เข้าชม 5 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 19 เม.ย. 67 )


ผู้พัฒนา : สูติ
เบอร์โทร : 037211591


Mag Box ให้ไว ทันใจ

ภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ โดยอาจทำให้สตรีตั้งครรภ์เกิดการชัก เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมองอย่างฉับพลัน และกลุ่มอาการ HELLP ในขณะที่ทารกอาจเกิดภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ ภาวะชัก ซึ่งเป็นภาวะที่เราสามารถป้องกันได้โดยการให้ยา MgSO4 โดยเร็ว เมื่อแพทย์วินิจฉัยเป็น Preeclampsia with severe-features ทางคณะผ

คุณสมบัติ


นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ การทำนวัตกรรมในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดใหม่เพื่อประดิษฐ์สื่อหรือเครื่องมือมาใช้ร่วมกับการทำงาน

การทำนวัตกรรม“Mag Box ให้ไว ทันใจ” เป็นการบูรณาการความรู้ที่มีเพื่อสร้างสิ่งที่ช่วยให้การทำงานให้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การให้ยา MgSO4 loading dose ที่รวดเร็วจะสามารถช่วยมารดาที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ให้ปลอดภัยจากภาวะชักได้

คุณลักษณะ


กลุ่มเป้าหมาย

มารดาที่ได้รับการวินิจฉัย เป็น preeclampsia with severe feature ที่มีความจำเป็นต้องได้รับยา MgSO4

เป้าหมายของโครงการ

ผลผลิต : ได้กล่องจัดยาที่สะดวกต่อการใช้งาน

ผลลัพธ์ : สามารถให้ยา MgSO4 loading dose ได้ภายใน 10 นาที หลัง Diagnosis

ข้อมูลอื่น ๆ


วิธีการใช้งาน

1.เมื่อแพทย์Diagnosis ให้เตรียมให้ยาตาม Order ของแพทย์ โดยจะให้ Loading dose 10% MgSO4 4 amp (4 mg) Drip Syringe pump ใน 15-20 นาที และต้องมีแพทย์อยู่ด้วย

2.หลังจากให้ Loading dose เสร็จจะให้ Maintenance dose 5% DW 460 ml ผสมกับ 50% MgSO4  20 amp (20 gm) Drip 50 cc/hr (2 gm/hr)

อุปกรณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม

          1.กล่องมีฝาปิด

          2.อุปกรณ์ในการให้ MgSO4 loading

             2.1 10% MgSO4 4 amp (4 mg)

             2.2 Syringe 50 cc 1 อัน

             2.3 Needle No.18 1 อัน

             2.4 3-way stopcock 1 อัน

             2.5 Extension Tube 1 อัน

 

 

3.อุปกรณ์ในการให้ MgSO4 Maintenance dose

             3.1 5% DW 500 ml 1 ขวด

             3.2  50% MgSO4  20 amp (20 gm)

             3.3  Syringe 20 ml 1 อัน

             3.4 Needle No.18 1 อัน

             3.5 Infusion set 1 set

  1. ถุงซิปล็อค
  2. วิธีการให้ MgSO4 แบบ loading และ Maintenance dose

ดัชนีชี้วัดผลผลิต :

1.อัตราการให้ Mg loading dose ภายใน10 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย  

2.อัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ใช้นวัตกรรม

 

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด