กระดานเก็บสาย EKG

ช่วยในการเก็บสายและจัดเรียงสาย EKG ให้เกิดความเป็นระเบียบและเกิดสะดวกมากขึ้นในการใช้งานมากขึ้นและลดความ ผิดพลาดในการท างานเนื่องจากมีการระบุแยกต าแหน่งสายที่ชัดเจนท าให้ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังท าให้ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและยังเป็นการยืดอายุการ ใช้งานของอุปกรณ์เครื่อง EKG อีกด้วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
Surasi Smart Service

สมุดสุขภาพกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 20 ก.ย. 66
QR code refer ว่องไว เจ้าหน้าที่มั่นใจเมื่อใช้ ventilator

การเตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจก่อนการเดินทางอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไม่พึงประสงค์หรือ ภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อล่าช้าได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ต้องไปส่งต่อผู้ป่วย เร่งรีบและต้องใช้ความชำนาญใน การต่อเครื่องช่วยหายใจ บุคลากรที่เป็นเวรส่งป่วยทั้งพยาบาลและนายสิบส่งป่วยซึ่งปฏิบัติงานจากหลายแผนกซึ่ง อาจจะไม่ได้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในสถานการณ์ที่จะต้องส่งป่วยจึงอาจทำให้เกิด ความล่าช้าหรือความผิดพลาดใน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

หอผู้ป่วยในจึงคำนึงถึงความสำคัญในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเดิม หอผู้ป่วยในใช้เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวด้วย CPG Heart failure discharge checklist ร่วมกับแบบประเมิน Minnesota ทางหอผู้ป่วยในจึงอยากดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อน-หลังจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดูแลและให้การพยาบาลอย่

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
คู่มือเตรียมหัตถการ

คู่มือเตรียมหัตถการขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกในการจัดเตรียมหัตถการ ลดระยะเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 8 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 20 ก.ย. 66
สื่อสารทันใจ ใส่ใจเรื่อง VAP

CQI แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการเกิดโรค ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP)

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 21 มิ.ย. 66
NAH Surviving Sepsis

NAH, Surviving, Sepsis

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 1 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 19 มิ.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 9 ต.ค. 66
ยกสูง 15 cm ปลอดภัยจาก CAUTI

นวัตกรรมวัดระยะห่างถุงรองรับปัสสาวะห่างจากพื้น 15 เซนติเมตร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 20 พ.ย. 66
ภาระงานออนไลน์

ค่า productivity เป็นข้อมูลสำคัญใช้ประกอบการตัดสินใจเพิ่มหรือลดอัตรากำลังของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล รวมถึงการวางแผนการจัดอัตรากำลังโดยอ้างอิงจากสถิติการให้บริการในปีที่ผ่านๆมา การบันทึกข้อมูลการให้บริการในรูปแบบเอกสารมีความยุ่งยากในการเก็บรักษา ข้อมูลสถิติต่างๆไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีที่ต้องการ อาจเกิดการสูญหายได้เมื่อเวลาผ่านไป จึงนำมาสู่การพัฒนาการเก็บข้อมูลด้วยกลูเกิ้ลชีตในชื่อ ภาระงานออนไลน์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายศรีพัชรินทร วันที่ : 22 ส.ค. 66
ขวดพิเศษเก็บสาย

เนื่องจากหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษมีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาหลากหลายไม่เฉพาะทางศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ ชึ่งส่วนมากผู้ป่วยมักได้รับการรักษาด้วยยาปฎิชีวนะเข้าทางเส้นเลือด ตามแผนการรักษาทางแพทย์ และต้องใช้สายน้ำเกลือเป็นอุปกรณ์ในการให้ยา การให้ยาแต่ละครั้งใช้เวลา ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมง แล้วจะถอดสายน้ำเกลือออก เอาแขวนไว้ที่เสาน้ำเกลือข้างเตียงผู้ป่วยในรายที่มีการให้ยาต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการให้ยาในครั้งถัดไป

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 8 ก.ย. 66
“ HAD Alert ❤️” (High Alert Drug Alert Jai)

ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) คือ ยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษา และก่อให้เกิดอันตราย อาจถึงแก่ชีวิตหากเกิดความผิดพลาดในการใช้ยา หรือบริหารยา จึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันในขั้นตอนการสั่งใช้ยา การจ่ายยา การบริหารยาหรือให้ยาแก่ผู้ป่วย โดยอาศัยความร่วมมือกันของสหสาขาวิชาชีพ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยานั้น แผนกหอผู้ป่วยใน ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และผู้ป่วยบางรายได้รับยา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 29 ก.ย. 66
ICU Hand Safe : โครงการลดการเกิดอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำจากการใช้อินซูลินชนิดปากกาในหอผู้ป่วย ICU

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและต้องได้รับการฉีด insulin และแพทย์สั่งการรักษาแบบอินซูลินชนิดปากกา สำหรับให้ผู้ป่วยใช้กลับบ้าน ซึ่งหัวเข็มปลายแหลม, เล็ก และมีการใช้ซ้ำหลายครั้ง (เนื่องจากใช้เฉพาะผู้ป่วยรายเดียว) และปลอกเข็มยังมีลักษณะเล็ก ทำให้ไม่สามารถใช้หลักการ one hand technique ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำเกิดขึ้น

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 11 ก.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
นวัตกรรม ดามแขน ดามใจ

"ดามแขน ดามใจ" เป็นนวัตกรรมที่ใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษลัง มาซ้อนทับกันเพื่อให้แข็งแรง และห่อหุ้มด้วยผ้านุ่ม กระชับด้วยตีนตุ๊กแก นำมาใช้ในการประคองข้อมือผู้ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยงอข้อมือ ภายหลังการทำหัตถการฉีดสีสวนหัวใจจากบริเวณข้อมือหรือการใส่สวนหลอดเลือดแดงเพื่อวัดความดันโลหิตบริเวณข้อมือได้ อีกทั้งช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในการปฏิบัติตน ช่วยลดอุบัติการหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ เช่น ภาวะเลือดออก ก้อนเลือดคั่ง หลังทำ CAG

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 14 ต.ค. 66
First case of intravenous temperature management ( IVTM) in Fort Wachirawut Hospital (Fourth Army area, Royal Thai Army)

การใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิของเลือดภายในหลอดเลือดดำ โดยใช้สารน้ำหรือน้ำ เป็นตัวปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของผู้ป่วยให้เพิ่มขึ้น หรือลดลง โดยนำมาใช้หลังการช่วยฟื้นคืนชีพสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยที่มีไข้สูงจนเข้าสู่ภาวะอันตราย / Heatstroke หรือ ผู้ป่วยผ่าตัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 5 ต.ค. 66
โปรแกรมป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด าในผู้ป่วยผ่าตัด

พัฒนา“โปรแกรมป้องกันการเกิดภาวะ ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด า”ขึ้น โดยการน าโปรแกรมการปฏิบัติให้แก่ผู้ป่วยตั้งแต่ วันแรกที่Admitในรพ. รูปแบบ Home program และมีการติดตามการปฏิบัติกิจกรรม เมื่อผู้ป่วยกลับไปดูแลตนเองที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูล ได้อย่างครบถ้วนมีความรู้เกิดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นและไม่เกิดภาวะ DVT

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 25 ก.ย. 66
“Set Urine Bag 3 ล”ไม่หลุด ไม่เลอะ ไม่ลาก

เนื่องจากพบปัญหาผู้ป่วยที่ on condom ไม่สุขสบายเพราะใช้ fixumul ติดตรงข้อต่อของ condom และหลุดบ่อยครั้ง ขณะทาหัตถการต่างๆ เช่น ทากายภาพบาบัด รวมทั้งการพลิกตะแคงตัวของผู้ป่วยเอง และพบว่าจุกที่เทปัสสาวะไม่มีฝาปิด บางครั้งทาให้ปลายจุกลากพื้น เพราะผู้ป่วยสามารถกดปรับระดับเตียงขึ้น-ลงเองได้ (เตียงไฟฟ้า) เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในขณะที่แม่บ้านกวาด/ถูพื้น บางครั้งไม้ทาความสะอาดสัมผัสโดนจุกเทปัสสาวะโดยตรง อาจทาให้เกิดการนาเชื้ออื่นๆ ไปปนเปื้อนตรงปลายจุกที่เทปัสสาวะได้ และเวลาผู้ป่วยเดินเข้าห้องน้าหรือกิจกร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
Pt. talk

ปัจจุบันการสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญมาก ยิ่งเป็นการสื่อสารกับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจำเป็นต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจ การใส่ท่อช่วยหายใจมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น แต่พบว่าหลังการใส่ท่อช่วยหายใจ ปัญหาที่เกิด คือ การสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจจะไม่สามารถสื่อสารได้ตามปกติ และประสบปัญหาในการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเอง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 19 ก.ย. 66
Early Bonding & Breastfeeding ด้วยนวัตกรรม สัมผัสนุ่ม ดูดเร็ว ด้วยเสื้อโอบรัก

Early Bonding ความผูกพันระหว่างมารดา-ทารกด้วยการช่วยให้แม่ลูกได้สัมผัสกันในลักษณะแนบเนื้อ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
การพัฒนาระบบบริหารยาผ่านโปรแกรม SMILE-Smart Med admin in IPD and safe Life Evolution

MedError, Medication Safety, Med Admin, SMILE, การบริหารยา, ความคลาดเคลื่อนทางยา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 2 ต.ค. 66
No Phleb Save Kids

phlebitis

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร วันที่ : 15 ก.ย. 66
นวัตกรรม Honey bag

นวัตกรรม Honey bag เป็นถุงใส่ชิ้นเนื้อสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง (Laparoscopy) เช่น LC, Lap Appendectomy, LOC เพื่อนำชิ้นเนื้อขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๑๕ mm.) ที่ตัดจากการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้อง (Laparoscopy) ออกจากร่างกายผู้ป่วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 11 ม.ค. 67
Data on cloud

มีฐานข้อมูลกลาง สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ หน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลสามารถดึงข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
จิ๋วแสบติดเกาะ

ห้องผ่าตัดจักษุกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ คิดนวัตกรรม เพื่อช่วยลดอุบัติการ เข็มเย็บสูญหายและเจ้าหน้าที่ เกิด sharp injury จากเข็มเย็บ ในขณะทำการผ่าตัดด้านจักษุกรรม โดยการนำแผ่นแม่เหล็ก ขนาด5x5 cm มาทำให้ปราศจากเชื้อ และนำเข้าไปใน field ผ่าตัด ให้จักษุแพทย์ พยาบาล ใช้วาง เข็มเย็บ ป้องกันการสูญหาย และ Sharp injury

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 6 ต.ค. 66
โปรแกรมบันทึกงานของ ศกม. (SKM Tracking System)

จัดทำโปรแกรมบันทึกงานของศกม. เก็บสถิติ, บันทึกงานของทุกคนไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ประมวลผล และออกรายงานสรุปผลงานของหน่วยได้อย่างครบถ้วน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการ.พัฒนา: Bed Exercise

วัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์ bed exercise ครั้งนี้เพื่อ ลดภาวะแทรกซ้อนจากการที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพทางไขสันหลังและมีการจากัดการเคลื่อนไหว โดยจะใช้ในผู้ป่วยที่มี motor power ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 โดยการประเมิน grade ตั้งแต่แรกรับ และหลังผ่าตัด 48 ชั่วโมง โดยใช้ bed exercise ทาวันละ 3 เวลา เวลาละ 10 ครั้ง และประเมินผลทุก 1 สัปดาห์ โดยนักกายภาพบาบัดร่วมกับพยาบาลในด้าน 1.motor power 2. กล้ามเนื้อลีบ (วัดจากเส้นรอบวงกล้ามเนื้อน่อง) 3.ROM (วัดองศาการเคลื่อนไหว) 4.Bed sore (บริเวณส้นเท้า) และสิ่งที่ส่

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 15 ม.ค. 67
CQI เครื่องมือการประเมินผู้ป่วย ลดอัตราเสียชีวิตโดยไม่คาดหวัง

หอผู้ป่วยวิกฤตพบสถิติการเสียชีวิตโดยไม่คาดหวัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับ 1.08 ,ในปี 2564 เท่ากับ 1.57 และในปี 2565 เท่ากับ 3.75 จากการทบทวนปัญหาพบว่า ปัจจัยหลักที่ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดหวังส่วนใหญ่เกิดจากการประเมินผู้ป่วยล่าช้า

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
การป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล

โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital acquired pneumonia) เป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ พบบ่อย ผลกระทบต่อการติดเชื้อทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่ออัตราตายที่สูงขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ผู้ป่วยมีอัตราการครองเตียงยาวนานขึ้น บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนเป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและแนะนำวิธีการ ดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังนั้นหอผู้ป่วยในจึงจัดทำ CQI ขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนว ทางแก้ไขปัญหา และเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
“ห่วงเพิ่มพลัง”

การใช้ ห่วงเพิ่มพลัง เพื่อบริหารแขน ,หัวไหล่, ข้อศอก หลังได้รับการผ่าตัดมีประโยชน์มากกว่าที่ผู้ป่วยจะทาการบริหารโดยการยกแขนบริหารเอง เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องออกแรงข้างที่ผ่าตัดมาก โดยใช้แรงของแขนข้างที่ดีเป็นตัวดึงสามารถลดการติดของข้อไหล่ ,ข้อศอกและแขน ลดอาการตึง ชาได้ดี สามารถถอดเก็บเข้าที่ได้ไม้เกะกะพื้นที่ สามารถติดตั้งได้รวดเร็วเมื่อจะนามาใช้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการพัฒนา : Neck pillow no pain

Neck pillow no pain เป็นหมอนรองกระดูกส่วนคอสาหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับ C-Spine โดยหมอนที่จะทาขึ้นจะมีความนุ่มยืดหยุ่นและมีส่วนเว้าโค้ง ตามสรีระของกระดูกส่วนคอ ทาให้ผู้ป่วยเกิดความสุขสบาย ไม่มีอาการปวด บริเวณศีรษะและลาคอ และสามารถนอนท่าศีรษะสูงตามแพทย์กาหนดและไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการพัฒนา : OKNA Program

OKNA เป็นโปรแกรมการปฐมนิเทศ ที่มีการใช้ Application มาใช้ปฐมนิเทศเพื่อให้พยาบาลใหม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการ Pillow no bedsore

ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก , ผ่าตัดกระดูกสันหลัง และผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
Block Lock skin traction

หอผู้ป่วย 51 เป็นหอผู้ป่วยที่ ดูแลผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของโรคกระดูกและข้อโดยการรักษาของแพทย์ส่วนใหญ่เน้นการผ่าตัด เพื่อรักษาพยาธิสภาพของกระดูกและข้อที่ผิดปกติ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการพัฒนา: I find thank you health you !

โปรแกรมกระตุ้นการขับถ่ายเป็นโปรแกรมเพื่อลดอาการท้องผูกในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางกระดูกสันหลังและผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
ป้ายเตือน เจาะ ก่อน แจก

นวัตกรรม “ป้ายเตือนเจาะ ก่อน แจก ” เป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ระหว่างทีมพยาบาล และผู้ป่วย โดยเป็นกระดาน DTX ที่ห้อยไว้ปลายเตียงผู้ป่วยเบาหวานที่มีการเจาะ DTX เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการเจาะ DTX ก่อนอาหารตามแผนการรักษา และให้ผู้ป่วยทราบค่าระดับน้้าตาลตนเอง และความรู้อาการ Hypo Hyperglycemia เพื่อให้ผู้ป่วยสังเกตอาการ ถ้ามีอาการให้แจ้งพยาบาล เพื่อลดอันตราย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
ปรับลดขั้นตอนการเบิกยาจากแผนกเภสัชกรรม

1. คำสั่งการรักษา หมายถึง คำสั่งการรักษาของแพทย์ ที่สั่งการรักษาผู้ป่วยในแผ่นคำสั่ง การรักษาผู้ป่วย (Order Sheet) ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 2. ระบบการจัดยาแบบ One-day dose คือ การจัดยาให้ได้จำนวนเพียงพอต่อการใช้ยาของผู้ป่วยสำหรับ 1 วัน เป็นรายบุคคล

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
ดูแลครอบคลุม คลายกลุ้มครรภ์เป็นพิษ

เนื่องด้วยหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมพบสถิติการรับผู้ป่วยในที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (preeclampsia)ในระยะคลอดและหลังคลอดซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย ในปี 2565 มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.03 และในปี 2566 มีจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.02 ต่อจ านวนผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ทั้งหมดที่รับการรักษา ในหอผู้ป่วยแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ซึ่งแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า ดังนั้นแผนกผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของแนวโน้มดังกล่าว จึงได้จัดท า CQI แนวทางใน การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ (pree

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
โครงการพัฒนา : Safety bag Radivac drain

Safety bag Radivac drain เป็นกระเป๋าสาหรับใส่ขวด RD ในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดบริเวณไหล่, แขน และข้อมือ ที่แพทย์อนุญาตให้ ambulate โดยที่ยังมีสายระบายเลือดอยู่ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสะดวกในการเคลื่อนไหวหรือทากิจกรรม และป้องกันการเกิดสายระบายเลื่อนหลุด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
Paperless Admission

นวัตกรรม Paperless admission เป็นการนา application Treetime ซึ่งเป็น app ปฎิทินออนไลน์ มาใช้ลงข้อมูลนัดนอนผู้ป่วยของแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยมาแทนการนัดจองเตียงเพื่อนอน รพ. ซึ่งระบบเดิมคือพยาบาล OPD ortho โทรประสานหอผู้ป่วย 51 เพื่อลงสมุดนัดนอน รพ. ต้องดูว่าเตียงเพียงพอไหม มีนัดเท่าไรในแต่ละวันโดยการนับ manual แต่ application นี้ ใช้ระบบ paperless พยาบาล OPD สามารถลงข้อมูลผ่าน app ข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบดิจิตอล แสดงให้เห็นนัดหมายในแต่ละวัน รวมทั้งสามารถลงข้อมูลที่ครบถ้วน และจาเป็นสาหรับพยาบ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
“ OR ปลอดภัย ถูกใจ ถูกเวลา ”

เก็บรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนไปผ่าตัด/พยาบาลรับ order SET ผ่าตัด ลงในสมุด set ORและลงใน ระบบ computer เป็นการเตรียมผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการผ่าตัดตามวันที่และเวลาที่แพทย์กำหนด จากการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดยังพบว่าการเตรียมความพร้อมไม่ครบถ้วน เช่น การลืมSetผ่าตัด การ Set Or ผิด การไม่ได้งดน้างดอาหาร, การเตรียมอุปกรณ์ไม่พร้อม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการพัฒนา: “แขวนไว้ไม่มีซ้ำ”

โครงการแขวนไว้ไม่ซ้ำจัดทำเพื่อลดอุบัติการณ์ การได้รับยาซ้ำร้อยละ 100 และช่วยสื่อสารในทีม ร่วมกับผู้ป่วยและญาติ ในการนำยาเดิมมาให้แก่พยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับระบบยาชอง รพ.ค่ายสุรนารี

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการกลุ่มเสริมพลังกระดูกสันหลังมีคุณภาพ

CLT Ortho ได้จัดตั้งโครงการ “ กลุ่มเสริมพลังกระดูกสันหลังมีคุณภาพ” ขึ้น โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการให้การรักษาและการบริการที่มีคุณภาพ ให้ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพ พัฒนาความสามารถของผู้ป่วยและญาติให้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง (Patient and Caregiver participation ) ซึ่งเป็นกลวิธีที่สาคัญในการสริมพลังอานาจ ( Empowerment) ให้ผู้ป่วยและญาติมีความสามรถในการตัดสินใจปฏิบัติการดูแลร่วมกับทีมสุขภาพ แลกเปลี่ยนความรู้และมีการตัดสินใจร่วมกัน ในการกาหนดเป้าหมายแผนกา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการ “ รู้ทัน กันลืม”

จากการบริหารยา ในหอผู้ป่วย ทั้งยารับประทานและยาฉีด ในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ได้พบอุบัติการณ์ การคลาดเคลื่อนทางยา คือ ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยา เป็นจานวน 2 ราย ซึ่งถือเป็นความคลาดเคลื่อน ระดับ B สาเหตุเนื่องจาก มีบางช่วงเวลาที่ผู้ป่วยต้องได้รับยา แต่มีสภาวะที่ยังไม่พร้อมจะรับยา เช่น ผู้ป่วยไม่อยู่ที่เตียง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ส่งผลทาให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยา และเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาขึ้น ทางหอผู้ป่วย ฉก.5ชาย จึงได้จัดตั้งโครงการ “ รู้ทัน กันลืม” ขึ้นมา เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งยารั

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
โครงการ ศูนย์โรคข้อเสื่อมและการจัดตั้งชมรมคนรักษ์ข้อ

โรคข้อเสื่อมจึงเป็นโรคที่มีผลกระทบโดยตรงในการดารงชีวิตประจาวันโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ดังนั้นทางหอผู้ป่วยร่วมกับCLT ORTHOและทีมสหสาขาวิชาชีพตระหนักถึงความสาคัญของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดตั้ง โครงการนี้เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุก โดยจะดูแลเริ่มต้นตังแต่ 1.ในเรื่องของการปฏิบัติตัวดูแลตนเองหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความเสี่ยงในด้านต่างๆเพื่อป้องกันการเป็น 2.การรักษาโดยยาการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อทั้งข้อเข่าและสะโพกในร.

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 2 ก.พ. 67
นวัตกรรม “ หมอนหลอดลดแผลกดทับ ”

นวัตกรรม " หมอนหลอดลดแผลกดทับ " เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รองรับกับตำแหน่งที่นอนนานหรือปุ่มกระดูกต่างๆ เพื่อช่วยลดการเกิดแผลกดทับหรือไม่ทำให้เกิดแผลกดทับเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในของผู้ป่วยและญาติในการซื้ออุปกรณ์รองรับปุ่มกระดูกและตำแหน่งที่กดทับต่างๆ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 18 เม.ย. 67
Mag Box ให้ไว ทันใจ

ภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ โดยอาจทำให้สตรีตั้งครรภ์เกิดการชัก เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมองอย่างฉับพลัน และกลุ่มอาการ HELLP ในขณะที่ทารกอาจเกิดภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ ภาวะชัก ซึ่งเป็นภาวะที่เราสามารถป้องกันได้โดยการให้ยา MgSO4 โดยเร็ว เมื่อแพทย์วินิจฉัยเป็น Preeclampsia with severe-features ทางคณะผ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67
นวัตกรรม เรื่อง เส้นทางเดินที่ดี (Good walking path)

เนื่องด้วยห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีห้องตรวจโรคศัลยกรรมแยกไปออกตรวจด้านนอกแผนกตรวจโรค เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และรองรับผู้มารับบริการจำนวนมากจึงมีความจำเป็นดังกล่าวและผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอายุและไม่นำญาติมาโรงพยาบาล มีความจำเป็นต้องมาด้วยตัวเองทำให้ไม่เข้าใจเส้นทางที่ต้องติดต่อประสานงาน ซึ่งมีหลากหลายจุดที่ต้องไปทำการประสานและบางครั้งด้วยความไม่เข้าใจทำให้เกิดการผิดพลาดได้ ทางห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ห้องตรวจศัลยกรรมได้เล็งเห็นปัญหาตรงจุดนี้ จึงเริ่มดำเนินการแก้ไขและปรั

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67