เข้าชม 21 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 25 ธ.ค. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2566


การใช้งาน ทุกปี


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : ร.อ.หญิงพิมลกานต์ ไชยสลี
เบอร์โทร : 0861151287
อีเมล์ : Suriyaponghospital@gmail.com


QR code คัดกรองทันใจ ห่วงใยสุขภาพจิตกำลังพล

คุณสมบัติ


งานส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิตกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบจากเดิมที่ทำการคัดกรองเบื้องต้นด้วยแบบประเมิน 8Q และ 9Q โดยให้กำลังพลคัดกรองผ่านเอกสารและนำมาแปลผล ซึ่งทำให้ไม่ครอบคลุมกำลังพลในพื้นที่โดยเฉพาะกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม และการแปลผลที่ล่าช้าทำให้เกิดการติดตามที่ล่าช้าตามมา

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคหรืออันตรายที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตกับกำลังพล จึงคิดค้นนวัตกรรม QR code คัดกรองทันใจ ห่วงใยสุขภาพจิตกำลังพล เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองให้มากที่สุดและการแปลผลที่รวดเร็ว นำไปสู่การคัดกรองติดตามซ้ำ หรือการส่งการรักษาต่อที่รวดเร็วขึ้น

คุณลักษณะ


QR code ที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วยแบบประเมิน8Q และ 9Q ตามที่กรมสุขภาพจิดกำหนดขึ้น

กำลังพลที่ได้รับการประเมินซ้ำโดยการโทรติดตาม ดังนี้

 1. กำลังพลที่มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อย - ปานกลาง (คะแนน 9Q 7-18)
 2. กำลังพลที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันระดับน้อย - ปานกลาง (คะแนน 8Q 1-16)

กำลังพลที่ได้รับการประเมินซ้ำโดยการนัดให้คำปรึกษาที่รพ. ดังนี้

 1. กำลังพลที่มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับมาก (คะแนน 9Q มากกว่า 18)
 2. กำลังพลที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันระดับมาก (คะแนน 8Q มากกว่า 16

ข้อมูลอื่น ๆ


ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. กำลังพลและลูกจ้างได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตประจำปี ในกำลังพลปฏิบัติราชการสนามและกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้ง
 2. สามารถแปลผลแบบประเมินได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 3. สามารถติดตามกำลังพลให้มาประเมินซ้ำ และส่งต่อการรักษา ในกำลังพลที่มีปัญหาด้านสุขภาพตจิตได้ทันเวลา
 4. ลดระยะเวลาการแปลผล จากเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ เป็น 1 วัน

ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ

 1. ในการกรอกข้อมูลคัดกรองสุขภาพจิตกำลังพลบางรายใช้ความเคยชินในการกรอกข้อมูล โดยไม่ได้อ่านคำถามอย่างถี่ถ้วน ทำให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อน เจ้าหน้าที่ต้องมีการโทรไปสอบถามเพื่อยืนยันการกรองแบบประเมินอีกครั้ง
 2. เพื่อให้การคัดกรองมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทางหน่วยควรมีการเน้นย้ำกำลังพลในการกรอกข้อมูลคัดกรองสุขภาพจิต การกระจาย QR code ให้กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามทราบ และทางรพ.จะมีการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง QR code โดยการเพิ่มลงใน application line ของรพ.
 3. การประเมินสุขภาพจิตโดยการใช้ QR code มีข้อจำกัดในการกรอกข้อมูลขจะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ถึงจะสามารถทำแบบประเมินได้

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด