เข้าชม 151 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 7 มี.ค 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2566


การใช้งาน ทุกปี (ปีละ2 ผลัด)


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : ร.อ.หญิง สุทธิวรรณ อยู่ดี
เบอร์โทร : 0909634682
อีเมล์ : Sutthiwanyudee20@gmail.com


ขวดน้ำคู่ใจลดภัยลมร้อน (Personal bottle to prevent heat injury)

คุณสมบัติ


เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ ทีมได้มีการนำมาตรการของกรมแพทย์ทหารบกที่กำหนดปริมาณน้ำดื่มที่ทหารใหม่จะต้องได้รับจากการคัดกรองสีปัสสาวะ, การคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย และระดับความชื้นสัมพันธ์ในอากาศในแต่ละวัน มาคิดค้นนวัตกรรม “ขวดน้ำคู่ใจ ลดภัยลมร้อน” ซึ่งส่งผลให้

1.ทหารใหม่ที่มีสีปัสสาวะระดับ 1 ในแต่ละสัปดาห์ของการฝึก เพิ่มมากขึ้น

2.อัตราการเกิดโรคบาดเจ็บจากความร้อนในทหารใหม่ ชนิดไม่รุนแรง ในทหารใหม่ ลดลง

3.อัตราการเกิดโรคบาดเจ็บจากความร้อนในทหารใหม่ ชนิดรุนแรง เท่ากับ 0

 

 

คุณลักษณะ


นวัตกรรมขวดน้ำคู่ใจ ลดภัยลมร้อน เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้ทหารใหม่ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและการตระหนักถึงอุณหภูมิร่างกายที่ผิดปกติ โดยปกติทหารใหม่จะควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 2000 - 3000 มล. ต่อวัน ซึ่งขวดน้ำจะแสดงปริมาณของน้ำดื่ม หลังจากการคัดกรองปัสสาวะตามเวลา ทหารใหม่ควรเพิ่มปริมาณการดื่มน้ำตามระดับสีของปัสสาวะ ได้แก่

ระดับ 0 สีใสเหมือนน้ำ ดื่มน้ำมากเกินไป ให้ลดปริมาณการดื่มน้ำจนปัสสาวะเป็นสีเหลืองใสจางๆ

ระดับ 1 สีเหลืองใสจางๆ ดื่มน้ำเพียงพอ ทหารควรรักษาการดื่มน้ำให้ปริมาณเดิมให้ได้ตลอดวัน

ระดับ 2 สีเหลือง ดื่มน้ำน้อยเกินไป ทหารต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นในทุกๆครั้งที่พักการฝึกอย่างน้อยชั่วโมงละ   2 แก้ว ( 500 ซีซี )

ระดับ 3 สีเหลืองเข้ม ดื่มน้ำไม่พอ ทหารใหม่ต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นกว่าปกติ อย่างน้อยชั่วโมงละ 4 แก้ว  ( 1,000 ซีซี ) สังเกตสีปัสสาวะในครั้งถัดไป ถ้ายังเข้มอยู่ให้ดื่มน้ำเพิ่มอีก

ระดับ 4 สีน้ำตาล  มีการสลายของกล้ามเนื้ออาจทำให้ไตวาย ทหารใหม่รีบแจ้งครูทันที นำไปพบแพทย์ทันที

อีกทั้งขวดน้ำจะแสดงอุณหภูมิกายพร้อมคำแนะนำ ได้แก่

  - อุณหภูมิกายน้อยกว่า 36.8 องศาเซลเซียส สามารถฝึกได้ตามปกติ

  - อุณหภูมิกาย 36.8 -37.2 องศาเซลเซียส ให้ดื่มน้ำ เช็ดตัว วัดอุณหภูมิซ้ำอีก 30 นาที

  - อุณหภูมิกายมากกว่า 37.2 2 องศาเซลเซียส ให้แจ้งเสารักษ์หน่วยทันที

 

ผลการดำเนินงานหรือการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (Performance):

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของทหารใหม่ที่มีสีปัสสาวะระดับ 1 เพิ่มขึ้นในห้วงสัปดาห์ของการฝึก 

  • ผลัดที่ 2/65 (ห้วงการฝึก 1พ.ย.-16 ธ.ค.65) *เริ่มใช้ 1 หน่วยฝึก คือ ม.2 พัน.10

-ร้อยละของทหารใหม่ที่มีสีปัสสาวะระดับ 1 เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 12.24 เป็น ร้อยละ 100

  • ผลัดที่ 1/66 (ห้วงการฝึก 15 พ.ค.-26 มิ.ย.66) จำนวน 3 หน่วยฝึก คือ

-หน่วยฝึก มทบ.38 ทหารใหม่ที่มีสีปัสสาวะระดับ 1 เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 25 เป็น ร้อยละ 93.75

-หน่วยฝึก ม.2พัน.10 ทหารใหม่ที่มีสีปัสสาวะระดับ 1 เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 44.28 เป็น ร้อยละ 60.56

-หน่วยฝึก ม.2พัน.15 ทหารใหม่ที่มีสีปัสสาวะระดับ 1 เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 82.66 เป็น ร้อยละ 100

 

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการเกิดโรคบาดเจ็บจากความร้อนในทหารใหม่ชนิดไม่รุนแรง ลดลง

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการเกิดโรคบาดเจ็บจากความร้อนในทหารใหม่ ชนิดรุนแรง เท่ากับ 0

ข้อมูลอื่น ๆ


ปัญหาข้อขัดข้อง (จากการนำไปใช้)

จากผลการสอบถามความพึงพอใจการใช้งานนวัตกรรม ผลการตอบแบบสอบถามพบว่า ทหารใหม่เกิดความสับสน ปริมาณน้ำที่จะต้องดื่มเพิ่มเติมเนื่องจาก ระดับสติ๊กเกอร์ที่ติดข้างขวดน้ำ ไม่เท่ากับขีดปริมาณน้ำที่อยู่ข้างขวด ทำให้ปริมาณน้ำที่ดื่มไม่ได้ตามที่กำหนด จึงปรับขนาดสติ๊กเกอร์ใหม่ให้มีระดับเท่ากับ Scale ของขวดน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

  1. การเตรียมการอบรมการใช้งานนวัตกรรม ให้กับผู้ฝึก และเจ้าหน้าที่ในหน่วยฝึก ในห้วงการเตรียมรับทหารใหม่แต่ละผลัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานอย่างถูกต้อง และสามารถกำกับการใช้นวัตกรรมของทหารใหม่ในแต่ละผลัดที่เข้ารับการฝึกได้
  2. นวัตกรรม ขวดน้ำคู่ใจ ลดภัยลมร้อน ยังขาดความคล่องตัวในการใช้งานเมื่ออยู่ในระหว่างรับการฝึก มีแผนพัฒนา ให้สิ่งประดิษฐ์นี้สามารถเป็นอุปกรณ์ประจำกายของทหารในการฝึก มีความคล่องตัวในการใช้งานในอนาคตมากขึ้น
  3. จากการสำรวจผู้ใช้งานนวัตกรรมพบว่า แก้วครอบฝาขวดน้ำ เปราะ และแตกหักได้ง่าย มีแผนการปรับเปลี่ยนวัสดุให้มีความหนา แข็งแรง และคงทนมากขึ้น
  4. แผนการพัฒนา Application วิเคราะห์ระดับสีปัสสาวะในแต่ละวัน เพื่อสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บจากความร้อนได้ทันท่วงที

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


นวัตกรรมขวดน้ำคู่ใจ ลดภัยลมร้อน
ขนาดไฟล์ : 1 MB ดาวน์โหลด : 0
E-Poster ขวดน้ำคู่ใจลดภัยลมร้อน
ขนาดไฟล์ : 48 MB ดาวน์โหลด : 0

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด