เข้าชม 5 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 19 เม.ย. 67 )


ผู้พัฒนา : ER
เบอร์โทร : 037211591


Follow up online by ER

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการ พัฒนาแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังอาการทรุดลงของผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวที่ถูกจำหน่ายออกจากห้องอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤติ สามารถลดความรุนแรงของความเสียหายหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งผู้ป่วยยังได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัยรวดเร็วทันเวลา และลดความผิดพลาดในการ สื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก

คุณสมบัติ


วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตของผู้ป่วยที่ถูกจำหน่ายออกจากห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เพื่อลดความรุนแรงของความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
ผู้ป่วยและญาติ มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม Follow up online by ER
เพื่อลดการเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
เป้าหมายของนวัตกรรม
การเกิดภาวะวิกฤตของผู้ป่วยที่ถูกจำหน่ายออกจากห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็น 0%
ความรุนแรงของความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานไม่เกินระดับ E เป็น 0%
ผู้ป่วยและญาติ มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม 80%
การเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่น้อยกว่า 5%

คุณลักษณะ


สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรม
- การเกิดภาวะวิกฤตของผู้ป่วยที่ถูกจำหน่ายออกจากห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็น 0%
- ความรุนแรงของความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานไม่เกินระดับ E เป็น 0%
- ผู้ป่วยและญาติ มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม 80%
- การเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ 0%

ข้อมูลอื่น ๆ


ปัญหาอุปสรรค
- ระบบ Internet ไม่เสถียร
- ผู้ป่วยบางรายไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smart phone (โทรติดตามอาการด้วยโทรศัพท์มือถือ แต่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการโทร)
-
ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา
- ผู้ป่วยที่รายที่ถูกจำหน่ายออกจากห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินควรได้รับการติดตามทุกราย
- จัดสรรบุคลากรเพื่อดูแลระบบโดยเฉพาะ
- ผู้ป่วยที่ควรได้รับการติดตามที่ยาวนาน
- ผู้ป่วยที่ควรได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งต่อให้เวชกรรม หรือคลินิกโรคเรื้อรังของห้องตรวจ
โรคผู้ป่วยนอกเป็นผู้ดูแลต่อ