เข้าชม 63 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 5 ก.พ. 67 )


ผู้พัฒนา : พ.อ.หญิง ผศ.ดร. สรินทร เชี่ยวโสธร และคณะ
เบอร์โทร : 089-833-2517
อีเมล์ : sarintorn_c@rtanc.ac.th


นวัตกรรม “SMS รู้ตัวเรา เข้าถึงใจ (SMS: Stay with me Mental health Self-care)”

นวัตกรรม “SMS รู้ตัวเรา เข้าถึงใจ (SMS: Stay with me Mental health Self-care)” เป็นสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบออนไลน์ ขยายผลจากการวิจัยของ วพบ. เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ สำหรับกำลังพลทหารผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วท.กห. (สก.สว.) ปีงบประมาณ 2564 มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้ประเมินของกรมสุขภาพจิต เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและประสานส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับประชาชน นวั

คุณสมบัติ


  1. การคัดกรองสุขภาพจิตตนเอง ด้วย แบบคัดกรองสุขภาพจิต จาก นวัตกรรม SMS-17 (Stay with me Mental health Self-care)
  2. เรียนรู้บทเรียนออนไลน์ (E-learning)
  3. ทบทวนตนเองด้วย สื่อนวัตกรรม Stay with me

คุณลักษณะ


  1. การคัดกรองสุขภาพจิต ด้วย google form ใช้แบบคัดกรองสุขภาพจิต จาก นวัตกรรม SMS-17 (Stay with me Mental health Self-care) สามารถประเมินและรับทราบผลการประเมินด้วยตนเอง กรณีพบข้อบ่งชี้สำคัญที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทีมสุขภาพจิต จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบ line notify
  2. เรียนรู้บทเรียนออนไลน์ (E-learning) เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต การเรียนรู้ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากภาวะเสี่ยงต่างๆ และการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต
  3. ทบทวนตนเองและสร้างพลังใจของตนจาก สื่อนวัตกรรม Stay with me และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ มีความยืดหยุ่นทางใจ สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลอื่น ๆ


  1. การคัดกรองสุขภาพจิต ด้วย google form ชื่อ SMS : Stay with me Mental health Self-care vshare ลิงค์ดังนี้

https://forms.gle/ogEz2WT2mZgoYTTTA

  1. เรียนรู้บทเรียนออนไลน์ (E-learning) 11 หัวข้อ ลิงค์ดังนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Kgjgmc73WerPkXqYFclLgHF4qkDsKGMq
  2. ทบทวนตนเองและสร้างพลังใจของตนจาก สื่อนวัตกรรม Stay with me

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=mv6RolU24q3Snfjd&v=sa0Gf9Dv7jg&feature=youtu.be