เข้าชม 5 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 19 เม.ย. 67 )


ผู้พัฒนา : เวชระเบียน
เบอร์โทร : 037211591


โต๊ะมหัศจรรย์One Stop Service

เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการเพิ่มมากขึ้นจากสถิติจำนวนผู้มารับบริการในเวลาราชการ (รายคน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 67,612 ราย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 86,105 ราย และปีงบประมาณ 2566 จำนวน 108,472 ราย ตามลำดับ ซึ่งจากสถิติจะสามารถเห็นได้ชัดว่าจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการของผู้มารับบริการ

คุณสมบัติ


  1. เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย
  2. เพื่อให้การมารับบริการของผู้มารับบริการเป็นไปอย่างมีระบบ
  3. เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการมารับบริการมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในงานเวชระเบียน

คุณลักษณะ


  • เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย
  • เพื่อให้การมารับบริการของผู้มารับบริการเป็นไปอย่างมีระบบ
  • เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการมารับบริการมากยิ่งขึ้น
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในงานเวชระเบียน

ข้อมูลอื่น ๆ


-ขอบเขตของโต๊ะมหัศจรรย์ One Stop Service ไม่ชัดเจน ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดกัน เสี่ยงติดโรคติดต่อทางเดินหายใจ

-จำนวนผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น โต๊ะมหัศจรรย์ One Stop Service มีเครื่องเดียวจึงไม่เพียงพอกับการให้บริการ

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด