เข้าชม 24 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 5 ก.พ. 67 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2566


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : ห้องฉุกเฉิน รพ.ค่ายกาวิละ
เบอร์โทร : 053-245784
อีเมล์ : qickawila@gmail.com


SCAN TO FIND ME

คุณสมบัติ


ห้องฉุกเฉินเป็นจุดบริการที่ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในทุกรูปแบบจึงทำให้ภายในห้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากที่ใช้ในการให้การรักษาและช่วยเหลือชีวิตการใช้งานที่บ่อยครั้งส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของอุปกรณ์และเครื่องมือจึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือบ่อยครั้งเพื่อให้เกิดความพร้อมใช้ของเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย และสาเหตุจากการที่ภายในห้องมีเครื่องมือจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการค้นหาเครื่องมือและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงซึ่งเอกสารนั้นจัดเก็บแบบกระดาษในรูปแบบของแฟ้มงานรวมถึงการเกษียณอายุของบุคคลากรที่ดูแลงานทำให้บุคคลากรใหม่ๆยิ่งเข้าถึงเอกสารในการดำเนินการได้ยากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะจัดทำการจัดเก็บเอกสารในการตรวจสอบความเที่ยงและค้นหาเครื่องมือในรูปแบบของ QR-code ภายในห้องฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารของบุคคลากรรุ่นใหม่และการส่งเครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

คุณลักษณะ


จัดทำการจัดเก็บเอกสารในการตรวจสอบความเที่ยงและค้นหาเครื่องมือในรูปแบบของ QR-code ภายในห้องฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารของบุคคลากรรุ่นใหม่และการส่งเครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อมูลอื่น ๆ


ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง – ทางอ้อม)

บุคลากรในห้องฉุกเฉินทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอคอยการหาเครื่องมือและเอกสาร ทำให้การส่งตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งหากสามารถส่งเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วแล้วเครื่องมือจะได้รับแรกตรวจสอบและนำกลับมาใช้อย่างรวดเร็วเช่นกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

การกำหนดมาตรฐาน

  1. เพื่อพัฒนากระบวนการค้นหาเครื่องมือและเอกสารในห้องฉุกเฉิน
  2. เพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในห้องฉุกเฉินสามรรถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
  3. เพื่อจัดระเบียบการจัดเก็บเอกสารให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องรอคอยการตอบกลับจากผู้รับผิดชอบ

การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

     1.การจัดทำการจัดเก็บเอกสารและการตรวจสอบวันและเวลาในการสอบเทียบเครื่องมือในส่วนของการจัดหาอื่นๆภายในห้องฉุกเฉินในรูปแบบ QR-Code ทั้งหมด

  1. เพิ่มเติมข้อมูลวิธีการใช้เครื่องในรูปแบบ QR-Code

    3. เชื่อมต่อQR-Codeร่วมกับแผนกส่งกำลังบำรุงในการจัดเก็บข้อมูลสิ่งอุปกรณ์