ระบบบริการเอกสารดิจิทัล กรมแพทย์ทหารบก (DocCenter)

ระบบบริการเอกสารดิจิทัล กรมแพทย์ทหารบก (DocCenter) เป็นแอปพลิเคชันกลาง ที่รองรับการออกใบรับรองแพทย์หรือเอกสารทางแพทย์ผ่านระบบดิจิทัลตามมาตรฐาน สำหรับ รพ.ทบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน : พบ. วันที่ : 5 ก.ค. 64
โปรแกรมการวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจร่างกายประจำปี NAH Smart Health

โปรแกรม NAH Smart Health พัฒนาขึ้นเพื่อให้ระบบการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลสุขภาพของกำลังพลในเขตกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก(Big Data)และสามารถนำมาเป็นสารสนเทศสู่การตัดสินใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกำลังพลและผู้ป่วยได้ชัดเจนมากขึ้นได้แก่ ระบบการเข้าถึงการบริการในกลุ่มเสี่ยง หรือโรคเรื้อรัง ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของกำลังพล ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้ใช้การออกแบบวางแผนการดูแลรักษา การให้คำปรึกษา และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ : 11 ส.ค. 63
Document Tracking

เป็นระบบติดตามเอกสารออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาในการโทรตามเอกสาร ในกรณีผู้รับบริการยื่นคำร้องขอคัดสำเนาประวัติการรักษา หรือการเคลมประกัน โดยผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานะเอกสารได้ง่าย

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 17 มี.ค 64
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 20 ก.ย. 66
LINE LIKE เริ่ด !!!

การทำบัตรใหม่ ผู้ที่มารับบริการที่ไม่เคยมีประวัติที่รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช หรือผู้รับบริการที่เคยมารับบริการเกิน 5 ปี ประวัติการรักษาพยาบาลจะถูกทำลาย ผู้รับบริการจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ทะเบียนจัดทำไว้ให้ ปัญหา 1. บัตรใหม่ออกช้า 2. ข้อมูลผู้รับบริการคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง สาเหตุ 1. ลายมืออ่านยาก 2. ผู้รับบริการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 3. ผู้รับบริการใช้เวลานานในการกรอกข้อมูล เป้าหมาย 1. ระยะเวลาการรอคอยบัตรใหม่ < 5 นาที

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 12 ก.พ. 67
พัฒนาระบบจัดการข้อมูล สื่อสารถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้บาร์โค้ด (Development the system of data management using barcode to communicate with more accurate)

ถูกต้อง : ข้อมูลพื้นฐานถูกต้อง ระบุตัวถูกคน รวดเร็ว : วิเคราะห์ ประมวลผลส่งต่อข้อมูลให้ผู้รับผลงานได้รวดเร็ว ทันเวลา แบบ Real time ปลอดภัย : ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 5 ต.ค. 66
การพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษาถูกต้อง

การส่งสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ แต่ยังพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน คือมีการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง โดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันในเรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ เมื่อได้รับการพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลแล้ว พบว่า อัตราการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 มีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับ แม้ว่

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 6 ต.ค. 66
ปักธง ตรงไปได้ถูก

ด้วยรพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มีแนวโน้มผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นในทุกปีซึ่งผู้รับบริการมีทั้งกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปมทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยในผู้รับบริการรายใหม่มักจะยังไม่ทรายตำแหน่งอาคารสถานที่ การเปิดให้บริการของรพ.ให้แก่ผู้รับบริการได้ทราบอย่างถูกต้อง ดังนั้นการกำหนดสัญลักษณ์ให้แต่ละแผนกให้เห็นและเข้าใจชัดเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทางแผนกเวชระเบียนจึงได้จัดทำนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “ ปักธง ตรงไปได้ถูก “

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 2 ต.ค. 66
ตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ

ด้วยสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดสัมมนา การบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความรู้ในมาตรฐาน HA It และ Smart Hospital ได้นำความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานมาพัฒนาการบริการในโรงพยาบาล จากการคับคั่งของการรอลงทะเบียน ผู้มารับบริการต้องยืนรอและต่อแถวยาว และการลงทะเบียนด้วยระบบคนทำให้ล่าช้าในการลงทะเบียนอาจใช้เวลา 2 -3 นาทีในการลงทะเบียน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 24 ม.ค. 67
ระบบบริการเวชระเบียนออนไลน์ (E-Medical)

ระบบการให้บริการเวชระเบียนออนไลน์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 2 มี.ค 67
QR code ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

QR (Quick Response) code หมายถึง สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนมาขอรับบริการที่โรงพยาบาล

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
โต๊ะมหัศจรรย์One Stop Service

เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการเพิ่มมากขึ้นจากสถิติจำนวนผู้มารับบริการในเวลาราชการ (รายคน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 67,612 ราย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 86,105 ราย และปีงบประมาณ 2566 จำนวน 108,472 ราย ตามลำดับ ซึ่งจากสถิติจะสามารถเห็นได้ชัดว่าจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการของผู้มารับบริการ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 19 เม.ย. 67