เข้าชม 17 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ /2566 (วันที่ 25 ม.ค. 67 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2566


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : เวชกรรม
เบอร์โทร : 037211591ต่อ157


ห่วงใยกัน ความดันโลหิตสูง

สถานการณ์การภาวะความดันโลหิตสูง กำลังพลทหาร ในความดูแลของโรงพยาบาลค่ายจักร พงษ์ จากการตรวจร่างกายประจำปี มีแนวโน้มลดลง ในปี 2563-2565 มีจำนวน 614,392 และ 395 นาย และสถิติผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่เข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ค่ายจักรพงษ์ อยู่ใน TOP5 ของทุกปี ระหว่าง 1000-1200 ราย ในปี 2565 มีจำนวน 1053 ราย จากสถานการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภาวะความดันโลหิตสูง ยังคงเป็นปัญหาสำคัญเร่งรัดใน การจัดการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดป่วย ลดการเกิดผลกระทบ และทำลายอวัยวะเป้าหมายสำคัญที่เกิดจา

คุณสมบัติ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อให้กำลังพลที่มีความดันโลหิตสูง เข้าสู่การยืนยันวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง และเข้า
สู่กระบวนการรักษา
3. เพื่อให้กำลังพลที่มีความดันโลหิตสูง ได้รับคำแนะนำ การปรับพฤติกรรมเพื่อควบคุมความ
ดันโลหิต
4. เพื่อลดกำลังพล ที่มีความดันโลหิตสูงรายใหม่ และกำลังพลที่มีภาวะ White coat
hypertension

คุณลักษณะ


ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic pressure) ของกำลังพลในการตรวจร่างกายประจำปี
สูงกว่า 140 mmHg ลดลง ร้อยละ 2
2. ค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic pressure) ของกำลังพลที่เข้ากลุ่มปรับพฤติกรรม มีค่า
ความดันโลหิตลดลง น้อยกว่า 140 mmHg ร้อยละ 50
3. กำลังพลที่เข้ากลุ่มปรับพฤติกรรม มีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 80

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด