ถุงห่อเก็บความร้อนจากการรักษาด้วยพาราฟิน

เป็นแนวคิดจัดทำนวัตกรรม จากทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบจากการทบทวนความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 17 ส.ค. 63
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีออนไลน์

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่จัดทำขื้นเพื่อรองการตรวจร่างการประจำปี ปรับเปลี่ยนจากระบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกซ์ สามารถเปิดเข้าใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์หรือ smartphone ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้มารับบริการสามารถนำข้อมูลการตรวจไปใช้ในการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงทำให้ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และยังสามารถรายงานผลการตรวจประจำหน่วย ทำให้ ผบ.หน่วยทราบผลการตรวจสุขภาพของกำลังพล ทำให้ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่และลดงบประมาณในด้านอุปกรณ์สิ้นเปลือง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 23 เม.ย. 64
เพลง ?Tooth Love Love Tooth?

กองทันตกรรม รพ.ค่ายสุรนารี ได้จัดทำเพลง Tooth Love Love Tooth เพื่อใช้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้รับบริการ และผู้ร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ โดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 ประเภทสื่อและนวัตกรรม

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 11 ส.ค. 63
ถุงบรรเทาทุกข์

แผนกซักรีด รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ได้เล็งเห็นว่า รพ. มีผ้าที่ยกเลิกใช้เป็นจำนวนมาก ประกอบกับ รพ. มี cold pack จากการสั่งซื้อยาเป็นจำนวนมาก จึงได้คิดนวัตกรรมถุงใส่ cold pack ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ไม่ต้องคอยประคองหรือจับเวลาประคบ ป้องกันการเลื่อนหลุดจากตำแหน่ง อีกทั้งยังมีหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกนักเรียนพลเสนารักษ์ ที่มักเกิดการบาดเจ็บขณะฝึก การประคบร้อน/เย็น จึงเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สำคัญ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 ม.ค. 64
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพกำลังพลทหารและครอบครัว KPF 101 SMART HEALTH

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง ให้บริการตรวจรักษาแก่ กำลังพลทหาร ครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป เดิมโรงพยาบาลได้คิดค้นนวัตกรรม ระบบรายงานสุขภาพอัจฉริยะกำลังพลกองทัพบกขึ้น เมื่อปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลทหาร ทั้งที่อยู่ ณ ที่ตั้งและอยู่ในสนาม ทำให้กำลังพลทหารรับทราบเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกาย ภาวะสุขภาพที่จำเป็นเร่งด่วนต้องพบแพทย์ สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถึงแม้ว่าต้องออกปฏิบัติราชการสนาม โดยสามาร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 8 มี.ค 66
โครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจและโรคทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อให้การบริการรักษาแก่ผู้ป่วยภายในจังหวัดลพบุรีและผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 4 รวมถึงจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนบน

เป็นโครงการที่ต่อยอด และพัฒนาขีดความสามารถของโครงการศูนย์โรคหัวใจ โดยเป็นการร่วมมือของโรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือที่ต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการทางสาธารณสุขกลุ่มโรคหลักในเขตสุขภาพที่ 4 รวมถึงพื้นที่ภาคกลางตอนบน

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 23 มี.ค 64
การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่ากายบริหารประจำวันเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายแก่ทหารกองประจำการ

การบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยโปรแกรม 5 ท่า สามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหารให้ดีขึ้น ในด้านการดึงข้อ, ดันพื้น,ลุกนั่ง และการวิ่ง

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 23 มี.ค 64
การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในการบรรเทาภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของกองทัพบก

จากสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อการเกิด ภัย ธรรมชาติที่มีความถี่เพิ่มขึ้นและทวีความ รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับประเทศไทย ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม บทบาทของกองทัพกับการบรรเทาสาธารณภัย ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ศักยภาพ ที่สามารถระดมกำลังพลได้จำนวนมากในระยะเวลารวดเร็ว กำลังพลมีทั

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 15 มี.ค 64
Surasi Smart Service

สมุดสุขภาพกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสีห์ วันที่ : 20 ก.ย. 66
การพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ติดสารเสพติด : KSVR Model ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มทบ.29

ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับผิดชอบงานยาเสพติด ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มทบ.29 ได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก Fast Model มาเป็น KSVR Model เพื่อให้เข้ากับบริบทของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เนื่องจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวช ประเด็นสำคัญคือในเดือนแรกที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยังไม่ผ่านการถอน พิษยาเสพติดมาก่อน เราต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลชุมชน ในการช่วยให้คำแนะนำในการบำบัดรักษา ทำให้ครูฝึกมีความ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 24 เม.ย. 67
สุขาภิบาล Online

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและมีความสำคัญต่อสุขภาพ โดยอาหารที่รับประทานนั้นต้อง สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ปราศจากการปนเปื้อน แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีภารกิจที่ต้องตรวจดูแลสุขาภิบาลอาหารให้กับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 17 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ากำลังพลทหารกองประจำการ จะได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย แต่เนื่องจากพื้นที่รับผิดแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล การส่งกลับข้อมูลผลการตรวจประเมินเกิดความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถแก้

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 23 ส.ค. 66
สื่อประกอบการสอน Basic Life Support สำหรับประชาชน

การมีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในภาคประชาชน ซึ่งสถานการณ์เกิดเหตุฉุกเฉินส่วนใหญ่เกิดนอกโรงพยาบาล หากประชาชนมีความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้น จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงทีจะทำให้มีโอกาสรอดกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 4 ต.ค. 66
โปรแกรม Suranari Data Health

ข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในระบบ Health Data ผ่าน Web application สุรนารี ๑,๐๐๐ ล้านก้าว” เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลสุขภาพ (Health Data ) รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ผลการตรวจสุขภาพและประวัติด้านสุขภาพต่างๆ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 25 ก.ย. 66
ถังปั่นเพิ่มกำลัง

เนื่องด้วยส่วนงานกายภาพบำบัดมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มาเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นผู้ป่วยจะมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก กล้ามเนื้อแขนและขาที่มีอาการอ่อนแรง จะนำไปสู่ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนงานกายภาพบำบัดยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ช่วยในการเพิ่มกำลังแขนและขา ส่วนงานกายภาพบำบัดจึงประดิษฐ์นวัตกรรม ถังปั่นสำหรับเพิ่มความแข็งแรงแขนและขาใช้ร่วมการรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพชองกำลังกล้ามเนื้อแขนขาและป้องกัน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 19 ก.ย. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง วันที่ : 27 ก.ย. 66
Smart Soldier Smart Health Smart Hospital

เดิมโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่ข้าราชการกำลังพลค่ายวิภาวดีรังสิต โดยเป็นการตรวจแบบเชิงรุก ณ หน่วยที่ตั้ง เป็นการตรวจครั้งละจำนวนมาก จึงส่งผลให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของข้าราชการกำลังพลล่าช้า จะออกผลการตรวจในวันถัดไป ทำให้ข้าราชการกำลังพลไม่ได้พบแพทย์เพื่อฟังผลทันที และต้องนัดเวลาเพิ่มเพื่อมาพบแพทย์

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 27 ก.ย. 66
QR Code ประโยชน์ช่วยหน่วยฝึก

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการการฝึกทหารใหม่แบบ Bubble and seal ทำให้การนิเทศให้ความรู้ทางทหารใหม่มีข้อจำกัด เพราะไม่สามารถเข้าไปนิเทศในหน่วยฝึกได้ และอาจเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ หากมีการเข้านิเทศในหน่วยฝึก ทางแผนกเวชกรรม ขอโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงได้จัดทำนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการนิเทศหน่วยฝึก เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ ที่หน่วยฝึกสามารถเข้าถึงได้และไม่เกิดความเสี่ยงเรื่องการแพร่กระจายเชื้อโรคระบาดโควิด-19

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 22 ส.ค. 66
โปรแกรมส่งป่วยทหารใหม่ประจำวัน

แบบเสนอผลงาน งานนวัตกรรม/วิจัยด้านการดูแลสุขภาพทหารกองประจำการใหม่ ในการฝึกทหารกองประจำการใหม่

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจิรประวัติ วันที่ : 15 ก.ย. 66
ขวดน้ำยิ้มแฉ่ง

การบาดเจ็บจากความร้อนหรือ Heat Injury เป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของทหารใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยโรคที่เกิดจากความร้อนที่มีระดับความรุนแรงต่างกันไป ซึ่งโรคที่มีความรุนแรงสุด ได้แก่ Heat Stroke ซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากความร้อนประเภทหนึ่งที่มีอันตรายสูงมาก ผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิแกนกลางสูงกว่า 40 องศา และมีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น พูดจาสับสน ชัก หรือถึงขั้นหมดสติ น้ำเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตและร่างกายของเรา เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ที่ผ่านมาหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้มีการใช้กระต

หน่วยงาน : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช วันที่ : 2 ต.ค. 66
ปฏิทิน กินยาเก่ง

จากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ภายในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.ค่ายนวมินทราชินี พบว่า ผู้ป่วยบางรายไม่มีผู้ดูแล ต้องจัดยารับประทานเอง และมีปัญหาด้านการมองเห็นเนื่องจากความชราภาพ พยาบาลได้พบปัญหาคือ ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และได้รับการรักษาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมปฏิทินกินยาเก่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ถูกต้องตามแผนการรักษาด้วยตนเองได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ถูกต้องตามแผนก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
วงล้อจักรยานเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยไหล่ติด

Frozen shoulder เป็นกลุ่มโรคที่พบมากที่สุดของแผนกกายภาพบำบัด รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเข้ารับทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล และจำเป็นต้องออกกำลังกายเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวเองที่บ้านร่วมด้วย แต่เนื่องจากอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดมีราคาแพง แผนกกายภาพบำบัด จึงคิดค้นวงล้อจักรยานเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยไหล่ติด เพื่อนำมาวางให้ผู้ป่วยที่มารับบริการได้ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และขยายผลให้ผู้ป่วยนำไปประดิษฐ์ใช้เองที่บ้านได้ด้วย

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน วันที่ : 12 ต.ค. 66
Vax Box

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังถือว่าเป็นวัคซีนชนิดใหม่ อาจยังมีผลข้างเคียงเล็กน้อย จนถึงขั้นรุนแรงแก่ผู้รับวัคซีน การบริหารวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 นั้นจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และมีมาตรฐานในการบริหารวัคซีน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากบริหารวัคซีน ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนมีผลข้างเคียงหลังรับวัคซีน จะต้องให้ยารักษาตามอาการ และตรวจสอบความผิดปกติของการบริหารวัคซีน ตั้งแต่วัคซีน ตรวจสอบ lot การจำหน่าย วันหมดอายุ จนกระทั่งการบริหารวัคซีน จากที่กล่าวมาว่าวัคซีนป้องกันโรค

หน่วยงาน : รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 11 ต.ค. 66
Application Home Visit Care @ KPJH : แอปพลิเคชั่น เยี่ยมบ้าน

แอปพลิเคชั่น เยี่ยมบ้าน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ วันที่ : 25 ธ.ค. 66
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ : 11 ม.ค. 67
ห่วงใยกัน ความดันโลหิตสูง

สถานการณ์การภาวะความดันโลหิตสูง กำลังพลทหาร ในความดูแลของโรงพยาบาลค่ายจักร พงษ์ จากการตรวจร่างกายประจำปี มีแนวโน้มลดลง ในปี 2563-2565 มีจำนวน 614,392 และ 395 นาย และสถิติผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่เข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ค่ายจักรพงษ์ อยู่ใน TOP5 ของทุกปี ระหว่าง 1000-1200 ราย ในปี 2565 มีจำนวน 1053 ราย จากสถานการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภาวะความดันโลหิตสูง ยังคงเป็นปัญหาสำคัญเร่งรัดใน การจัดการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดป่วย ลดการเกิดผลกระทบ และทำลายอวัยวะเป้าหมายสำคัญที่เกิดจา

หน่วยงาน : รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ : 25 ม.ค. 67
KPJ Soldier Food Menu (สำรับอาหาร ทหารเข้มแข็ง)

สำรับอาหาร ทหารเข้มแข็ง

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 30 ม.ค. 67
ผู้ปกครองยุคใหม่ ใส่ใจหนูน้อย

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีการพัฒนาของร่างกายเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของน้ำหนัก ส่วนสูง ส่งผลต่อทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆของเด็กตามมาด้วย การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับพัฒนาการเฉพาะด้าน เช่

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 29 ม.ค. 67
ระบบออกใบประกาศออนไลน์ “หมออ่วมช่วยชีวิต 2023”

ระบบออกใบประกาศออนไลน์ “หมออ่วมช่วยชีวิต 2023” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลด ใบประกาศ โดยสามารถเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ ตามโครงการ ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR

หน่วยงาน : ค่ายวชิรปราการ วันที่ : 11 มิ.ย. 67