เข้าชม 5 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 19 เม.ย. 67 )


ผู้พัฒนา : OR
เบอร์โทร : 037211591


นวัตกรรมทางการพยาบาล แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เรื่องบนเตียง “Two in One”

ผ้าปูเตียงผ่าตัด คือหนึ่งในทรัพยากรห้องผ่าตัดที่ย่อมมีวันชำรุดและเสียหายไปตามการใช้งาน ทำให้มีการจัดซื้อจัดหาผ้าปูเตียงผ่าตัดใหม่เข้ามาเพิ่มจำนวนหนึ่ง และยังมีผ้าปูเตียงเก่าที่ยังคงอยู่ในสภาพดี ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมยังสามารถนำกลับไปใช้งานได้ ใช้หลักการ “3Rs = Reuse Reduce Recycle” นำผ้าปูเตียงผ่าตัดเก่ามาออกแบบทำผ้าปูเตียงผ่าตัด สำหรับการจัดท่าผ่าตัดตาโดยเฉพาะ 1. Reuse นำผ้าปูเตียงผ่าตัดเก่ากลับมาใช้ซ้ำ เกิดประโยชน์อีกครั้ง 2. Reduce ลดขนาดผ้าปูเตียงผ่าตัดลงให้เหลือใช้เท่าที่จำเป็น เพื

คุณสมบัติ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกห้องผ่าตัดในการเตรียมเตียงผ่าตัด
2. เพื่อลดระยะเวลารอยต่อในการเปลี่ยนเคสผ่าตัด สะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อนำผ้าปูเตียงผ่าตัดที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังคงมีสภาพดีอยู่ ให้สามารถนำกลับใช้งานต่อได้
4. เพื่อลดจำนวนการใช้ผ้าปูเตียงผ่าตัด
5. เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรซักล้างและอบผ้า
6. เกิดผ้าปูเตียงผ่าตัดตาแบบเฉพาะตัว

คุณลักษณะ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เกิดการนำผ้าปูเตียงที่เก่าและยังอยู่ในสภาพดีกลับมาใช้ซ้ำ
2.ลดการสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรเพื่อการซักล้าง
3.เพิ่มคุณค่าการใช้งานของผ้าปูเตียงผ่าตัดจากแบบเดิม
4.มีความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่แผนกห้องผ่าตัดในขณะปฏิบัติงาน

ข้อมูลอื่น ๆ


การต่อยอดและพัฒนา
สามารถเป็นแนวคิดการใช้ทรัพยากรผ้าปูเตียงที่ไม่ได้ใช้งานในห้องผ่าตัดแล้ว ให้มีการพัฒนา
รูปแบบผ้าปูเตียงผ่าตัดที่มีความเฉพาะตัวกับการผ่าตัดของสาขาอื่นๆ เพื่อยังคงความเป็นคุณค่า
ของทรัพยากรที่ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและคุ้มทุนจนกว่าจะมีการชำรุดและจำหน่ายทิ้งไป

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด