เข้าชม 36 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 2 ต.ค. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2565


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : แผนกเวชกรรมป้องกัน
เบอร์โทร : 0623628293
อีเมล์ : ae-arun-rat@hotmail.com


ขวดน้ำยิ้มแฉ่ง

การบาดเจ็บจากความร้อนหรือ Heat Injury เป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของทหารใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยโรคที่เกิดจากความร้อนที่มีระดับความรุนแรงต่างกันไป ซึ่งโรคที่มีความรุนแรงสุด ได้แก่ Heat Stroke ซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากความร้อนประเภทหนึ่งที่มีอันตรายสูงมาก ผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิแกนกลางสูงกว่า 40 องศา และมีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น พูดจาสับสน ชัก หรือถึงขั้นหมดสติ น้ำเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตและร่างกายของเรา เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ที่ผ่านมาหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้มีการใช้กระต

คุณสมบัติ


     1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อให้ทหารใหม่ดื่มน้ำได้เพียงพอ

2.เพื่อให้ครูฝึกตรวจสอบปริมาณน้ำดื่มของทหารใหม่ได้อย่างชัดเจน

คุณลักษณะ


     2. ขั้นตอนการดำเนินงาน  

     2.1 เตรียมอุปกรณ์

1.ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตร

2.สติกเกอร์รูปภาพ

     2.2 วิธีทำ

3.ติดสติกเกอร์รูปภาพบริเวณขวดน้ำ

     3. วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง

1.การผลิตนวัตกรรมนี้ใช้เวลาในการผลิตไม่นานและสามารถปรับปรุงรูปแบบได้ต่อไปในอนาคต เช่น การกระเป๋าใส่ขวดน้ำดื่ม ช้อนซ้อม สมุดพกและปากกา เป็นต้น

     4. ผลการดำเนินงาน

1.ทหารใหม่ได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายและไม่เกิดการบาดเจ็บจากความร้อน

ข้อมูลอื่น ๆ


     5. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ตัวชี้วัด

(KPI)

เป้าหมาย

(Target)

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

ทหารใหม่ปลอดภัยจากการฝึก

ไม่เกิดการบาดเจ็บจากความร้อน

ไม่พบอัตราการเกิดและการบาดเจ็บจากความร้อน

     6. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรม

1.ทหารใหม่ไม่ตระหนักถึงการดื่มน้ำ ทำให้ได้รับปริมาณน้ำดื่มไม่เพียงพอ จึงได้ผลิตนวัตกรรมขวดน้ำยิ้มแฉ่งขึ้นมาและได้เน้นย้ำครูฝึกในการตรวจสอบปริมาณน้ำดื่มของทหารใหม่ในแต่ละวัน