โครงการวิจัยยาหม่องสมุนไพร โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

?โครงการวิจัยยาหม่องสมุนไพร? เป็นโครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับการใช้สมุนไพรในชุมชน จากศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรวัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำสมุนไพรว่านม้าเหลืองและไพลมาพัฒนาเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ยาหม่องในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย บริการให้กับผู้ป่วยและประชาชนในงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสา พัฒนาไปสู่กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตยาหม่องสมุนไพรของชุมชนเพื่อชุมชนต่อไป

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 ม.ค. 64
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบสะเดาในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย (Larvicidal activity od leaf extract from azadirachta indica against Aedes aegypti mosquito.)

?สะเดา? เป็นพืชที่พบมากที่สุดในโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับพืชสมุนไพรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาหาความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโรคไข้เลือดออก เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสะเดาในการกำจัดลูกน้ำยุงลายจากสารสกัดจากธรรมชาติต่อไป

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 ม.ค. 64
“Rx Mobile” นวัตกรรมกล่องยาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดกองทัพบก เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการสร้างคุณประโยชน์เพื่อ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ดำเนินการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลและจัดชุดแพทย์เผชิญเหตุ (M-MERT) ออกปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และประชาชนในชุมชนที่อาศัยห่างไกลสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาและและชุดแพทย์เผชิญเหตุมีความคล่องตัว ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 29 มี.ค 65
หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 29 ก.พ. 67
Monitoring Program of COVID-19 Patients on FAVIPIRAVIR

โปรแกรมติดตามการรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก สามารถช่วยลดอุบัติการณ์การรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ผิดพลาดในผู้ป่วย COVID-19 ลดภาระงานของทีมรักษาในการบันทึกข้อมูลการรับประทานยา เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามและให้ข้อมูลด้านยาโดยเภสัชกร ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 30 มี.ค 65
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 9 มี.ค 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 15 ก.ย. 66
Trigger tools for safety every moment

Adverse Drug Reaction,ADR

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
Medication Reconciliation for safe surgery

Medication reconciliation

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
CQI การพัฒนาระบบให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต " VIBHA-D Smart Wireless Queue Calling System "

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ได้นำแนวคิดระบบเรียกคิวไร้สาย Wireless Queue Calling System มาพัฒนาระบบการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก “VIBHA-D Smart Wireless Queue Calling System เพื่อลดความแออัดระหว่างรอรับยา ซึ่งระบบเรียกคิวไร้สายจะช่วยให้ผู้รับบริการไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลา รอรับยา ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วและเกิดความประทับใจ พึงพอใจ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน มีความสุขในการทำงานมากขึ้น

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 25 ก.ย. 66
รู้เเม่นยำ จำที่สี

เเถบสีเเยกยาตามกลุ่มโรค เเละเป็นตารางช่วยคำนวนจำนวนยา

หน่วยงาน : รพ.รร.จปร. วันที่ : 18 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
โปรแกรมแจ้งเตือนอุณหภูมิคลังยา

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิคลังยา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 25 ก.ย. 66
กล่องยา Emergency box ของโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และในบางกรณีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน ทั้งนี้มียาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา ซึ่งการใช้ยานั้นหากเบิกจ่ายตามกระบวนการปกติต้องใช้เวลา อาจทำให้การรักษาไม่ทันท่วงที ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาการใช้กล่องยา Emergency box เพื่อให้แผนกฉุกเฉิน และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงการใช้ยาได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 28 ก.ย. 66
การพัฒนาระบบฉลากยาและซองยากลุ่มยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug)

การพัฒนาระบบฉลากยาและซองยากลุ่มยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบการจ่ายยาและใช้ยาความเสี่ยงสูง เป็นไปในแนวทางเดียวกันของสหสาขาวิชาชีพ ลดความคลาดเคลื่อนในการหยิบและจ่ายยากลุ่มยาความเสี่ยงสูงโดยใช้ซองยาสีแดง เป็นสัญลักษณ์เฝ้าระวังในการจัด จ่าย และบริหารยาทุกครั้ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 12 ต.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 29 ก.พ. 67
การลดระยะเวลารอคอยการรับยาผู้ปวนนอก

การนำระบบ LEAN มาช่วยในการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ ของขั้นตอนการรับยาผู้ป่วยห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกนั้น ทั้งลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงิน การเตรียมเจ้าหน้าที่และการเตรียมงานให้พร้อมก่อนถึงช่วงเร่งด่วน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน โดยสามารถลดระยะเวลารอคอยรับยาได้เหลือต่ำกว่า 10 นาที ต่อ 1 ใบสั่งยา และลดความคลาดเคลื่อนในการจัดยาได้เหลือน้อยกว่า 15 ครั้ง ต่อ 1000 ใบสั่งยา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 6 ธ.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 28 ธ.ค. 66
Application คู่ยา LASA

คู่ยารูปพ้องมองคล้าย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 15 ม.ค. 67