เข้าชม 83 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 21 ส.ค. 66 )


ผู้พัฒนา : พ.ต.หญิง สุชาดา ปัตถาวโร
เบอร์โทร : 0821115468
อีเมล์ : bluewave_916@hotmail.com


RT-Smart Heart KSVR

เป็นโปรแกรมการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแบบบูรณาการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ครอบคลุม

คุณสมบัติ


ได้พัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังและติดตามกำลังพลกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแบบบูรณาการ (RT- Smart Heart KSVR) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการ เพื่อให้กำลังพลกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในการดูแลตนเอง  ลดภาวะแทรกซ้อน นำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต รวมถึงเป็นการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง เน้นการทำงานเชิงรุกโดยทีมส่งเสริมสุขภาพชุมชน และมีการประสานงานส่งต่อข้อมูลให้ อสม. มีส่วนร่วมในการดูแลขณะอยู่ที่บ้าน มีการส่งต่อข้อมูลแบบreal time

คุณลักษณะ


1. โปรแกรม RT-Smart Heart KSVR เป็นโปรแกรมการติดตามภาวะสุขภาพกำลังพลกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลตั้งแต่การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจนถึงการส่งต่อเยี่ยมบ้านแบบเชิงรุก โดยโปรแกรมสามารถแปรผลข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟและสถิติ  เพื่อให้เห็นข้อมูลกลุ่มเสี่ยงแบบreal time

2. การประสานส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการมีส่วนร่วมของทีมส่งเสริมสุขภาพ โดยกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสอนสุขศึกษาและติดตามเยี่ยมบ้านทุกนาย และ มีการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องโดยทีมส่งเสริมสุขภาพผ่านระบบ COC ทุก 3 เดือน โดยมีการส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้านผ่านโปรแกรม RT-Smart Heart KSVR ให้ อสม. เยี่ยมบ้านทุก 1 เดือน โปรแกรมจะแจ้งเตือนทันทีผ่าน line notify เมื่อมีการส่งต่อข้อมูลและตอบกลับการเยี่ยมบ้าน

3. มีการปรับprocessการทำงาน ลดจำนวนการใช้ทรัพยากรบุคคล จากเดิมใช้การคัดกรองแบบmanualที่ใช้กำลังพลจำนวน2-3คนในการทำหน้าที่คัดกรองกำลังพลกลุ่มเสี่ยงทั้ง4หน่วย ได้มีการปรับใหม่เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทุกกระบวนการ  ตั้งแต่การคัดกรอง การติดตามภาวะสุขภาพ การส่งต่อเยี่ยมบ้าน

4. ลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาโดยการสวนหัวใจ  ใช้งบประมาณ 200,000-300,000 บาทต่อราย

5. ลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  ใช้งบประมาณ 10,000-20,000บาทต่อราย

6. ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยมี อสม.เยี่ยมบ้านให้ทุก1เดือน ส่วนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนจะดำเนินการเยี่ยมตามวงรอบทุก 3 เดือน

7.เป็นโปรแกรมที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ไม่เสียงบประมาณในการจ้างเขียนและพัฒนาโปรแกรม ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วและเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนำไปใช้ประโยชน์

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


คู่มือการใช้งานRTsmartHeartKSVR
ขนาดไฟล์ : 7 MB ดาวน์โหลด : 0
ผลงาน RT-Smart Heart KSVR
ขนาดไฟล์ : 20 MB ดาวน์โหลด : 0