เข้าชม 37 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 2 ต.ค. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2565


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : พ.ต.หญิง จิราภรณ์ วีรศักดิ์สกุล
เบอร์โทร : 0639632235
อีเมล์ : jiracrma@gmail.com


ปักธง ตรงไปได้ถูก

ด้วยรพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มีแนวโน้มผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นในทุกปีซึ่งผู้รับบริการมีทั้งกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปมทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยในผู้รับบริการรายใหม่มักจะยังไม่ทรายตำแหน่งอาคารสถานที่ การเปิดให้บริการของรพ.ให้แก่ผู้รับบริการได้ทราบอย่างถูกต้อง ดังนั้นการกำหนดสัญลักษณ์ให้แต่ละแผนกให้เห็นและเข้าใจชัดเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทางแผนกเวชระเบียนจึงได้จัดทำนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “ ปักธง ตรงไปได้ถูก “

คุณสมบัติ


     1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้มารับบริการของรพ.ค่ายฯเข้ารับบริการแต่ละแผนกอย่างถูกต้อง ไม่สับสน

2.ใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายและชัดเจนในการสื่อสารกันกับผู้รับบริการ

     

คุณลักษณะ


2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.กำหนดสีธงประจำแต่ละแผนกที่เปิดให้บริการ รวม 11 แผนก 11 สี ได้แก่

               - แผนกER = สีแดง                                - แผนกเภสัชกรรม = สีน้ำเงิน

               - แผนกทะเบียน = ชมพู                          - แผนกจัดเก็บ      = สีทอง

               -แผนกห้องโรคผู้ป่วยนอก = สีส้ม                - แผนกห้องนวดแผนไทย = สีเทา

               -แผนกพยาธิ = สีเหลือง                           - แผนกหอผู้ป่วยใน = สีขาว

               -แผนกเอ็กซ์เรย์ = สีฟ้า                            - แผนกกายภาพ = สีเขียว

               -แผนกทันตกรรม = สีม่วง

2.จัดหาธงสีขนาด 60x90 ซม.พร้อมเสาสูง 1.5 ม.พร้อมขาตั้ง

3.จัดทำปฏิทินบอกสีธงประจำแต่ละแผนก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถบอกผู้รับบริการได้ถูกต้อง

     3. วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง

1.นำธงสีไปวางไว้หน้าห้องทุกแผนกในรพ.ตามที่กำหนด

2.แจ้งผู้รับบริการไปแผนกนั้นๆตามสีธง

     4. ผลการดำเนินงาน  

1.อยู่ในระหว่างติดตามผลการใช้งาน

 

ข้อมูลอื่น ๆ


     5. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย (Target)

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

-ผู้รับบริการสามารถไปยังจุดบริการแต่ละแผนกได้อย่างถูกต้อง

ผู้รับบริการใจและมองเห็นสัญลักษณ์ธงสีแต่ละแผนกได้อย่างชัดเจน

1.ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วยในรพ.มีธงสีประจำแผนกครบ

-ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

2.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ธงสี

     6. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรม

1.มีธงสีเป็นสัญลักษณ์ทุกแผนก

2.รอติดตามประเมินผลความพึงพอใของผู้รับบริการของเจ้าหน้าที่