เข้าชม 1091 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 5 ก.ค. 64 )


ผู้พัฒนา : พ.อ.ฤทธิกร การะเวก หน.สยศ.พบ.
เบอร์โทร : 02-763-9300, 02-354-7600-28 ต่อ 94482
อีเมล์ : amedstgy@hotmail.com


ระบบบริการเอกสารดิจิทัล กรมแพทย์ทหารบก (DocCenter)

ระบบบริการเอกสารดิจิทัล กรมแพทย์ทหารบก (DocCenter) เป็นแอปพลิเคชันกลาง ที่รองรับการออกใบรับรองแพทย์หรือเอกสารทางแพทย์ผ่านระบบดิจิทัลตามมาตรฐาน สำหรับ รพ.ทบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ


  • สามารถสร้างใบรับรองแพทย์ดิจิทัล และเอกสารทางการแพทย์ดิจิทัลอื่นๆ ตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.พ.ร.
  • สามารถบันทึกข้อมูลในใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยการใช้ check box, drop down list หรืออื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้บันทึก และรองรับการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน
  • สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในใบรับรองแพทย์ เพื่อแสดงในแอปพลิเคชันตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ xls และ csv
  • สามารถพิมพ์สำเนาเอกสาร
  • สามารถส่งเอกสารให้ผู้รับในระบบ ทั้งเป็นส่วนรวม และรายบุคคล
  • สามารถเข้าถึงเอกสารดิจิทัลที่ได้รับ พร้อมการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล รวมทั้งเอกสารอื่นๆ
  • รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป โดยมีระบบการตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ verify number ที่ส่งผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่กำหนด
  • สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแอปพลิเคชันอื่นที่ที่มีโครงการของข้อมูลสอดคล้องกัน

คุณลักษณะ


  • เป็นเว็บแอพลิเคชัน ใช้งานด้วยเว็บบราวเซอร์ และมีโมบายล์เวอร์ชั่น ในรูปแบบ PWA (Progressive Web Application) เชื่อมโยงกับ อีเมล์ และ Cloud Storage เครื่องอ่านบัตรประชาชน และระบบ GDX

ข้อมูลอื่น ๆ


การพัฒนาแอปพลิเคชัน เป็นไปตามอนุมัติหลักการของ ผบ.ทบ. เรื่องแนวทางการออกเอกสารหลักฐานของ ทบ. ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 และมติ ครม. เมื่อ 2 เม.ย. 62 เรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล  โดยกำหนดให้ พบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการพัฒนาการออกเอกสารทางการแพทย์ของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ผ่านระบบดิจิทัล และกำหนดความเร่งด่วนในลำดับที่ 1 แก่ระบบงานการออกใบรับรองแพทย์ โดย พบ. ได้จัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นของหน่วยที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อสรุปในการจัดทำแอปพลิเคชันกลาง ที่สามารถรองรับการออกเอกสารทางการแพทย์ดิจิทัล ของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่เป็นไปตามมาตรฐานของเอกสารดิจิทัล ของสำนักงาน ก.พ.ร.

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด