึงมีการทำคลิปสอนใช้อุปกรณืที่ได้รับจากห้องยา เพื่อให้สามารถใช้ยาได้ถูกต้อง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 22 ก.ย. 66
นวัตกรรม “SMS รู้ตัวเรา เข้าถึงใจ (SMS: Stay with me Mental health Self-care)”

นวัตกรรม “SMS รู้ตัวเรา เข้าถึงใจ (SMS: Stay with me Mental health Self-care)” เป็นสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบออนไลน์ ขยายผลจากการวิจัยของ วพบ. เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ สำหรับกำลังพลทหารผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วท.กห. (สก.สว.) ปีงบประมาณ 2564 มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้ประเมินของกรมสุขภาพจิต เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและประสานส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับประชาชน นวั

หน่วยงาน : วพบ. วันที่ : 5 ก.พ. 67
สื่อการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีแบบพิเศษ ( Electronic Note for Advanced Positioning in Radiography )

สื่อการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีแบบพิเศษ ( Electronic Note for Advanced Positioning in Radiography )

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 15 ก.ย. 66
นวัตกรรม MedicArmy E-learning

เป็นนวัตกรรม Web Application  ที่ผลิตขึ้นใหม่โดย รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการฝึกศึกษา ของทหารใหม่ และได้เริ่มนำมาใช้กับการฝึกทหารใหม่ เฉพาะหน้าที่ หลักสูตรเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 21 ส.ค. 66
มุม Difficult intubation

ในช่วงนอกเวลาบางเวรจะมีเจ้าหน้าที่วิสัญญีเพียง 2 คน เมื่อมีเหตุการณ์ใส่ท่อช่วยหายใจยากและต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น LMA, Video laryngoscope, Fiber optic ต้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดคนอื่นๆ ไปเอาอุปกรณ์ให้ พบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่วิสัญญีไม่ทราบที่เก็บอุปกรณ์สำหรับใช้กรณีใส่ท่อช่วยหายใจยาก ทำให้ไปเอาอุปกรณ์ช้า หยิบอุปกรณ์ไม่ถูก หรือหาอุปกรณ์ไม่เจอ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
ทาด้วยใจใช้ด้วยมือ (จับ)

จากการสารวจและทา 5ส. ในแผนกพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน คือ ถุงมือที่ใช้จับตะแกรงอุปกรณ์เข้าตู้นึ่งชารุดขาดเป็นรู สีซีด ผิวผ้าเป็นขุยยุ่ยเนื่องจากตู้นึ่งมีความร้อนสูง ถุงมือเดิมมีอันเดียว เก่าและขาดเป็นรูไม่มีอะไหล่ไว้เปลี่ยน ซึ่งแผนก CMS ต้องใช้งานตู้นึ่งบ่อยครั้ง ถุงมือขาดจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อความปลอดภัยในการนึ่งอุปกรณ์ - เพื่อความสะอาดของถุงมือจับตะแกรงตู้อบเนื่องจากสามารถผลิตทดแทนและส่งซักได้ - เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้ออันใหม่ซึ่งราคาแพง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
ทหารใหม่ฝึกปลอดภัยด้วย NAH Smart Tele Military Conscripts Clinic

จากการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ทำให้การฝึกทหารกองประจำการใหม่ตั้งแต่ ผลัด 1 ปี 2563 มีการปรับรูปแบบการฝึกใหม่ โดยการตรวจหาเชื้อ คัดแยกผู้ติดเชื้อหรือเสี่ยงสูงออกจากกลุ่มปกติตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการฝึก และจำกัดพื้นที่เข้า-ออก ของครูฝึกและทหารกองประจำการ เพื่อป้องกันการรับเชื้อจากบุคคลภายนอกเข้าสู่หน่วยฝึก ที่เรียกว่า “ระบบ Bubble and Seal” จากระบบดังกล่าว ทำให้มีการใช้ระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine) เข้ามาช่วยในการตรวจรักษาทหารกองประจำการใหม่ที่มีภาวะเจ็บป่วยและมีปัญหาสุขภาพ โดยไม่ต้องเดิ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 18 ก.ย. 66
คู่มืออิเล็คทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาคุณภาพ มีความตั้งใจที่จะทำการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลด้านเอกสาร เพื่อให้บุคลากรของหน่วย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน จึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ช่วยประหยัดการใช้กระดาษในการทำคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้แต่ละแผนกที่ต้องการใช้งาน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา ในการค้นหา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 22 ก.ย. 66
LAB Alert!

ปัจจุบันมีการนำระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (information technology: IT) เข้ามาอำนวยความสะดวก ประกอบกับผู้คนได้ให้ความสนใจเรื่องลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเน้นให้มีการลดการใช้กระดาษ (Paperless) และจากปัญหาที่เกิดจากกระบวนการรายงานผล ทางห้องปฏิบัติ โดยปกติการรายงานผลทั่วไปจะรายงานผลทางระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ผ่านไปยังระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HosXp) แต่ในบางกรณีแพทย์จำเป็นต้องดูรูปภาพผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบการวินิจฉัย เช่น Peripheral bloo

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 17 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก วันที่ : 3 ต.ค. 66
หน่วยงาน : กกพ.พบ. วันที่ : 14 ก.ย. 66
พลาสติกครอบที่ดูดน้ำลาย (แผนทันตกรรม รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช)

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ได้ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานและไม่มีแนวโน้มที่จะจบลง ได้ส่งผลต่อวงการการแพทย์อย่างมาก และการรักษาทางทันตกรรมเป็นการรักษาที่มีการฟุ้งกระจายของละอองลอยและละอองฝอยจากการทำหัตถการ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 และเชื้ออื่นๆที่ติดต่อทางอากาศไปสู่บุคคลอื่นๆ โดยมีรายงานถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสู่ทันตแพทย์มากที่สุด ผู้วิจัยซึ่งเป็นทันตแพทย์จึงมีความตื่นตัวตัวเหตุการณ์นี้อย่างยิ่ง โดยได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อนำไปใช้ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมใ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 28 ก.ย. 66
อาหารปั่นทำอย่างไร ดูได้ผ่านวิดิโอเลยจ้า

การเรียนรู้การปั่นอาหารทางสายยาง ผ่านการสาธิตนอกพื้นที่ทั้งในรูปแบบปฏิบัติและทฤษฎีผ่านวิดิโอ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
Rack ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 พบว่า ห้องปฏิบัติการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก รุ่น Cobas Integra 400 plus โดยที่ สิ่งส่งตรวจที่ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกที่จะต้องเปิดฝาหลอดก่อนนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทุกครั้ง ทางห้องปฏิบัติการมีการแยกชนิดของฝาหลอดแต่ เมื่อทำการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว จะทำการนำฝาที่แยกไว้แต่ละชนิดมาปิดหลอดและเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ (QP-LAB-25) แต่เนื่องจากห้องปฏิ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
ทหารใหม่ไร้วัณโรคปอดในค่ายวิภาวดีรังสิต

สถานการณ์ในหน่วยทหาร แต่ละปีกองทัพบกมีการบรรจุทหารกองประจ้าการในหน่วยต่างๆทั่วประเทศ ประมาณหนึ่งแสนราย ซึ่งมีการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคปอดในกลุ่มทหารกองประจ้าการค่ายกาวิละและค่ายอิงคยุทธ บริหาร ส้าหรับค่ายวิภาวดีรังสิตมีทหารกองประจ้าการประมาณ 800 รายต่อปี ไม่พบทหารกองประจ้าการป่วยเป็น วัณโรคปอดการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นการตรวจคัดกรองวัณโรคแบบเชิงรับของโรงพยาบาล ซึ่งจะให้บริการเอ็กซเรย์ ปอดและให้การรักษาในทหารกองประจ้าการที่ซักประวัติแล้วมีอาการไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ได้เล็ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 27 ก.ย. 66
Office Syndrome ช่วยได้ด้วยนวดไทย และฤๅษีดัดตน

บำบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่าในผู้ป่วยโรค Office Syndrome

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตัวช่วยยึดจับคาสเซทฟิล์มเอกซเรย์

การทบทวนคุณภาพของกระบวนการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยAdmitted มักประสบปัญหาการถ่ายภาพเอกซเรย์ฟิล์มไม่ได้คุณภาพ เช่น แพทย์สั่งเอกซเรย์ Lateral Decubitus ในท่าทรวงอกหรือช่องท้อง และC-spine เคยใช้หมอนหนุนและเกิดปัญหาฟิล์มไม่ได้คุณภาพ เช่น ฟิล์มไม่ตั้งฉากกับหัวหลอด หรือต้องใช้ผู้ช่วยจับฟิล์ม ดังนั้นจึงมีแนวคิดทำอุปกรณ์ช่วยในการทำการเอกซเรย์ให้ได้ฟิล์มที่มีคุณภาพ ลดระยะเวลาในการจัดท่า ลดการเอกซเรย์ซ้ำและบุคลากรไม่ได้รับรังสีเพิ่ม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายเสนารณงค์ วันที่ : 25 ต.ค. 66
พัฒนาระบบการแจ้งผลการตรวจร่างกายประจำปีรพ.ค่ายวชิราวุธ ผ่าน Smartphone

แผนกเวชกรรมป้องกันฯร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัทRAX พัฒนาวิธีการแจ้งผลการตรวจร่างกายประจำปี 2566 ให้กำลังพลสามารถดูผลการตรวจร่างกายของตนเองผ่าน Smartphone ภายใน7วันหลังเข้ารับการตรวจ และแจ้งวันที่ต้องมาพบแพทย์กรณีผลการตรวจผิดปกติ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 5 ต.ค. 66
น้ำหมักชีวภาพ EM สูตรเข้มข้น

“น้ำหมักชีวภาพ EM สูตรเข้มข้น” เกิดจากการหมักผลไม้สุกและเศษผลไม้ซึ่งเป็นขยะจากร้านขายผลไม้ที่มาเช่าพื้นที่ขายสินค้าในโรงพยาบาล เพื่อนำมาใช้แทนสารเคมี ในการดูแลสวนหย่อม, ห้องน้ำ และโรงประกอบเลี้ยงในพื้นที่ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน รวมถึงนำไปใช้ในการกระบวนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหมวดพลเสนารักษ์ เป็นการลดปริมาณขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะให้คุ้มค่า ทั้งยังเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้แทนสารเคมี ตามนโยบาย Green & Clean Hospital ของ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 12 ต.ค. 66
“ เลอค่ากว่าที่คิด ”

ที่มาของปัญหาและสาเหตุโดยย่อ เนื่องจากเกิดแนวคิดที่จะนำเอาวัสดุเหลือใช้ เป็นวัสดุใกล้ตัว ที่ยังทำประโยชน์ได้ กลับมาเข้ากระบวนการแปรรูป เพื่อดัดแปลงใช้ประโยชน์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิม วัสดุที่ถูกนำมาใช้มีตั้งแต่ ขวดน้ำพลาสติก ลังกระดาษที่ใช้แล้ว เศษผ้า เศษไม้ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดได้ การจัดระเบียบโต๊ะทำงานที่ดูเป็นเรื่องจุกจิก บนโต๊ะทำงานมีทั้งอุปกรณ์สำนักงาน และสิ่งอุปกรณ์ทั่วไปที่อยู่บนโต๊ะ ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น กระถางต้นไม้มงคล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ส่วนตัวต่างๆ การ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายเสนารณงค์ วันที่ : 24 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายเสนารณงค์ วันที่ : 20 ต.ค. 66
Lab Catalog App

แอปพลิเคชั่นสำหรับค้นหาข้อมูลการเก็บสิ่งส่งตรวจ การส่งตรวจและรายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเสนารณงค์ วันที่ : 25 ต.ค. 66
กรงดักเเมลงวัน

ใช้ดักจับเเมลงวัน

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
Get Away From Me …ช่วยไปจากฉันที

เนื่องด้วยห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี พบว่าปัญหาที่พบในห้องฉุกเฉินคือแมลงวัน หนึ่งในปัญหาหลักที่ในแผนกห้องฉุกเฉินต้องพบเจอในการทำหัตถการเฉลี่ยวันละ 20-30 ราย จากการวิเคราะห์สถิติการทำหัตถการในสมุดรายงานเวรแผนกพยาบาลประจำวันและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ พบว่าแมลงวันเป็นพาหะนำโรคและตัวแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งนำความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสู่ตัวผู้รับบริการเกิดการปนเปื้อนเชื้อในขณะทำหัตถการที่ต้องใช้หลัก Sterile และนำมาสู่ความเสี่ยงคุณภาพของโรงพยาบาลอีกด้วย ดังนั้นแผนกห้องฉุกเฉ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
แผ่นประคบร้อนจากหินกรวดธรรมชาติ

เนื่องจากผู้รับบริการมีวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการประคบแผ่นร้อน เพื่อคลายกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่น ลดอาการปวดและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต โดยอาศัยหลักการของการถ่ายเทความร้อนจากแผ่นประคบร้อนเข้าสู่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ หากผู้รับบริการอยากจะนำไปรักษาต่อเนื่องที่บ้านก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากแผ่นร้อนที่มีต้องสั่งซื้อจากบริษัทซึ่งมีราคาแพงและต้องต้มไว้อยู่ตลอดเวลา จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรมแผ่นประคบร้อนจากหินกรวดธรรมชาติ เพื่อทดแทนแผ่นประคบร้อนชนิดดังเดิมที่ใช้ วัสดุที่นำมาทำหลั

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
ถุงผ้าห่อพาราฟิน

นวัตกรรมเพื่อเก็บอุณหภูมิและลดระยะเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยหลังจากนำนวัตกรรมนี้มาใช้พบว่าสามารถเก็บอุณหภูมิได้เพิ่มขึ้น จาก 15 นาที เป็น 25 นาทีและระยะเวลาในการห่อ ลดลง และทำให้สะดวกต่อการเก็บ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 22 พ.ย. 66
ขวดน้อย ลดบวม

ประคบเย็นหลังผ่าฟันคุด เพื่อลดอาการปวด บวม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
“หมอนจิ๋วแต่แจ๋ว”

เนื่องด้วยห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรีพบว่า มีผู้มารับบริการล้างแผล เฉลี่ยประมาณวันละ 10-20 ราย จากการวิเคราะห์สถิติใบนัดทำแผลส่วนใหญ่พบแผลที่แขน ขา และเท้าของคนไข้ ซึ่งลักษณะของแผลแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดและสาเหตุของการเกิดแผล ยกตัวอย่างเช่น แผลถลอกที่ขาจากอุบัติเหตุจราจรหรือบางครั้งแผลเรื้อรังที่คนไข้ต้องมาทำแผลต่อเนื่อง ในการทำหัตถการผู้ป่วยจะต้องเอาขาวางบนตะแกรงเพื่อที่สะดวกและปลอดภัยในการล้างแผลให้คนไข้บริเวณแผลหรือผิวหนังอาจสัมผัสกับตะแกรงโดยตรงได้ และเวลาคนไข้ต้องหย่อ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
ดมยาสดใส ใส่ทิ้วปลอดภัย

เป็นกล้องวิดิโอไว้ดูขณะใส่ทิ้ว

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
ห้องกายภาพบำบัดออนไลน์

เป็นเเอพพลิเคชั่นสำหรับข้อมูลเเละนัดหมาย

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
Dental burs storage

การรักษาทางทันตกรรมนั้น มีการใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่นหัวกรอ (Dental burs) ประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การจัดเก็บเครื่องมือจึงเป็นปัญหาที่จัดการได้ยาก แต่เดิมหัวกรอชนิดต่าง ๆ หลังฆ่าเชื้อทำความสะอาดแล้วจะถูกจัดเก็บอยู่รวมกันในกล่อง และเมื่อจะใช้งานถูกเลือกหยิบออกมาด้วย sterile forceps

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
โครงเหล็กใส่ผ้าเปื้อนเข็นได้

เนื่องจากแผนกส่งกำลังและบริการได้ดำเนินการสำรวจ สป. สาย พ. ที่ชำรุดและส่งซ่อมเพื่อจำหน่าย ลดการสะสมของสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ ซึ่งในการนี้มีโครงเหล็กใส่ผ้ากันเปื้อนเข็นได้ที่ไม่ได้ใช้งาน วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตากผ้าเช็ดพื้นและผ้าเช็ดอุปกรณ์ต่างๆ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 5 ก.พ. 67
ขาตั้งกล่องอะคริลิก

เป็นเครื่องมือช่วยลดการฟุ้งกระจายขณะทำฟัน

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
Snow Box กล่องกรอกันฟุ้ง

ที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี มีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ (ทำฟันเทียม) เป็นจำนวนมาก ซึ่งในขั้นตอนการทำฟันเทียม จำเป็นจะต้องมีการกรอฟันเทียม ซึ่งจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุขนาดเล็กจำนวนมาก แต่เดิมใช้ High power suction ในการช่วยดูดเศษวัสดุเหล่านี้ไม่ให้ตกลงบนผู้ป่วย แต่ไม่เพียงพอ ยังพบว่ามีเศษวัสดุตกลงบนพื้นหรือติดตามตัวทันตแพทย์อยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมได้ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงต้องงดทำฟันเทียมเนื่อ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
ที่กั้นกันตก ลดความเสี่ยง

ตามหลัก Supreme service ด้านบุคคลากร ระบบการบริการ และสถานที่ อดีตและปัจจุบันแผนกกายภาพบำบัด ได้นำหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติ และยังคงมีแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ เมื่อทบทวนปัญหาทางกระบวนการที่สำคัญ พบความเสี่ยงอันไม่พึงประสงค์ จากการรักษาทางกายภาพบำบัดบนเตียงที่ให้การรักษา พบว่า เตียงที่ทำการรักษามีลักษณะแคบ และเสี่ยงต่อการพลัดตกจากเตียง นอกจากนี้แนวทางการป้องกันการพลัดตกจากเตียง ยังไม่ครอบคลุมต่อปัญหาที่อาจเกิดตามมา ซึ่งปัญหานี้หากขาดการป้องกัน อาจเกิดการเพิ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
กระดานไม้บริหารข้อเข่า

ปัจจุบันหน่วยงานกายภาพบำบัด รพ.ค่ายนวมินทราชินี มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัดที่หลากหลาย ได้แก่ เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษา เครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้า เครื่องแช่เก็บแผ่นความร้อน เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เตียงหมุนตั้งให้ตรง และถังแช่พาราฟิน เพื่อความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการทบทวนปัญหา และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ จากการทบทวนความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัดพบปัญหาคือขาดอุปกรณ์ในกา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
Mom Club รับจบทุกปัญหา

Line Official Account ที่พัฒนาต่อยอดมาจากผลงานคลิปวีดีโอแนะนำห้องคลอด ปี 65 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้รับบริการ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 20 พ.ย. 66
SMART NOTIFICATION CALENDAR (ปฏิทินแจ้งเตือนไลน์ ก่อนงานหลุด)

เพื่อเพิ่มอัตราการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด เจ้าหน้าที่ไม่ถูกร้องเรียน ด้วยการแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์อัตโนมัติ

หน่วยงาน : พัน.สร.4 วันที่ : 11 ธ.ค. 66
อุปกรณ์ทวนจำนวนเข็ม

ใช้นับจำนวนเข็มหลังฝังเข็ม

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
ลูกโป่งประคบเย็นลดบวม ปี 2566

ภายหลังรับการผ่าฟันคุด หรือศัลยกรรมในช่องปากอื่น ถ้าผู้ป่วยได้รับการประคบเย็นที่บริเวณใบหน้าด้านที่ทำหัตถการหลังทำทันที จะช่วยลดอาการบวมและปวดภายหลังการผ่าตัดได้อย่างดี แต่อุปกรณ์ Cold pack แบบสำเร็จรูปมีราคาแพง (ราคาประมาณ 80 บาทต่อชิ้น) ผู้ป่วยที่ผ่าฟันคุดมีจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนยิ่งสูง รวมทั้งการใช้งานเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่คุ้มค่า แผนกทันตกรรมจึงได้คิดประดิษฐ์ cold pack ขึ้นมาด้วยตัวเอง โดยใช้ลูกโป่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. วัตถุประสงค

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
การลงเวลาเข้า-ออกงานของกำลังพล ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

เป็นระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน โดยการสแกน QR Code และแจ้ง ยศ ชื่อ - สกุล และสถานะ มา ขออนุญาต ลา หรือภารกิจ ระบบจะบันทึกเวลาและสถานที่ในการบันทึกข้อมูล โดยอัตโนมัติ ไม่สามารถสแกนจากที่อื่นได้ และไม่สามารถฝากเพื่อนสแกนได้เนื่องจากใช้ได้เฉพาะสมาร์ทโฟนของใครของมัน ทำการบันทึกเวลามาทำงาน ในสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ธุรการและกำลังพลจะทำการรวบรวมข้อมูลสรุปเพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ

หน่วยงาน : พัน.สร.4 วันที่ : 11 ธ.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
จุกปิดปลอดภัย กล้องใส ไม่แตก

กล้องส่องทางเดินอาหารที่มีความทันสมัย มีเทคโนโลยีระดับสูง และเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง บริเวณปลายกล้องส่องทางเดินอาหาร เป็นบริเวณที่มีความเปราะบาง เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย และมีความสำคัญในการใช้มองภาพ ในขั้นตอนของการเก็บกล้องหลังการล้างทำความสะอาด หรือ เตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ มีความเสี่ยงที่พบได้บ่อยครั้ง ที่จะเกิดการ ขีดข่วน ตก กระแทก ของปลายกล้องส่องทางเดินอาหาร กับ พื้นผิวสัมผัสต่างๆ จึงได้มีการนำสายยางซิลิโคนมาใช้สวมปิดบริเวณปลายกล้อง เพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ดังก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 5 ม.ค. 67
นวตกรรมรถผ่าตัดสนามทางยุทธวิธี

รถผ่าตัดสนามทางยุทธวิธี ที่มาและความจาเป็น กองพันเสนารักษ์ กองพลทหารราบ มีภารกิจให้บริการเสนารักษ์ระดับกองพล มีขีดความสามารถจัดตั้งที่พยาบาลกองพลได้ถึง 4 แห่งพร้อมกัน โดยแต่ละแห่งสามารถเปิดห้องผ่าตัดรักษาชีวิตทหารได้แห่งละ 1 ห้อง แต่ในปัจจุบันยุทโธปกรณ์สาหรับจัดตั้งที่พยาบาลกองพลนั้น เก่าล้าสมัย การเปิดห้องผ่าตัดแต่ละครั้งใช้กาลังพลจานวนมาก ใช้เวลานานในการเตรียมการจนเปิดห้องผ่าตัดได้ (อย่างน้อย 6 ชั่วโมง) ทาให้ไม่คล่องตัว อุ้ยอ้าย ไม่สอดคล้องกับหน่วยดาเนินกลยุทธ์ที่มีความ

หน่วยงาน : พัน.สร.1 วันที่ : 10 ม.ค. 67
CQI เรื่อง แนวทางการแก้ไข lab ล่าช้า ของแผนกพยาธิวิทยา

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรค ทำให้ทราบถึงสาเหตุของโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆและเป็นการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยทำได้ให้การรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องทันเวลา ซึ่งแผนกพยาธิวิทยาฯ เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติการดูและผู้ป่วยจะต้องได้รับผลการตรวจที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทันเวลา ทุกรายเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนหรือพยาธิสภาพของโรค จากผลการดำเนินการของแผนกพยาธิวิทยาฯ ในปีงบประมาณ 2565 พบว่ามีอุบัติการณ์ผู้ป่ว

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
Mobile Application การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น

การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีความสำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค พยาบาลเป็นบุคลากรทาง การแพทย์ที่ให้การดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในทางคลินิก พยาบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะ และศักยภาพในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีหากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้น ผิดจังหวะ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น นอกจากนี้การสอนให้ความรู้ยังเป็นการ สนับสนุน ทางด้านจิตใจต่อความมั่นใจ ในการอ่านแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม หากขาดการ ทบทวนองค์ความรู้และท

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 28 ธ.ค. 66
Smart ID Card

บัตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 28 ม.ค. 67
KPJ Soldier Food Menu (สำรับอาหาร ทหารเข้มแข็ง)

สำรับอาหาร ทหารเข้มแข็ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
QR code ลดขั้นตอน

QR code ติดที่สิ่งอุปกรณ์ เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดจะประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่ แผนกขอทำจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ จนถึงการขึ้นบัญชีคุม เพื่อลดขั้นตอนการค้นหารายละเอียดจากชุดเอกสาร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 28 ธ.ค. 66
อ่างล้างมือสนาม

หลักการและเหตุผล ในการปฏิบัติงานของห้องผ่าตัดสนามนั้น ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยเจ็บในระหว่างการผ่าตัด และหากผู้ป่วยเจ็บมีการติดเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นก่อนที่ศัลยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดจะทำการผ่าตัดให้กับผู้ป่วยเจ็บนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องล้างมือให้สะอาดเสียก่อน

หน่วยงาน : พัน.สร.1 วันที่ : 10 ม.ค. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลใบนำส่งเงิน

• ใบนำส่งเงิน : เอกสารนำส่งเงินรายได้ส่งให้แผนกการเงิน • รายงานผลการตอบกลับข้อมูลเบื้องต้น : REP ( Reply) หมายถึง ข้อมูลที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทำการตรวจสอบ และประมวลผลแล้ว และตอบกลับผลการตรวจสอบให้หน่วยบริการเพื่อดาวโหลดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
หนู...อยู่นี่

การจัดทำป้ายหนีบเตือนการหยิบจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนหลังตามหลัก FIFO เพื่อป้องกันการหยิบจ่ายที่ไม่เรียงตามการหมดอายุก่อนหลัง จัดทำป้ายติดป้ายบ่งชี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดต่างๆที่ปราศจากเชื้อแล้ว และการติดป้ายบ่งชี้แผนกต่างๆตะกร้าอุปกรณ์ปราศจากเชื้อที่จะทำการนำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการส่งผิดแผนกหรือผิด อุปกรณ์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 31 ม.ค. 67
รถเข็นเปลสนามแบบ “บานเย็น ๑”

พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. ภารกิจหลักในการให้บริการทางการแพทย์ระดับกองพลแก่ พล.๑ รอ. และหน่วยขึ้นสมทบ รวมทั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกซึ่งมี ร.๓๑ รอ. เป็นหน่วยหลักในการประกอบกำลัง ซึ่งในการให้บริการทางการแพทย์นั้น ประกอบด้วยพันธกิจ ๔ ประการ คือ การรักษาพยาบาลและการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ การเวชกรรมป้องกัน การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ และการบริการทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บนั้น เป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการ

หน่วยงาน : พัน.สร.1 วันที่ : 10 ม.ค. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
Application Safety Check KPJH : แอปตรวจเช็คถังดับเพลิง

แอปตรวจเช็คถังดับเพลิง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 28 ม.ค. 67
สายรวบรัด

การนำสายแผ่นนำไฟฟ้าที่จำหน่ายทิ้งแล้ว มาใช้ในการรัดเก็บสายไฟ สายต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสะดุดสายไฟ สายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันการเกิดความเสียหายต่อการกระชากเลื่อนหลุด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 1 ก.พ. 67
นวัตกรรมทางการพยาบาล เรื่อง BOX SET ICU FAST & RIGHT

แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต มีการทำหัตถการต่างๆที่หลากหลาย และการเตรียมอุปกรณ์ในแต่ละหัตถการก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาด ล่าช้าในการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อช่วยแพทย์ทำหัตถการได้ประกอบกับในแต่ละปีจะมีบุคลาการใหม่เข้ามาทำงาน ซึ่งการเตรียมอุปกรณ์ที่ถูกต้อง จะทำให้การทำหัตถการเป็นไปอย่างราบรื่น และรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็ว ปลอดภัย พ้นจากภาวะแทรกซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ หัตถการที่พบบ่อยในแผนกหอผู้ป่วยวิกฤต 5 อันดับ คือ 1) DLC for HD , 2) Pleural paracentesis 3) Abdomimal paracentesis , 4) C-line

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 18 เม.ย. 67
การพัฒนาระบบการจัดหา สป. และขอเบิก สป.สิ้นเปลือง (HOSXp)

เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากระบบ HOSXp ในการจัดหา สป. และเบิก สป.สิ้นเปลือง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67