เข้าชม 188 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 15 มี.ค 64 )


ผู้พัฒนา : พ.อ.สมัย ขำพันธ์
เบอร์โทร : 0894447255


การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในการบรรเทาภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของกองทัพบก

จากสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อการเกิด ภัย ธรรมชาติที่มีความถี่เพิ่มขึ้นและทวีความ รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับประเทศไทย ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม บทบาทของกองทัพกับการบรรเทาสาธารณภัย ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ศักยภาพ ที่สามารถระดมกำลังพลได้จำนวนมากในระยะเวลารวดเร็ว กำลังพลมีทั

คุณสมบัติ


บทบาทของกองทัพบกในการบรรเทาสาธารณภัย

กองทัพบก ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ศบภ.ทบ.) เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกัน แก็ไข และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ผอ.ศบภ.ทบ.) โดยมีโครงสร้างการจัดของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยให้หน่วยงานระดับกองทัพภาค และหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก ซึ่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และยุทโธปกรณ์เป็นหน่วยดำเนินการ  โดยการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยในส่วนของกองทัพบก มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบออกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. ส่วนบังคับบัญชา ได้แก่ กองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยมี กรมกิจการพลเรือนทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เป็นหน่วยหลักทางฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน และควบคุม การปฏิบัติของหน่วยในการจัดการสาธารณภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. ส่วนปฏิบัติการ ได้แก่ กองทัพภาค/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาค/หน่วยขึ้นตงกองทัพบก/หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก และในบางสถานการณ์ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ และกรมฝ่ายยุทธบริการ จะเป็นหน่วยปฏิบัติหลัก
 3. ส่วนสนับสนุน ได้แก่ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ และกรมฝ่ายยุทธบริการ

โดยการปฏิบัติของกองทัพบกในการบรรเทาสาธารณภัย แบ่งการปฏิบัติตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก หรือระเบียบปฏิบัติประจำ(รปจ.) ของหน่วย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงกลาโหม (กห.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งหนึ่งในภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นก็คือ การสนับสนุนด้านการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับบาดเจ็บ

ซึ่งการสนับสนุนด้านการแพทย์ เป็นการบรรเทาสาธารณภัยด้านสาธารณสุข ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับผิดชอบในด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการฉุกเฉิน และการจัดการหลังเกิดภัย (2P2R: Prevention, Preparedness, Response, and Recovery)

 

คุณลักษณะ


บทสรุป จากการศึกษาสภาพการดำเนินงานบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพบกในปัจุบันร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช 2550 รวมถึงนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจะพัฒนาการบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์ของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

 1. การเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพบก
  • ด้านกำลังพล
   • พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยนำความรู้ด้านสาธารณภัยจากต่างประเทศมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศ
   • จัดให้มีการฝึกพัฒนาทักษะการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
   • จัดให้มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ด้านสาธารณภัยจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ด้านยุทโธปกรณ์
  • ด้านงบประมาณ
 2. แนวทางการบูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพบกจัดทำกรอบความร่วมมือด้านสาธารณภัยกับตงประเทศ และแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสรารณภัยกับต่ประเทศในรูปแบบตง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สอดคล้องกับทุน ศักยภาพ และความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด