เข้าชม 74 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 19 มิ.ย. 66 )


ผู้พัฒนา : กองตรวจโรคผู้ป่ายนอก


Easy QueueOPD Surasak

คุณสมบัติ


ปัญหาระบบคิวแบบเดิม

- ผู้รับบริการมักทำบัตรคิวสูญหาย

- บัตรคิวไม่ระบุตัวตนของผู้รับบริการ

- ในการค้นหาคิว หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ สอบถามผู้รับบริการแล้วลืมชื่อหรือฟังไม่ชัดเจน จึงต้องสอบถามซ้ำ  ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

- ไม่มีจอแสดงคิว ทำให้ไม่ทราบลำดับคิวในการรอรับบริการ  ผู้รับบริการจึงมาสอบถามเจ้าหน้าที่บ่อยๆหรือเจ้าหน้าที่ต้องประกาศซ้ำๆ

- ในการที่ผู้รับบริการถามคิวซ้ำๆ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการอธิบาย ทำให้เวลาในการบริหารงานอื่นลดลง

- ไม่สวยงาม พกพาไม่สะดวก

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบบเทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาการบริการต่างๆให้มีความทันสมัยทางห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก จึงได้พัฒนาระบบคิวEasy Queue OPD Surasak

คุณลักษณะ


วัตถุประสงค์ 

  1. ลดระยะเวลารอคอย ของการรับบริการ ที่จุดนัด และจุดซักประวัติ น้อยกว่า 35 นาที

2.ลดการได้รับข้อร้องเรียน เรื่องระบบคิว    เป้าหมาย   0ครั้ง

3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบคิว มากกว่า 80 %

4 .ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อระบบคิว  มากกว่า 80 %

วิธีดำเนินงาน

1.ประชุม ทบทวนปัญหาเรื่องระบบคิวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

J   โปรแกรมเมอร์

J   เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

J   เจ้าหน้าที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก

  1. วางระบบ เรื่องการแยกประเภทคิว โดยนำเทคโนโลยีมาใช้

 

ข้อมูลอื่น ๆ


  • นวัตกรรม การพัฒนาระบบคิวEasy Queue OPD Surasak ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  เป็นการพัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ของ รพ. ร่วมกับทีมบริการผู้ป่วยนอก และนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ
  • ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มีแผนการพัฒนาการพัฒนาระบบคิว ให้ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนและกดคิวได้เอง จากตู้คีย์ออส เจ้าหน้าที่สามารถเรียกคิวที่ผู้ป่วยกดคิวเอง ได้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ. และพัฒนาต่อยอดในการแจ้งเตือนคิว ผ่านระบบ smart phone ,Calling Queue ต่อไป

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด