เข้าชม 38 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564-2566 (วันที่ 6 ต.ค. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2564-2566


การใช้งาน ทุกวัน


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : ร.ท.ณัฐพงศ์ เป็นลาภ
เบอร์โทร : 0859073355
อีเมล์ : nuttapong.psyswcu@gmail.com


การพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษาถูกต้อง

การส่งสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ แต่ยังพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน คือมีการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง โดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันในเรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ เมื่อได้รับการพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลแล้ว พบว่า อัตราการส่งสิทธิการรักษาพยาบาลถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 มีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับ แม้ว่

คุณสมบัติ


          แผนกเวชระเบียนและสถิติ มีหน้าที่ในการบริการให้บริการงานด้านเวชระเบียนและสถิติอย่างคุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง ถูกคน รวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการศึกษาความปลอดภัยและความลับผู้ป่วย รวมถึงเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล และส่งสิทธิการรักษาถึงเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ ในการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประกอบกับการรับแจ้งจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน พบว่า การส่งสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการยังเกิดข้อผิดพลาด โดยยังส่งเสริมสิทธิการรักษาไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลกระทบอาจทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้

        

คุณลักษณะ


       ผู้ใช้บริการได้รับบริการถูกต้องตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเอง ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน โดยไม่พบข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช. (ติด C) จากกรณีสิทธิการรักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


CQI_การพัฒนาระบบการส่งสิทธิการรักษา
ขนาดไฟล์ : 3 MB ดาวน์โหลด : 0