เข้าชม 42 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 11 ต.ค. 66 )


ผู้พัฒนา : ร.ต.หญิงวศิณี ทูลประสม


ปฏิทิน กินยาเก่ง

จากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ภายในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.ค่ายนวมินทราชินี พบว่า ผู้ป่วยบางรายไม่มีผู้ดูแล ต้องจัดยารับประทานเอง และมีปัญหาด้านการมองเห็นเนื่องจากความชราภาพ พยาบาลได้พบปัญหาคือ ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และได้รับการรักษาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมปฏิทินกินยาเก่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ถูกต้องตามแผนการรักษาด้วยตนเองได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ถูกต้องตามแผนก

คุณสมบัติ


-