เข้าชม 32 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 2 มี.ค 67 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2565


การใช้งาน 10-20 ราย/วัน


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : นางสาวเจนจิรา อินยาศรี
เบอร์โทร : 0942644178
อีเมล์ : mrkpjh2562@gmail.com


ระบบบริการเวชระเบียนออนไลน์ (E-Medical)

ระบบการให้บริการเวชระเบียนออนไลน์

คุณสมบัติ


ใช้ดิจิตัลเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการกรอกเวชระเบียนออนไลน์ใช้แทนการกรอกเอกสาร

คุณลักษณะ


ใช้ Google drive เก็บข้อมูล กรอกข้อมูลผ่าน Google form App sheet แจ้งเตือนผ่าน Line notification

ข้อมูลอื่น ๆ


รายละเอียดตามเอกสารแนบผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


E-Medical
ขนาดไฟล์ : 1 MB ดาวน์โหลด : 0