เข้าชม 70 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 27 ก.ย. 66 )


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : ส.ต.ธนดล ทองจันทร์ฮาต
เบอร์โทร : 0847888450
อีเมล์ : thanadontj@gmail.com


Phrayot Check Up การรายงานผลตรวจสุขภาพออนไลน์

คุณสมบัติ


กำลังพลสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจสุขภาพได้ด้วยตนเอง ผ่าน Web Application

คุณลักษณะ


1) การเก็บรักษาข้อมูลมีความปลอดภัยไม่สูญหาย ข้อมูลมีความถูกต้องและสืบค้นได้รวดเร็ด

2) ข้อมูลผลตรวจสุขภาพมีความเป็นปัจจุบัน

3) ลดการใช้งานกระดาษ หมึกพิมพ์และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่

4) สามารถติดตามผลการรักษารวดเร็วและนำมาวิเคราะห์ข้อบกพร่องได้

5) กำลังพลสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจสุขภาพได้ด้วยตนเอง ผ่าน Web Application

6) กำลังพลสามารถเข้าดูผลการตรวจสุขภาพย้อนหลังได้ผ่าน Web Application

7) ผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าดูภาพรวมการตรวจสุขภาพของกำลังพลภายในหน่วยได้