เข้าชม 5 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 19 เม.ย. 67 )


ผู้พัฒนา : opd
เบอร์โทร : 037211591


นวัตกรรม เรื่อง เส้นทางเดินที่ดี (Good walking path)

เนื่องด้วยห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีห้องตรวจโรคศัลยกรรมแยกไปออกตรวจด้านนอกแผนกตรวจโรค เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และรองรับผู้มารับบริการจำนวนมากจึงมีความจำเป็นดังกล่าวและผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอายุและไม่นำญาติมาโรงพยาบาล มีความจำเป็นต้องมาด้วยตัวเองทำให้ไม่เข้าใจเส้นทางที่ต้องติดต่อประสานงาน ซึ่งมีหลากหลายจุดที่ต้องไปทำการประสานและบางครั้งด้วยความไม่เข้าใจทำให้เกิดการผิดพลาดได้ ทางห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ห้องตรวจศัลยกรรมได้เล็งเห็นปัญหาตรงจุดนี้ จึงเริ่มดำเนินการแก้ไขและปรั

คุณสมบัติ


วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 1.ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 2.ลดปัญหาความผิดพลาดในการประสานหรือส่งต่อแผนกต่างๆ

 3.เกิดความพึงพอใจในการมารับบริการ             

 4.รวดเร็วขึ้นในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

   ผู้มารับบริการและติดต่อที่แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก

คุณลักษณะ


 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

  1. ช่วยกันเสนอความคิดเห็นหาแนวทางร่วมกัน
  2. ทำรูปแบบแผนผังแผนกต่างๆภายในรพ.ลงในกระดาษขนาด A5
  3. ทดลองแจกให้กับผู้มารับบริการให้ไปตามแผนกต่างๆ
  4. เก็บข้อมูลผลการทดลองการดำเนินงาน จากการตอบรับของผู้มารับบริการ
  5. ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
  6. เริ่มใช้งานจริง

ข้อมูลอื่น ๆ


วิธีใช

1.เมื่อผู้รับบริการตรวจเสร็จแล้ว จนท.ส่งใบเส้นทางเดินที่ดี

2.ผู้รับบริการสามารถเดินตามเส้นทางได้หรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดได้เหมือนกัน

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ

ระยะเวลาเตรียมงาน พ.ค.66

ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค.66- มิ.ย.66

ระยะเวลาประเมินผล พ.ย.66

งบประมาณ

1.ไม่มีต้นทุนใช้กระดาษที่เรามี

การติดตามและประเมินผลโครงการ

นวัตกรรมใช้งานได้จริง ผู้รับบริการมีความเข้าใจง่ายขึ้น

 เราจะเป็นโอกาสพัฒนาต่อๆไปในแพทย์สาขาอื่นๆต่อไป

แนวทางพัฒนา/ปัญหาและอุปสรรค/และข้อเสนอแนะ

-หลังจากนำมาใช้ ยังมีการจำกัดกลุ่มผู้รับบริการได้ทดลองทำเฉพาะบางกลุ่ม

-โอกาสพัฒนาให้ได้ใช้หลายแผนกเพื่อผู้มารับบริการทุกคนเข้าใจตรงกันและทำให้ผู้มารับบริการได้รับบริการด้วยความรวดเร็วและประทับใจ

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด