เข้าชม 994 ครั้ง


ดาวน์โหลด 7 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 11 ส.ค. 63 )


ผู้พัฒนา : ร.ต. ธวัชชัย สุดแสง และ นาย ภาณุวัฒน์ ศรีคำ
เบอร์โทร : 096-9451499
อีเมล์ : kukkoko@hotmail.com


โปรแกรมการวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจร่างกายประจำปี NAH Smart Health

โปรแกรม NAH Smart Health พัฒนาขึ้นเพื่อให้ระบบการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลสุขภาพของกำลังพลในเขตกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก(Big Data)และสามารถนำมาเป็นสารสนเทศสู่การตัดสินใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกำลังพลและผู้ป่วยได้ชัดเจนมากขึ้นได้แก่ ระบบการเข้าถึงการบริการในกลุ่มเสี่ยง หรือโรคเรื้อรัง ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของกำลังพล ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้ใช้การออกแบบวางแผนการดูแลรักษา การให้คำปรึกษา และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ


โปรแกรม NAH Smart Health เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพล โดยพัฒนาขึ้นจากการนำข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมบริหารงาน ร.พ.และโปรแกรมจากห้องปฏิบัติการ(LAB) สามารถให้กำลังพลดูข้อมูลการตรวจร่างกายประจำปีของตนเองแบบ Real Time ได้ ยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจร่างกายย้อนหลังได้อีกด้วย

คุณลักษณะ


โปรแกรมการวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพล พัฒนาเพื่อช่วยในการลดระยะเวลาในการรายงานผลให้กับกำลังพลให้สามารถรายงานผลการตรวจได้แบบ Real time รวมถึงสามารถช่วยลดกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจร่างกายได้รวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน โดยสามารถใช้งานผ่าน Web Application และดาวน์โหลดมาติดตั้งบนมือถือได้ทั้ง ระบบ IOS และระบบ Android

ข้อมูลอื่น ๆ


ปัจจุบันโปรแกรมดังกล่าวได้มีการขยายผลให้กับ รพ.ในเครือกองทัพบกได้แก่ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง รพ.ค่ายวชิรปราการ และกำลังดำเนินการ รพ.ค่ายกฤษสีวะรา และเริ่มขยายผลในรพ. สังกัดกระทรวงสาธารณะสุขในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด