โครงการบัตรคิวสำหรับผู้ป่วยเจาะเลือด

โปรแกรมเรียกคิวผู้ป่วย อย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบเรียกคิวผู้ป่วยเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 26 ส.ค. 63
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 21 ก.ย. 63
ANAN Smart Q Care

ระบบแจ้งคิวรอพบแพทย์ แสดงข้อมูล online ผ่านจอ TV บริเวณหน้าห้องตรวจโรคอายุรกรรม และผู้รับบริการสามารถเช็คคิวผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยเชื่อมโยงกับระบบ Line official OPD MED ANAN โดยประยุกต์ใช้ Looker Studio (Google data studio) ในการสร้าง

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 9 ธ.ค. 64
พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการทรุดลงขณะรอตรวจ ( Visual Eye Zone )

การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการทรุดลงขณะรอตรวจ ( Visual Eye Zone ) การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการทรุดลงขณะรอตรวจและขณะนอน สังเกตุอาการในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( Visual Eye Zone ) โดยใช้หลักการคัดแยกความเร่งด่วนฉุกเฉิน จากการประเมิน Triage ตามหลัก ESI ซึ่งแบ่งการคัดแยกตามระดับความฉุกเฉิน Emergency Severity Index 5 ระดับ ได้แก่ผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยวิกฤต (Resuscitation) ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) ผู้ป่วย ฉุกเฉินเร่งด่วน ( Urgency ) ผู้ป่วยป่วยฉุกเฉิน ไม่รุนแรง (Semi Urgent ) และผู้ป่วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 9 มี.ค 66
2T Safety in ER

Safety, ER, Triage, Identification

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 25 ก.ย. 66
Surasi Smart Service

สมุดสุขภาพกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 20 ก.ย. 66
เจ็บปวดแค่ไหน ขอให้บอกมา

ความเจ็บปวดที่บอกใครไม่ได้ ประเมินได้ลำบาก แต่ที่นี่มีแนวทางให้ค่ะ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายภาณุรังษี วันที่ : 29 มี.ค 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 20 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 18 ก.ย. 66
RT-Smart Heart KSVR

เป็นโปรแกรมการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแบบบูรณาการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ครอบคลุม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 21 ส.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 9 มี.ค 66
NAH Surviving Sepsis

NAH, Surviving, Sepsis

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 1 ต.ค. 66
มองปั๊บ เข้าใจปุ๊บ Dashboard วัณโรค

สามารถเห็นข้อมูลตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน สามารเปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน และได้รับยาอย่างต่อเนื่องไม่เกิดภาวะดื้อยา ซึ่ง Dashboard เป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่แสดงข้อมูลของผู้ป่วย ที่สำคัญประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้อย่างทันท่วงเวลา ช่วยในการวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 22 มิ.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 19 มิ.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 9 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 18 ส.ค. 66
สมุดหลอดเลือดดี

สมุดหลอดเลือดดี เพื่อให้ผู้ป่วยนำกลับไปบันทึกระดับ ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลที่บ้าน ผู้ป่วยจะได้รับรู้และ ตระหนักถึงความส าคัญ และควบคุมพฤติกรรมของตนเองไปด้วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 8 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 19 มิ.ย. 66
SCAN to reduce

นวัตกรรมเพื่อลดการใช้กระดาษ พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลในหน่วยงาน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 21 มิ.ย. 66
ที่คั่นสมุด Recheck วัคซีนเด็ก

สมุดประจาตัวสีชมพูที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ทeให้การเปิดใช้งานสมุดบันทึกในแต่ละครั้งใช้เวลานานและเกิดความสับสนได้ ทำให้บุคคลากรดูไม่มีความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการแต่ละครั้งต้องอาศัยบุคลกรแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายลงทะเบียนบันทึกข้อมูล 2. ฝ่ายให้บริการฉีดวัคซีน ในแต่ละครั้ง เด็กบางคนได้รับวัคซีนมากกว่า 1 ชนิด ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดได้จึงจัดทำที่คั่นสมุด Recheck วัคซีนเด็ก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 8 ก.ย. 66
การพัฒนา NAH Check up center (ถูกใจ และดี มีมาตรฐาน)

Check up center ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 18 ก.ย. 66
สายช่วยประคองตัวสำหรับ X-ray

เนื่องจากมีผู้ป่วยสูงอายุเคลื่อนไหวตัวลำบากและขึ้นเตียงได้ยาก ญาติผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ต้องคอยมาช่วยประคองตัวทำให้เสี่ยงต่อการได้รับรังสีมากเกินความจำเป็น ผู้ป่วยไม่มีญาติคอยช่วยประคองตัวขณะถ่ายภาพเอกซเรย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลามีจำนวนน้อย การจัดท่าผู้ป่วยค้อนข้างยาก ผู้ป่วยอยู่ไม่นิ่ง มีการขยับตัวขณะเอกซเรย์ ทำให้ภาพถ่ายเอกซเรย์ไม่ชัดเจน จึงมีการคิดค้นนวัตกรรม สายช่วยประคอมตัวสำหรับ X-ray ขึ้นมา เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาสามารถจัดท่าผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวตัวลำบากให้ทำงานได้สะดวกข

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 22 ก.ย. 66
Patient Seeking Tag ด่วนหรอ หรือ รอได้?

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่แผนกห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเข้ารับบริการจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและให้ความ ช่วยเหลือโดยทีมล่าช้าในกรณีที่มีการคัดแยกต่ำกว่าความเป็นจริง (under- triage) หรือการคัดแยกผู้ป่วยเกินความจริง (over triage) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วย คุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล รวมถึง วางแผนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกประเภทของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อการ รักษาที่รวดเร็ว จึงได้เกิดแนวคิดกา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 17 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ : 19 มิ.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 25 ก.ย. 66
Application KSVR ACS FAST TRACK

เข้าถึงเร็ว รอด ปลอดภัย หัวใจแข็งแกร่ง โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 21 ส.ค. 66
Block back pain

จากสถิติผู้ป่วยโรคปวดหลังที่เข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี 2565 ถึง เดือนตุลาคม ปี 2565 พบว่าผู้ปวดมีอาการปวดหลัง ร้อยละ 41.40 ซึ่งอาการปวดหลัง หมายถึง อาการปวดหลังโดยกล้ามเนื้อหลังตึง หรือมีอาการหลังแข็งในตําแหน่งตั้งแต่ขอบล่างของซี่โครง (Costal Margin) ไปถึงขอบล่างของแก้มก้น (Inferior Gluteal Fold) บางรายจะมีอาการร่วมกับอาการปวดร้าวลงไปที่ขา (Sciatica) อาการปวดมักเป็นๆ หายๆ เกิดเป็นอาการปวดเรื้อรังและมักกลับมาเป็นซ้ำ เพราะหลังส่วนล่างจะเป็นบริเวณที่รับน้ำ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 18 ก.ย. 66
ติดอกติดใจ แต่ไม่ผูกพัน

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการวินิจฉัยที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหัวใจจึงจำเป็นต้องทำด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 18 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
พลาสติกครอบที่ดูดน้ำลาย (แผนทันตกรรม รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช)

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ได้ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานและไม่มีแนวโน้มที่จะจบลง ได้ส่งผลต่อวงการการแพทย์อย่างมาก และการรักษาทางทันตกรรมเป็นการรักษาที่มีการฟุ้งกระจายของละอองลอยและละอองฝอยจากการทำหัตถการ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 และเชื้ออื่นๆที่ติดต่อทางอากาศไปสู่บุคคลอื่นๆ โดยมีรายงานถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสู่ทันตแพทย์มากที่สุด ผู้วิจัยซึ่งเป็นทันตแพทย์จึงมีความตื่นตัวตัวเหตุการณ์นี้อย่างยิ่ง โดยได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อนำไปใช้ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมใ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 28 ก.ย. 66
ก้านพร้าวลดร้าวตึง

เนื่องจากห้องนวดแผนไทยและสปามีผู้รับบริการที่มารับการรักษาด้วยอาการปวดตึงขาและมีอาการปวดร้าวไปถึงฝ่าเท้าด้วยเป็นจำนวนมาก ห้องนวดแผนไทยและสปาจึงได้จัดทำนวัตกรรมก้านพร้าวลดร้าวตึงขึ้น เป็นนวัตกรรมที่สามารถบรรเทาอาการปวดขาและบรรเทาอาการปวดฝ่าเท้าได้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 7 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
“ระบบส่งยาไปรษณีย์ ดี๊ดี 3 in 1”

นำระบบการดูแล Telemedicine มาประยุกต์ในบริบทของ Tele-Pharmacy โดยวางแผน และออกแบบกระบวนการ ส่งยาทางไปรษณีย์ ในผู้ป่วยเรื้อรัง ที่รับยาเดิม เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 5 ต.ค. 66
Incidence and risk factors of gonococcal urethritis reinfection among Thai male patients in Royal Thai Army hospitals, Retrospective cohort study

The prevalence of gonococcal urethritis is the second most common of sexual transmission disease and has been increasing both male and female, it affected to public health and economics worldwide. Understanding the current epidemiology of gonococcal urethritis in Thailand will facilitate more effective national sexual transmission disease (STD) programs. This study aimed to determine the incidence and risk factors for recurrent gonococcal urethritis among Thai men.

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ : 30 ต.ค. 66
นวัตกรรม Honey bag

นวัตกรรม Honey bag เป็นถุงใส่ชิ้นเนื้อสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง (Laparoscopy) เช่น LC, Lap Appendectomy, LOC เพื่อนำชิ้นเนื้อขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๑๕ mm.) ที่ตัดจากการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้อง (Laparoscopy) ออกจากร่างกายผู้ป่วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 11 ม.ค. 67
ตรวจคลื่นหัวใจแบบไม่เปิดเผย

การทำ EKG เป็นหัตถการสำคัญหัตการหนึ่งของห้องฉุกเฉิน ทั้งในภาวะเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ซึ่งต้องมีการเปิดเผยร่างกายในส่วนที่สงวนของผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิการเปิดเผยร่างราย ผู้ทำหัตถการจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยให้น้อยที่สุด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 5 ก.พ. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 11 ม.ค. 67
Application Home Visit Care @ KPJH : แอปพลิเคชั่น เยี่ยมบ้าน

แอปพลิเคชั่น เยี่ยมบ้าน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
Application คู่ยา LASA

คู่ยารูปพ้องมองคล้าย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน ( Heat stroke ) “ ชื่อโครงการ ตั้งรับลมร้อน”

งสภาพอากาศโดยทั่วไปของประเทศเป็นช่วงฤดูร้อนมีแนวโน้มอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์สูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทำให้กำลังพลทหารใหม่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค ลมร้อน ( Heat stroke ) ทางห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน ( Heat stroke ) โดยพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคลมร้อน ( Heat stroke ) “ตั้งรับลมร้อน” ที่ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้การดูแล รักษา ช่วยเหลือ ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลช่วยเห

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
การพัฒนาแบบฟอร์มรายงานการส่งต่อผู้ป่วยจากห้องผ่าตัด

ปัจจุบันพบว่าการส่งเวรระหว่างวิสัญญีพยาบาลและพยาบาล ประจำหอผู้ป่วยไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และด้วยภาระงานในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลประจำหอ ผู้ป่วย จึงอาจทำให้รับข้อมูลผู้ป่วยได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดไม่ได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องและเหมาะสม ทางผู้จัดทำจึงได้มีความคิดในการนำแบบฟอร์มรายงานการส่งต่อผู้ป่วยจากห้องผ่าตัด มาใช้ในการรับ -ส่งข้อมูล ผู้ป่วยระหว่างวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อให้การรับส่งเวรมีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รั

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
Smart Easy Queue : โปรแกรมสื่อสารลำดับคิว

โปรแกรมสื่อสารลำดับคิว

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
นัดทันใจ ไม่ต้องรอ

หลักการและเหตุผล โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย NCD ที่มาตรวจไม่ตรงนัด ขาดนัดขาดยา และจากสถิติจำนวนผู้รับบริการที่ลดลง จึงเพิ่มช่องทางการเลื่อนนัดออนไลน์ผ่าน Line OA ของ รพ.ค่ายจักรพงษ์ เพื่อการเข้าถึงการรับบริการ เพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการ และเปิดคลินิกนอกเวลาราชการโดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมให้บริการแก่กำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการ ทางห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก จึงจัดทำโครงการ “นัดทันใจ ไม่ต้องรอ” ผ่าน Line OA รพ.ค่ายจักรพงษ์ เพื่อตอบสนองความต้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
พัฒนาระบบการให้บริการห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ

ระบบการให้บริการห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
Application EyeDR Online : แอพพลิเคชั่นตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตา

แอปพลิเคชั่นตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
KPJ Connect & Military Telemedicine

แอพพลิเคชั่นข้อมูลสุขภาพทหารบนโทรศัพท์มือถือ และนัดปรึกษาแพทย์ออนไลน์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 28 ม.ค. 67
พัฒนางานด้านส่งเสริมทันตสุขภาพกำลังพล เชิงรุก

ส่งเสริมทันตสุขภาพกำลังพล เชิงรุก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 29 ม.ค. 67
นวัตกรรมทางการพยาบาล แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เรื่องบนเตียง “Two in One”

ผ้าปูเตียงผ่าตัด คือหนึ่งในทรัพยากรห้องผ่าตัดที่ย่อมมีวันชำรุดและเสียหายไปตามการใช้งาน ทำให้มีการจัดซื้อจัดหาผ้าปูเตียงผ่าตัดใหม่เข้ามาเพิ่มจำนวนหนึ่ง และยังมีผ้าปูเตียงเก่าที่ยังคงอยู่ในสภาพดี ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมยังสามารถนำกลับไปใช้งานได้ ใช้หลักการ “3Rs = Reuse Reduce Recycle” นำผ้าปูเตียงผ่าตัดเก่ามาออกแบบทำผ้าปูเตียงผ่าตัด สำหรับการจัดท่าผ่าตัดตาโดยเฉพาะ 1. Reuse นำผ้าปูเตียงผ่าตัดเก่ากลับมาใช้ซ้ำ เกิดประโยชน์อีกครั้ง 2. Reduce ลดขนาดผ้าปูเตียงผ่าตัดลงให้เหลือใช้เท่าที่จำเป็น เพื

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67
Follow up online by ER

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการ พัฒนาแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังอาการทรุดลงของผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวที่ถูกจำหน่ายออกจากห้องอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤติ สามารถลดความรุนแรงของความเสียหายหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งผู้ป่วยยังได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัยรวดเร็วทันเวลา และลดความผิดพลาดในการ สื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67
นวัตกรรมถุงเย็นใจคลายปวด ( HAPPY COLD BAG )

เนื่องด้วยห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันล่ะ 350 ราย และมีบริการรักษาหลากหลายสาขาและสาขาที่มีผู้ป่วยมารับบริการเป็นอันดับต้นๆได้แก โรคกระดูกและข้อ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 50 ราย/ต่อวัน สามารถเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ถึงศุกร์ มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถด้านการรักษาโรคกระดูกข้อ โดยมีการรักษาทั้งกายภาพบำบัด ให้ยา ฝังเข็ม ฉีดยาข้อเข่ารวมถึงการผ่าตัด และผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมาก ทำให้แพทย์ต

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67
OPD Easy Check-up บริการนัดตรวจสุขภาพออนไลน์

ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ อยากให้ประชาชนใส่ใจและเร่งเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงมีบริการการนัดตรวจสุขภาพออนไลน์ ที่ผู้รับบริการสามารถเลือกแพ็คเกจที่ตอบโจทย์ความต้องการ เลือกนัดหมายวันที่สะดวก ไม่ต้องรอผลตรวจ ไม่ต้องรอพบแพทย์ แจ้งผลตรวจแบบออนไลน์ ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายแล้ว ในกรณีที่มีความเสี่ยง ผู้เข้ารับการตรวจก็จะสามารถดูแล ป้องกัน เฝ้าระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรค หรือเข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพต่างๆ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67