ชุดปฐมพยาบาลแบบสะพายหลัง BRT (Basket Reduces Temperature)

ชุดปฐมพยาบาลแบบสะพายหลัง เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นความคล่องตัว เหมาะสมกับการฝึกทหารใหม่ ที่อาจเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนเกิดขึ้นในทุกสถานที่ จึงสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลงานชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม OHOP : One Heat Stroke Unit One Product ประจำปี 2562 จัดโดย กสวป.พบ.

หน่วยงาน : พัน.สร.8 วันที่ : 7 ส.ค. 63
ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน HATACS (Humidity And Temperature Alert Control System)

ระบบการแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน( Heat Index)  HATACS  ( Humidity And Temperature Alert Control System ) เป็นเครื่องมือช่วยเหลือเสนารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการส่งสัญลักษณ์การขึ้นธงสี เพื่อกำหนดระยะเวลาการฝึกหรือการพัก 

หน่วยงาน : ค่ายวชิรปราการ วันที่ : 22 มี.ค 64
การจัดหมู่ปฐมพยาบาลโรคลมร้อน ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

การอบรมให้ความรู้ในหน่วยฝึกทหารใหม่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ปฐมพยาบาลได้จริง เนื่องจากหน่วยฝึกทหารใหม่เกือบทุกหน่วยไม่ใช่หน่วยสายแพทย์ จึงอาจทำให้มีการตีความที่แตกต่างกัน พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ร่วมกับ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จึงได้พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นแบบฝึกหมู่ปฐมพยาบาลโรคลมร้อน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จดจำง่าย เพิ่มความคล่องแคล่ว ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เหมาะสมกับบริบทของหน่วยฝึกทหารใหม่ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันด้วย

หน่วยงาน : พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 วันที่ : 25 พ.ค. 64
ธงลู่ลม

ธงลู่ลม เป็นนวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธงปลาคาร์ฟประเทศญี่ปุ่น ประยุกต์ดัดแปลงร่วมกับธงบอกทิศทางลมของสนามบิน อาศัยหลักการของการไหลของลมทิศทางลมที่เหมาะสม ความเร็วลมมาใช้ในการกำหนดสถานที่ฝึกหรือปรับสถานที่ฝึกให้เหมาะสม และได้รับรางวัลการประกวดผลงานในโครงการ OHOP ประจำปี 2563 จาก พบ.

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 8 เม.ย. 64
กระเป๋าใส่น้ำดื่ม

การบาดเจ็บจากความร้อน หรือ Heat Injury เป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยโรคที่เกิดจากความร้อนที่มีระดับความรุนแรงต่างกันไป ซึ่งโรคที่มีความรุนแรงสูงสุด ได้แก่ Heat Stroke ซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากความร้อนประเภทหนึ่งมีอันตรายสูงมาก ผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิแกนกายสูงกว่า 40 องศา และมีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น พูดจาสับสน ชัก หรือถึงขั้นหมดสติ น้ำเป็นเรื่องที่จำเป็นกับชีวิตเรากับร่างกายของเราอย่างมาก เพราะน้ำเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 8 เม.ย. 64
lce Cushion

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มีผ้าเก่า/ชารุด ยกเลิกการใช้เป็นจานวนมาก ประกอบกับโรงพยาบาลมี cold pack เหลือใช้จานวนมากจากการสั่งซื้อยา จึงมีแนวคิดในการนาผ้าเหลือใช้กับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการนิเทศการฝึกฯ รพ.ค่ายพิชัยดาบหักพบปัญหาที่สาคัญในการปฐมพยาบาลโรคบาดเจ้บจากความร้อน คือ การใช้งาน ice sheet ซึ่งผ้าที่ใช้อาจมีขนาดเล็กไม่ครอบคลุมทั้งตัว การไม่ได้ห่อศีรษะ , การวาง cold pack ที่มีการเลื่อนหลุด และ การลืมพลิกตะแคงตัวเพื่อเช็ดถูหลัง รพ.ค่ายพิชัยดาบหักจึงคิดค้นนวัตกรรม lce cushion

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 19 ม.ค. 64
แบบบันทึกการคัดกรองอุณหภูมิกายทหารใหม่

การเจ็บป่วยจากความร้อน (Heat-related illness) เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ การคัดกรองอุณหภูมิกายเป็นหนึ่งในขั้นตอนคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนของทหารใหม่ การพัฒนาแบบบันทึกการคัดกรองอุณหภูมิกายที่ใช้งานได้ง่าย ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร วันที่ : 3 ส.ค. 65
เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคลมร้อน SMART

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคลมร้อน เป็นกล่องวัดอุณหภูมิ และ Web Application ใช้กับพลทหารใหม่ทีเป็นโรคลมร้อน Heat stroke

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 30 พ.ย. 65
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 7 มี.ค 66
เสื้อไฮคูล

เสื้อไฮคูล เพื่อการนำส่งผู้ป่วยบาดเจ็บจากความร้อนอย่างปลอดภัย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายภาณุรังษี วันที่ : 29 มี.ค 66
การตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อน ความชื้น ด้วยเครื่องมือและแสดงผลreal time

GROUNDHOG เป็นเครื่องมือที่ใช้อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ให้สามารถส่งค่าจากการตรวจวัดแบบ real-time มายังศูนย์กลางเพื่อบันทึกข้อมูล และแจ้งเตือนจุดตรวจวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนผิดปกติทางแอปพลิเคชั่น Line ใช้ในการmonitor อุณหภูมิ ความชื้น ในพื้นที่หน่วยฝึกให้แสดงข้อมูลแบบ real-time บนแผนที่ และแสดงสีธงการแจ้งเตือนตามค่าที่อ่านได้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 14 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 9 ต.ค. 66
“เข็มทิศพิชิตลมร้อน” (Heatstroke Compass)

นวัตกรรม “เข็มทิศพิชิตลมร้อน” ( Heatstroke Compass ) นำหลักการของวงล้อคำนวณอายุครรภ์มาปรับใช้กับปัจจัยในการคำนวณการดื่มน้ำ 2 ปัจจัย คือ สีปัสสาวะและสีธงการฝึก เป็นตัวช่วยทหารใหม่และหน่วยฝึกทหารใหม่ ในการคำนวณการดื่มน้ำให้เหมาะสมตามคำแนะนำ ในห้วงการฝึก 6 สัปดาห์ เพื่อป้องกันสาเหตุที่อาจทำให้เกิดโรคลมร้อนจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 12 ต.ค. 66
Cooling Strecher

จากการทบทวนการปฏิบัติภายหลังการซักซ้อมและปฐมพยาบาลในโรคลมร้อนแต่ละหน่วยฝึกทหารใหม่ พบปัญหาทหารได้รับบาดเจ็บจากความร้อนที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงและเมื่อทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช็ดตัวระบายความร้อน ยังพบปัญหาการลดอุณหภูมิไม่ได้ตามเป้าหมาย และเมื่อส่งต่อการดูแลรักษาไปยัง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักยังพบปัญหาการเข้าแทรกในบางหัตถการ เช่น การเจาะเลือด เปิดเส้นให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา ทําให้การเช็ดตัวระบายความร้อนหยุดชั่วคราว และเมื่อทําการเช็ดตัวผู้ป่วยก็พบปัญหาน้ําจากบนเตียงหัตถการปบเปื้อน เปียกชื้น ไป

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 19 ส.ค. 66
ยกดื่ม ปลอดภัย ไร้ลมร้อน

เนื่องจากปัจจุบัน ในหน่วยฝึกทหารใหม่มีการฝึกทหารกองประจำการ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ การบาดเจ็บจากความร้อน ซึ่งการบาดเจ็บจากความร้อนเกิดจากปัจจัยหลายๆด้าน รวมถึงการดื่มน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายขาดน้ำจากการฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๕ รวมกับ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต มีความห่วงใยทหาร กองประจำการ จึงคิดนวัตกรรม ยกดื่ม ปลอดภัย ไร้ลมร้อน ในการจัดการน้ำดื่มให้เพียงพอเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้ทหารมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสังเกต สีปัสสาวะ และนำไปปฏิบัติในการดื่มน้ำ ได้ อย่างถูกต้อง ทำให้ปลอดภัยจากโร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 29 ก.ย. 66
เพลงโรคลมร้อน

การป้องกันและเฝ้าระวังโรคลมร้อนในหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้ครูฝึกและทหารใหม่ได้ เฝ้าระวังและสังเกตอาการโรคลมร้อน ในห้วงการฝึกรูปแบบเพลงโรคลมร้อน #Heatstroke

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 29 ก.ย. 66
นวัตกรรมที่นอนเย็น ICE JEL BED

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต รับผิดชอบหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน ๒ หน่วยฝึก ได้แก่ หน่วยฝึก ทหารใหม่ มทบ.๔๕ และหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ร.๒๕ พัน ๓ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล สำหรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน ที่มีอุณหภูมิกายสูง การเช็ดตัวลดอุณหภูมิ กายสามารถทำได้เป็นอันดับแรก เป็นการนำความร้อนออกทางผิวหนังได้ทันที แต่การเช็ดตัวต้องใช้เวลาและจำนวน กำลังพลที่มาดูแล ทางโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่นอนเย็นลดอุณหภูมิกายทหาร (Ice Jel Bed)

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 29 ก.ย. 66
ตะกร้าลมร้อน...เรียนรู้แล้วทำตาม

การบาดเจ็บจากความร้อนเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงการฝึกทหารใหม่ เมื่อเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนในขณะฝึกทหาร จำเป็นต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยต้องรีบทำการลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายให้เร็วที่สุด ดังนั้นการเตรียมอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาล จึงมีความสำคัญ ควรเตรียมอุปกรณ์ให้ครบและพร้อมใช้ แต่จากการนิเทศให้ความรู้หน่วยฝึกทหาร พบว่า หน่วยฝึกยังจัดอุปกรณ์ในตะกร้าปฐมพยาบาล ไม่ครบถ้วน ทำให้การช่วยลดอุณห๓ุมิจากความร้อนเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิตจากโรคลมร้อน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 23 ส.ค. 66
Army Private Care App by KPJH (นวัตกรรมการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก โดยรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)

นวัตกรรมการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก โดยรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
หมวกลดความร้อน

หมวกลดความร้อนป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนเนื่องจากการฝึก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 28 ม.ค. 67