เข้าชม 85 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ -/- (วันที่ 23 ส.ค. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2565


การใช้งาน 3-4 ครั้ง ต่อปี ช่วงทำการนิเทศและตรวจสุขาภิบาลหน่วยฝึก


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : แผนกเวชกรรมป้องกัน
เบอร์โทร : 0886965085
อีเมล์ : yodfa.ha@gmail.com


สุขาภิบาล Online

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและมีความสำคัญต่อสุขภาพ โดยอาหารที่รับประทานนั้นต้อง สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ปราศจากการปนเปื้อน แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีภารกิจที่ต้องตรวจดูแลสุขาภิบาลอาหารให้กับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 17 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ากำลังพลทหารกองประจำการ จะได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย แต่เนื่องจากพื้นที่รับผิดแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล การส่งกลับข้อมูลผลการตรวจประเมินเกิดความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถแก้

คุณสมบัติ


เป็นนวัตกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

ข้อมูลอื่น ๆ


วัตถุประสงค์: เพื่อให้เจ้าหน้าที่สูทกรรมของหน่วยเข้าถึงการรายงานข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่สูทกรรมของหน่วย

วิธีการดำเนินงาน:

1.ประชุมแผนกเวชกรรมป้องกัน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา

2.ชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับสูทกรรมหน่วยเพื่อหาแนวทางแก้ไข

3.คิดค้นดำเนินการนวัตกรรม โดยทำเป็น OR Code

4.ตรวจประเมินสูทกรรมและโรงเลี้ยงของหน่วย พร้อมชี้แจงการใช้งานนวัตกรรม

5.ติดตามการดำเนินงาน

ผลลัพธ์การดำเนินงาน: เจ้าหน้าที่สูทกรรมของหน่วย เข้าถึงข้อมูลการรายงานผลการตรวจประเมินและคำแนะนำจาก รพ.ค่ายฯ ได้รวดเร็วโดยการ สแกน QR Code ระบบรายงานผล สุขาภิบาล Online 

 

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด